Договір про спільну діяльність з виробництва продукції

Договір про спільну діяльність з виробництва продукції

Договір про спільну діяльність з виробництва продукції в Україні є формою договору між двома або більше сторонами, які об’єднують свої ресурси для досягнення спільної мети – виробництва певної продукції. Такий договір визначає правові, фінансові та організаційні аспекти спільної діяльності учасників.

Договори про спільну діяльність з виробництва продукції можуть мати різні форми в залежності від цілей та об’єктів діяльності. Це можуть бути договори про створення спільного підприємства, проектні альянси, консорціуми для великих виробничих проектів тощо. Договори можуть бути структуровані як тимчасові об’єднання для конкретного проекту або як більш тривалі партнерства.

Договір про спільну діяльність з виробництва продукції необхідний для врегулювання взаємовідносин між сторонами, забезпечення правової основи для їхньої співпраці та розподілу відповідальності. Він допомагає учасникам чітко визначити свої вклади, обов’язки, права на результати спільної діяльності та механізми розподілу прибутку.

Договір має містити повний опис предмету діяльності, зобов’язання сторін, порядок внесків (фінансових, матеріальних, трудових), умови розподілу доходів та збитків, управління проектом, вирішення спорів та умови припинення договору. Також важливо включити положення про конфіденційність, інтелектуальну власність та відповідальність за невиконання умов договору.

Договір складається, коли сторони вирішують об’єднати свої ресурси для досягнення спільної мети. Сторонами можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Важливо, щоб кожна сторона мала юридичну спроможність укладати такі договори і вносити свій вклад у спільну діяльність.

У договорі про спільну діяльність зазвичай беруть участь дві або більше сторін, кожна з яких вносить свій вклад у спільний проект чи бізнес. Це можуть бути виробники, постачальники, інвестори або інші учасники, які зацікавлені у спільному виробництві.

Договір повинен бути складений відповідно до чинним законодавством України, чітко та зрозуміло, з урахуванням всіх необхідних юридичних аспектів. Він має включати всі ключові деталі співпраці, включаючи механізми вирішення спорів та умови припинення договору.

Договір про спільну діяльність зазвичай складається за участю юристів кожної зі сторін, які спеціалізуються на комерційному та корпоративному праві. Це забезпечує, що договір враховує інтереси всіх учасників та є юридично коректним і відповідним чинному законодавству.

Приклади

Ось приклад шаблону Договору про спільну діяльність з виробництва продукції, який враховує законодавство України:


ДОГОВІР ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ З ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ

1. Сторони Договору:

 • Сторона 1: [ПІБ або назва юридичної особи], юридична/фактична адреса: [адреса], Ідентифікаційний номер/код ЄДРПОУ [номер].
 • Сторона 2: [ПІБ або назва юридичної особи], юридична/фактична адреса: [адреса], Ідентифікаційний номер/код ЄДРПОУ [номер].

2. Предмет Договору: Сторони домовляються про спільну діяльність з метою виробництва [конкретизувати продукцію], використовуючи виробничі, фінансові, та інші ресурси обох сторін.

3. Права та обов’язки сторін:

 • 3.1. Сторона 1 зобов’язується:
  • надати [конкретизувати ресурси, які надаються];
  • виконувати інші обумовлені зобов’язання.
 • 3.2. Сторона 2 зобов’язується:
  • надати [конкретизувати ресурси, які надаються];
  • виконувати інші обумовлені зобов’язання.

4. Розподіл прибутку та збитків: Прибуток та збитки від спільної діяльності розподіляються між сторонами у пропорції [вказати пропорцію].

5. Термін дії Договору: Договір набирає чинності з моменту підписання та діє до [дата закінчення] або до досягнення цілей спільної діяльності.

6. Відповідальність сторін та вирішення спорів: Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань згідно з законодавством України. Спори вирішуються шляхом переговорів або в судовому порядку.

7. Форс-мажор: У випадку форс-мажорних обставин сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань.

8. Заключні положення: Цей Договір складено у двох екземплярах, кожен з яких має однакову юридичну силу.

9. Юридичні адреси та підписи сторін:

 • Сторона 1: [підпис, ПІБ, посада]
 • Сторона 2: [підпис, ПІБ, посада]

Дата: [дата підписання]


Цей шаблон є базовим та може бути модифікований залежно від конкретних умов співпраці та виробничих потреб сторін. Рекомендується звернутися до юриста для адаптації та детальної розробки договору, щоб врахувати всі аспекти чинного законодавства України та специфіку проекту.

ДОГОВІР ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ З ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ

Цей договір укладено між:

Учасником 1:

[ПІБ], [посада], [найменування юридичної особи], [ідентифікаційний код]

Учасником 2:

[ПІБ], [посада], [найменування юридичної особи], [ідентифікаційний код]

1. Предмет договору

Учасники зобов’язуються спільно діяти без створення юридичної особи для виробництва [найменування продукції], а саме:

 • [опис видів робіт]

2. Об’єкт спільної діяльності

Об’єктом спільної діяльності є [найменування продукції], що виробляється в [місце виробництва продукції].

3. Вклад учасників

Учасник 1 вносить у спільну діяльність [опис вкладу учасника 1].

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Учасник 2 вносить у спільну діяльність [опис вкладу учасника 2].

4. Порядок управління спільною діяльністю

Управління спільною діяльністю здійснюється [опис порядку управління спільною діяльністю].

5. Розподіл продукції

Продукція, вироблена в рамках спільної діяльності, розподіляється між учасниками в наступному порядку:

 • [опис порядку розподілу продукції]

6. Строк дії договору

Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до [дата] року.

7. Припинення договору

Договір може бути припинений за взаємною згодою сторін, а також у разі:

 • [опис підстав припинення договору]

8. Відповідальність сторін

У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

9. Форс-мажор

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим договором, якщо це невиконання або неналежне виконання стало наслідком форс-мажорних обставин.

10. Прикінцеві положення

Усі зміни та доповнення до цього договору дійсні лише у разі, якщо вони вчинені у письмовій формі та підписані сторонами.

Всі спори, що виникають з цього договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості їх врегулювання в досудовому порядку, такі спори підлягають вирішенню в судовому порядку за встановленою підвідомчістю.

Підписи сторін

Учасник 1:

[Підпис]

[Прізвище та ініціали]

Учасник 2:

[Підпис]

[Прізвище та ініціали]

20 липня 2023 року

У цьому прикладі в пункті 1 договору зазначені сторони договору, а саме Учасник 1 та Учасник 2. У пункті 2 договору зазначено об’єкт спільної діяльності, тобто продукція, яка буде вироблятися. У пункті 3 договору зазначено вклади учасників у спільну діяльність. У пункті 4 договору зазначено порядок управління спільною діяльністю. У пункті 5 договору зазначено порядок розподілу продукції, виробленої в рамках спільної діяльності. У пункті 6 договору зазначено строк дії договору. У пункті 7 договору зазначені підстави припинення договору. У пункті 8 договору зазначена відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за договором. У пункті 9 договору зазначені форс-мажорні обставини, які звільняють сторони від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за договором. У пункті 10 договору зазначені інші умови договору, зокрема порядок внесення змін до договору та вирішення спорів, що виникають з договору.

У договорі про спільну діяльність з виробництва продукції можна також вказати додаткові умови, наприклад:

 • умови доступу учасників до об’єкта спільної діяльності;
 • умови надання учасниками інформації, необхідної для виробництва продукції;
 • умови звітності учасників один одному.

Зазначені умови можуть бути погоджені сторонами договору в процесі його укладення.

Ось ще один шаблон договору про спільну діяльність з виробництва продукції відповідно до законодавства України:

ДОГОВІР No___ про спільну діяльність з виробництва продукції м.___________

“___”________20__р.

____________________(повне найменування юридичної особи), надалі “Сторона 1”, в особі _______________________(посада, ПІБ), що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та _______________________(повне найменування юридичної особи), надалі “Сторона 2”, в особі _______________________(посада, ПІБ), що діє на підставі Статуту, з другої сторони, надалі разом – “Сторони”, уклали цей Договір про спільну діяльність щодо виробництва та реалізації продукції, про наступне:

 1. Предмет Договору 1.1. Сторони об’єднують свої вклади та зусилля для спільного виробництва та реалізації ________________(найменування продукції).
 2. Взаємні зобов’язання Сторін 2.1. Сторона 1 зобов’язується надати виробничі потужності та сировину. 2.2. Сторона 2 зобов’язується надати технологію та рецептуру виробництва продукції. 2.3. Реалізація готової продукції здійснюється спільними зусиллями Сторін.
 3. Розподіл прибутку 3.1. Чистий прибуток від реалізації продукції розподіляється між Сторонами в наступних пропорціях: Сторона 1 – ___% Сторона 2 – ___%
 4. Відповідальність Сторін 4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання умов цього Договору відповідно до чинного законодавства України.
 5. Термін дії Договору 5.1. Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до “_” _______ 20 р.
 6. Реквізити та підписи Сторін Сторона 1_____________ Сторона 2_____________

Отже, договір повинен містити предмет спільної діяльності, зобов’язання сторін, порядок розподілу прибутку, відповідальність, строк дії та реквізити сторін.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: