Договір про заставу власного майна

Договір про заставу власного майна

Договір про заставу власного майна – це цивільно-правовий договір, за яким одна сторона (заставодавець) передає іншій стороні (заставодержателю) своє майно на певний час в якості забезпечення зобов’язань (наприклад, зобов’язань за кредитним договором). Якщо зобов’язання не буде виконано, заставодержатель має право реалізувати дане майно з метою покриття своїх вимог.

Цей документ потрібен для того, щоб забезпечити інтереси обох сторін. За допомогою застави власного майна кредитор (заставодержатель) отримує додаткову гарантію виконання зобов’язань боржником (заставодавцем).

Зазвичай договір про заставу власного майна укладається, коли існує певний ризик невиконання зобов’язань однією зі сторін. Наприклад, це може бути договір кредитування, де банк, надаючи кошти, хоче отримати гарантії їх повернення.

Стосовно учасників договору, то заставодавець – це особа (може бути як фізичною, так і юридичною), яка передає своє майно в заставу. Заставодержатель, своєю чергою, – це особа, яка приймає майно в якості застави.

Вимоги до оформлення договору можуть відрізнятися в різних юрисдикціях, але зазвичай договір має містити інформацію про сторони, предмет застави, розмір забезпечувальних зобов’язань, терміни та порядок реалізації застави та інші важливі умови.

Щодо підготовки договору, то зазвичай його готують юридичні служби організацій або незалежні юристи, спеціалізовані на цивільному праві. Перед підписанням важливо, щоб обидві сторони уважно ознайомилися з усіма його умовами і консультувалися з юристами, щоб уникнути можливих правових проблем у майбутньому.

Приклади

Шаблон Договору про заставу власного майна

Цей договір укладений [дата] в м. [місто] між [ПІБ заставодавця], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Заставодавець”), і [назва кредитора], [ідентифікаційний код], [місцезнаходження], (далі – “Кредитор”), про наступне:

1. Предмет договору

1.1. За цим договором Заставодавець передає в заставу Кредитору своє майно, а Кредитор зобов’язується у разі невиконання або неналежного виконання Заставодавцем своїх зобов’язань перед Кредитором за основним зобов’язанням задовольнити свої вимоги за рахунок заставленого майна.

1.2. Заставлене майно є власністю Заставодавця і належить йому на праві [вид права власності].

1.3. Перелік заставленого майна:

 • [найменування майна]
 • [найменування майна]
 • [найменування майна]

2. Права і обов’язки сторін

2.1. Заставодавець зобов’язаний:

 • передати Кредитору заставлене майно;
 • зберігати заставлене майно в належному стані;
 • не перешкоджати Кредитору у здійсненні його прав, передбачених цим договором;
 • у разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань перед Кредитором за основним зобов’язанням, сплатити Кредитору суму заставного зобов’язання.

2.2. Кредитор зобов’язаний:

 • не використовувати заставлене майно без згоди Заставодавця;
 • у разі невиконання або неналежного виконання Заставодавцем своїх зобов’язань за основним зобов’язанням, задовольнити свої вимоги за рахунок заставленого майна.

3. Вартість заставленого майна

3.1. Вартість заставленого майна становить [сума] гривень.

4. Строк дії договору

4.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до [дата].

5. Забезпечення виконання зобов’язань

5.1. Заставлене майно є забезпеченням виконання зобов’язань Заставодавця перед Кредитором за основним зобов’язанням.

6. Відповідальність сторін

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7. Порядок вирішення спорів

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

7.1. Усі спори, що виникають з цього договору, вирішуються шляхом переговорів.

7.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів спори вирішуються в судовому порядку.

8. Заключні положення

8.1. Цей договір складений у двох примірниках, по одному для кожної сторони.

8.2. Додатки до цього договору є його невід’ємною частиною.

Підписи сторін

Заставодавець

[ПІБ заставодавця]

Кредитор

[Найменування кредитора]

Приклади заповнення

Найменування майна

[Вказати найменування майна, яке передається в заставу, наприклад:

 • квартира;
 • автомобіль;
 • земельна ділянка;
 • інше майно. ]

Вартість заставленого майна

[Вказати вартість заставленого майна, визначену за домовленістю сторін.]

Строк дії договору

[Вказати строк дії договору.]

Основне зобов’язання

[Вказати зобов’язання, забезпеченням виконання якого є заставлене майно, наприклад:

 • кредитний договір;
 • договір купівлі-продажу;
 • договір поставки;
 • інший договір.]

ДОГОВІР ПРО ЗАСТАВУ ВЛАСНОГО МАЙНА

м. [Київ], ___ [день] ____ [місяць] 20__ р.

Між [ПІБ заставодавця] (Паспорт: серія ____, номер ____, виданий [назва органу, дата видачі]), надалі “Заставодавець”, з однієї сторони, та [ПІБ або назва компанії-заставодержателя], реквізити: [деталі], надалі “Заставодержатель”, з іншої сторони, уклали цей Договір про нижчезазначене:

 1. ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ Заставодавець передає у заставу [детальний опис майна, наприклад, “автомобіль марки Toyota, 2018 року випуску, номерний знак AA1234BB”] в якості забезпечення своїх зобов’язань за [деталі зобов’язань, наприклад, “договором кредитування від 01.01.20__ р.”] перед Заставодержателем.
 2. ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ Застава забезпечує виконання Заставодавцем зобов’язань у розмірі [сума в гривнях], а також інших можливих витрат, пов’язаних з виконанням даного Договору.
 3. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙНА Майно перебуває у володінні Заставодавця і використовується ним. Заставодавець зобов’язується зберігати майно в належному стані.
 4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН Заставодержатель має право реалізувати заставне майно у разі невиконання Заставодавцем своїх зобов’язань.
 5. ЗАКОНОДАВСТВО Договір укладено відповідно до законодавства України, зокрема Цивільного кодексу України та інших нормативних актів, що регулюють відносини, пов’язані із заставою.
 6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ [Тут можуть бути додаткові умови, специфічні для конкретної ситуації.]
 7. ПІДПИСИ СТОРІН Заставодавець: __________ [ПІБ заставодавця] / підпис Заставодержатель: __________ [ПІБ або печатка компанії-заставодержателя] / підпис

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати приклади у форматі word

Вам потрібен інший зразок? Оберіть необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: