Договір виконання робіт

Договір виконання робіт

Договір виконання робіт є одним із видів цивільно-правових договорів, який широко використовується в Україні в різних сферах діяльності. Цей документ встановлює правовідносини між замовником (клієнтом) та виконавцем (підрядчиком), де замовник зобов’язується оплатити, а виконавець – виконати певний обсяг робіт.

Договір виконання робіт може стосуватися різноманітних видів діяльності: будівництва, ремонтних робіт, інженерних та проектних робіт, послуг з обслуговування та інших видів робіт. Важливим аспектом такого договору є детальне визначення предмету договору, тобто конкретного опису робіт, які повинні бути виконані.

Цей документ потрібен для того, щоб чітко визначити обов’язки та права обох сторін, умови виконання робіт, строки виконання, порядок розрахунків та вартість робіт. Договір виконання робіт також має велике значення для врегулювання спірних питань між сторонами.

До вимог, які пред’являються до такого договору, належать чітке формулювання предмета договору, визначення вартості робіт, умови їх виконання, відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору, а також порядок приймання виконаних робіт.

Договір виконання робіт складають в різних ситуаціях, коли є потреба у формальному врегулюванні відносин між замовником та виконавцем. Це може бути як одноразове замовлення (наприклад, ремонт квартири), так і довгострокова співпраця (наприклад, обслуговування обладнання на підприємстві).

Сторонами в договорі виступають замовник (фізична або юридична особа, яка замовляє роботу) та виконавець (фізична або юридична особа, яка виконує роботу). Важливо, щоб обидві сторони мали правову спроможність укладати такі договори та повністю розуміли свої обов’язки та права за договором.

Оформлення договору виконання робіт повинно відбуватися в письмовій формі. Договір має містити всі важливі реквізити сторін, детальний опис робіт, вартість, строки виконання, порядок розрахунків, умови зміни та розірвання договору, а також підписи сторін. У деяких випадках, залежно від виду робіт і розміру угоди, договір може вимагати нотаріального засвідчення.

Складання договору зазвичай здійснюється на основі переговорів між сторонами, де кожна сторона може вносити свої пропозиції та зауваження. Рекомендується залучати юридичних фахівців для складання такого роду договорів, особливо коли мова йде про великі суми або складні проекти.

Приклади

ДОГОВІР ВИКОНАННЯ РОБІТ № [номер договору]

м. [Назва міста] дата [ДД.ММ.РРРР]

Між [назва або ПІБ виконавця], надалі “Виконавець”, та [назва або ПІБ замовника], надалі “Замовник”, було укладено наступний договір:

1. Предмет договору

1.1. Виконавець зобов’язується за завданням Замовника виконати наступні роботи: [детальний опис робіт], а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити ці роботи.

2. Терміни та умови виконання робіт

2.1. Роботи розпочинаються [дата початку] та завершуються [дата завершення]. 2.2. Етапи виконання робіт та проміжні терміни здачі робіт: [опис етапів та термінів].

3. Вартість робіт та порядок розрахунків

3.1. Загальна вартість робіт складає [сума] гривень. 3.2. Порядок розрахунків: [опис порядку розрахунків, наприклад, аванс, проміжні платежі, остаточний розрахунок].

4. Відповідальність сторін

4.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього договору сторони несуть відповідальність відповідно до Цивільного кодексу України.

5. Форс-мажор

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов договору у випадку настання обставин непереборної сили.

6. Інші умови

6.1. Всі зміни та доповнення до цього договору дійсні, якщо вони оформлені в письмовій формі та підписані обома сторонами.

7. Реквізити та підписи сторін

Виконавець: [ПІБ або назва організації] [Юридична адреса / Адреса] [Телефон] [Підпис]

Замовник: [ПІБ або назва організації] [Юридична адреса / Адреса] [Телефон] [Підпис]


Приклад заповнення:

Виконавець: ТОВ “Будівельні Рішення” м. Київ, вул. Промислова, 10 +380 123 456 789 [Підпис]

Замовник: Іванов Іван Іванович м. Київ, вул. Живописна, 5 +380 987 654 321 [Підпис]

ДОГОВІР

про виконання робіт

[Найменування договору]

[Дата]

[Номер договору]

Місто [назва міста]

[Дата]

[Прізвище, ім’я, по батькові першої сторони], [найменування посади першої сторони], [найменування організації першої сторони], [код ЄДРПОУ першої сторони], [адреса першої сторони], [ідентифікаційний код першої сторони], (далі – “Перша сторона”)

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

та

[Прізвище, ім’я, по батькові другої сторони], [найменування посади другої сторони], [найменування організації другої сторони], [код ЄДРПОУ другої сторони], [адреса другої сторони], [ідентифікаційний код другої сторони], (далі – “Друга сторона”),

уклали цей договір (далі – “Договір”) про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. За цим Договором Перша сторона зобов’язується виконати роботи [найменування робіт], а Друга сторона зобов’язується оплатити ці роботи.

2. Права та обов’язки Сторін

2.1. Перша сторона має право:

 • вимагати від Другої сторони своєчасної та повної оплати робіт;
 • отримувати від Другої сторони інформацію, необхідну для виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

2.2. Перша сторона зобов’язана:

 • виконати роботи якісно та в строк;
 • виконувати інші зобов’язання, передбачені цим Договором.

2.3. Друга сторона має право:

 • отримувати від Першої сторони роботи належної якості та в строк;
 • вимагати від Першої сторони усунення недоліків у виконаних роботах.

2.4. Друга сторона зобов’язана:

 • своєчасно та в повному обсязі оплатити роботи Першої сторони;
 • виконувати інші зобов’язання, передбачені цим Договором.

3. Вартість робіт та порядок оплати

3.1. Вартість робіт за цим Договором становить [сума] гривень ([цифра]).

3.2. Оплата робіт здійснюється Другою стороною шляхом [спосіб оплати] у строк до [термін].

4. Відповідальність Сторін

4.1. За порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

4.2. У разі порушення Першою стороною строків виконання робіт, Друга сторона має право вимагати від Першої сторони відшкодування завданої шкоди.

4.3. У разі порушення Другою стороною строків оплати робіт, Перша сторона має право вимагати від Другої сторони відсотків за користування чужими грошовими коштами у розмірі [відсоток] від суми заборгованості за кожен день прострочення.

5. Термін дії Договору

5.1. Цей Договір набирає чинності з [дата] і діє до [дата].

6. Заключні положення

6.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін.

6.2. Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання цього Договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості врегулювання спору шляхом переговорів він вирішується в судовому порядку за місцем знаходження Першої сторони.

6.3. Цей Договір складено та підписано у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.

Перша сторона

[Підпис] [Прізвище, ім’я, по батькові]

Друга сторона

[Підпис] [Прізвище, ім’я, по батькові]

[Приклади заповнення]

Вказується найменування договору:

 • договір про виконання робіт;
 • договір будівельного підряду;
 • договір про надання послуг з ремонту;
 • договір про надання послуг з монтажу;
 • договір про надання послуг з обслуговування.

Ось ще приклад Договору підряду на виконання робіт відповідно до Цивільного кодексу України:

ДОГОВІР ПІДРЯДУ No 1 на виконання робіт

м. Київ “10” січня 2023 р.

Іваненко Іван Іванович, іменований надалі “Замовник”, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю “Будівельна компанія”, в особі директора Петренка Петра Петровича, що діє на підставі Статуту, іменоване надалі “Підрядник”, з іншої сторони, разом іменовані “Сторони”, уклали цей договір про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 1.1. Замовник доручає, а Підрядник приймає на себе виконання комплексу ремонтно-будівельних робіт (надалі – “роботи”) на об’єкті, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шевченка, буд. 5, кв. 1 (надалі – “об’єкт”).
 2. ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 2.1. Загальна вартість робіт становить 50 000,00 грн (п’ятдесят тисяч гривень). 2.2. Оплата здійснюється у безготівковій формі в такому порядку:
  • аванс у розмірі 30% протягом 5 днів з дати підписання Договору;
  • решта суми протягом 5 днів після завершення і здачі робіт.
 3. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ 3.1. Початок робіт – з дати надходження авансу. 3.2. Закінчення робіт – не пізніше 15 лютого 2023 р.
 4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 4.1. Підрядник зобов’язаний виконати роботи з власних матеріалів, силами та засобами. 4.2. Замовник зобов’язаний створити Підряднику необхідні умови для виконання робіт на об’єкті.
 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства.
 6. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ 6.1. Договір набуває чинності з дати його підписання і діє до повного виконання зобов’язань Сторонами. 6.2. Договір складений у двох примірниках по одному для кожної зі Сторін.
 7. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник: Підрядник: Іваненко І.І. ТОВ «Будівельна компанія»


підпис підпис

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: