Договір транспортно-експедиторського обслуговування перевезення контейнерів

Договір транспортно експедиторського обслуговування перевезення контейнерів

Договір транспортно-експедиторського обслуговування перевезення контейнерів в Україні є юридичною угодою між клієнтом (замовником перевезення) та транспортно-експедиторською компанією, яка надає послуги з організації та здійснення перевезення контейнерів. Цей договір охоплює усі аспекти перевезення, включаючи планування, координацію, вантаження, транспортування, розвантаження та доставку контейнерів до кінцевого пункту призначення.

Договори транспортно-експедиторського обслуговування можуть бути різними залежно від обсягу та специфіки перевезення, маршрутів, видів транспорту (морський, залізничний, автомобільний, авіаційний), а також від додаткових послуг, які можуть включати митне оформлення, страхування вантажу, зберігання та інші логістичні послуги. Зазвичай ці договори є письмовими, оскільки вони містять багато технічних деталей та юридичних умов.

Основною метою такого договору є встановлення чітких умов співпраці між замовником та експедитором, визначення відповідальності за етапи перевезення, умов оплати послуг, а також механізмів вирішення можливих спорів та ризиків. Договір дозволяє оптимізувати логістику перевезення, мінімізувати затримки та забезпечити безпеку вантажу.

Договір повинен чітко визначати об’єкт і обсяг послуг, маршрут перевезення, строки доставлення, вартість послуг, права та обов’язки сторін, умови відповідальності за збереження вантажу та за порушення умов договору. Також важливо врахувати положення про страхування вантажу та процедуру розгляду рекламацій.

Договір укладається тоді, коли замовник потребує послуг з організації перевезення контейнерів, а експедитор здатний надати ці послуги. Важливо, щоб експедитор мав досвід у сфері перевезень та всі необхідні ліцензії та дозволи.

У договорі виступають дві основні сторони: замовник (клієнт, який потребує перевезення) та транспортно-експедиторська компанія (виконавець, що надає послуги з перевезення).

Договір повинен бути оформлений згідно з чинним законодавством України та міжнародними стандартами, якщо перевезення здійснюється міжнародними маршрутами. Важливо, щоб він був складений чітко та зрозуміло, містив всі необхідні юридичні деталі та був юридично обґрунтованим.

Договір зазвичай складається експедиторською компанією, але замовник може внести свої пропозиції та корективи. Часто залучаються юристи або юридичні консультанти з обох сторін для перегляду та узгодження умов договору, що дозволяє забезпечити взаємовигідність та юридичну коректність документа.

Приклади

Ось приклад шаблону Договору транспортно-експедиторського обслуговування перевезення контейнерів, який враховує законодавство України:


ДОГОВІР ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ КОНТЕЙНЕРІВ

1. Сторони Договору:

 • Замовник: [ПІБ або назва юридичної особи], юридична/фактична адреса: [адреса], Ідентифікаційний номер/код ЄДРПОУ [номер].
 • Експедитор: [ПІБ або назва юридичної особи], юридична/фактична адреса: [адреса], Ідентифікаційний номер/код ЄДРПОУ [номер].

2. Предмет Договору: Експедитор зобов’язується забезпечити організацію та проведення транспортно-експедиторського обслуговування по перевезенню контейнерів Замовника згідно з умовами цього договору.

3. Права та обов’язки сторін:

 • 3.1. Експедитор зобов’язується:
  • організувати та забезпечити перевезення контейнерів у вказані терміни та маршрути;
  • забезпечити дотримання всіх вимог безпеки та інших нормативних актів, що регулюють перевезення вантажів.
 • 3.2. Замовник зобов’язується:
  • надати необхідні документи на вантаж та контейнери;
  • своєчасно оплатити послуги експедитора.

4. Вартість послуг та порядок розрахунків: Вартість експедиторських послуг складає [сума] грн. Оплата здійснюється у [конкретизувати порядок оплати].

5. Терміни виконання зобов’язань: Послуги мають бути надані у період з [дата початку] по [дата закінчення].

6. Відповідальність сторін та вирішення спорів: Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань згідно з законодавством України. Спори вирішуються шляхом переговорів або в судовому порядку.

7. Форс-мажор: Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань у випадку настання форс-мажорних обставин.

8. Заключні положення: Цей Договір складено у двох екземплярах, кожен з яких має однакову юридичну силу.

9. Юридичні адреси та підписи сторін:

 • Замовник: [підпис, ПІБ, посада]
 • Експедитор: [підпис, ПІБ, посада]

Дата: [дата підписання]


Цей шаблон є базовим та може бути адаптований залежно від конкретних умов перевезення та вимог Замовника. Рекомендується звернутися до юриста для детальної розробки договору і забезпечення відповідності всім законодавчим вимогам та стандартам безпеки перевезень в Україні.

ДОГОВІР ТРАСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ КОНТЕЙНЕРІВ

Цей договір укладено між:

Експедитором:

[ПІБ], [посада], [найменування юридичної особи], [ідентифікаційний код]

Замовником:

[ПІБ], [посада], [найменування юридичної особи], [ідентифікаційний код]

1. Предмет договору

Експедитор зобов’язується за плату і за рахунок Замовника виконати або організувати виконання визначених цим договором послуг, пов’язаних з перевезенням контейнерів, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити належним чином надані послуги.

2. Об’єкт договору

Об’єктом договору є контейнери, що перевозяться Замовником, а саме:

 • [опис контейнерів]

3. Види послуг

Експедитор зобов’язується виконати такі види послуг:

 • [опис видів послуг]

4. Строк дії договору

Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до [дата] року.

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

5. Розмір оплати

Розмір оплати за послуги становить [сума] гривень.

Оплата здійснюється Замовником Експедитору в наступному порядку:

 • [опис порядку виплати оплати]

6. Відповідальність сторін

У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7. Форс-мажор

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим договором, якщо це невиконання або неналежне виконання стало наслідком форс-мажорних обставин.

8. Прикінцеві положення

Усі зміни та доповнення до цього договору дійсні лише у разі, якщо вони вчинені у письмовій формі та підписані сторонами.

Всі спори, що виникають з цього договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості їх врегулювання в досудовому порядку, такі спори підлягають вирішенню в судовому порядку за встановленою підвідомчістю.

Підписи сторін

Експедитор:

[Підпис]

[Прізвище та ініціали]

Замовник:

[Підпис]

[Прізвище та ініціали]

20 липня 2023 року

Приклади заповнення

У пункті 2 договору вкажіть перелік контейнерів, які будуть перевозитися.

У пункті 3 договору вкажіть перелік видів послуг, які будуть надаватися Експедитором.

У пункті 4 договору вкажіть строк, протягом якого Експедитор зобов’язаний надати послуги.

У пункті 5 договору вкажіть розмір оплати за послуги. Оплата може здійснюватися, наприклад, за один контейнер або за один кілометр перевезення.

У пункті 6 договору вкажіть випадки, у яких сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за договором.

У пункті 7 договору вкажіть порядок внесення змін до договору та вирішення спорів, що виникають з договору.

Відповідно до ст. 929 Цивільного кодексу України договір транспортного експедирування є договором, за яким одна сторона (експедитор) зобов’язується за плату і за рахунок другої сторони (клієнта) виконати або організувати виконання визначених цим договором послуг, пов’язаних з перевезенням вантажу.

Договір транспортного експедирування повинен бути укладений у письмовій формі.

Експедитор зобов’язаний виконати перевезення вантажу відповідно до умов договору та вимог нормативних документів.

Ось ще один шаблон договору транспортно-експедиторського обслуговування перевезення контейнерів відповідно до законодавства України:

ДОГОВІР No___ транспортно-експедиторського обслуговування перевезення контейнерів

м.____________

“___”_________20__р.

____________________(назва організації), надалі “Замовник”, в особі ________________________(посада, ПІБ), що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та _______________________(назва організації), надалі “Експедитор”, в особі _________________________(посада, ПІБ), що діє на підставі Статуту, з другої сторони, надалі разом – “Сторони”, уклали цей Договір про наступне:

 1. Предмет Договору 1.1. Експедитор зобов’язується за плату і за рахунок Замовника виконати або організувати виконання наступних послуг:
 • оформлення перевізних документів;
 • доставка контейнерів Замовника автомобільним транспортом до пункту відправлення;
 • забезпечення перевезення контейнерів залізничним транспортом;
 • та інші послуги, пов’язані з перевезенням вантажу Замовника у контейнерах.
 1. Права та обов’язки Сторін 2.1. Експедитор зобов’язаний організувати перевезення відповідно до заявки Замовника. 2.2. Замовник зобов’язаний своєчасно оплатити послуги Експедитора.
 2. Вартість послуг та порядок розрахунків
  3.1. Вартість послуг визначається в рахунку Експедитора за кожне перевезення. 3.2. Оплата здійснюється протягом 3 днів з моменту підписання акту наданих послуг.
 3. Відповідальність Сторін 4.1. У разі невиконання або неналежного виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства.
 4. Строк дії Договору 5.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до “___”_________20__р.
 5. Реквізити та підписи Сторін Замовник: Експедитор:

Отже, договір повинен містити предмет послуг, права та обов’язки сторін, порядок визначення вартості та оплати послуг, відповідальність, строк дії та реквізити сторін.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: