Договір про надання послуг з відповідального зберігання

Договір про надання послуг з відповідального зберігання

Договір про надання послуг з відповідального зберігання в Україні – це правовий документ, що регулює відносини між клієнтом, який передає майно на зберігання, та виконавцем, який надає послуги зберігання цього майна. Такий договір важливий для забезпечення безпеки, збереження та цілісності майна, що зберігається, та встановлення відповідальності за ці послуги.

Договори про відповідальне зберігання можуть включати різні форми та види послуг, залежно від типу майна, яке зберігається, та вимог клієнта. Наприклад, це може бути зберігання меблів, документів, мистецьких творів, техніки, а також зберігання товарів на складах. Договори можуть бути укладені як на короткострокове, так і на довгострокове зберігання.

Договір про надання послуг з відповідального зберігання необхідний для юридично чіткого врегулювання відносин між клієнтом та компанією, що забезпечує зберігання. Він визначає умови зберігання, права та обов’язки сторін, відповідальність за збереження майна, а також порядок вирішення можливих спорів.

Договір має містити точний опис майна, що передається на зберігання, умови зберігання, терміни зберігання, вартість послуг, умови доступу до майна, відповідальність за можливу шкоду або втрату майна, а також процедури повернення майна клієнту.

Договір складається, коли клієнт потребує надійного місця для зберігання свого майна, а виконавець має належні умови та можливості для надання таких послуг. Важливо, щоб виконавець мав необхідні ресурси, обладнання та досвід для забезпечення безпечного зберігання.

Сторонами договору є клієнт (фізична або юридична особа, що передає майно на зберігання) та виконавець (компанія або індивідуальний підприємець, який надає послуги з відповідального зберігання).

Договір повинен бути оформлений відповідно до чинного законодавства України, чітко та зрозуміло, з урахуванням всіх необхідних юридичних аспектів. Він має включати всі деталі, що стосуються зберігання майна, та бути підписаним обома сторонами.

Договір зазвичай розробляється виконавцем послуг, але клієнт може залучати свого юриста для перевірки та коригування умов договору. Це допомагає забезпечити, що договір відповідає інтересам обох сторін та враховує всі юридичні нюанси.

Приклади

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗБЕРІГАННЯ

1. Сторони Договору:

 • Замовник: [ПІБ або назва юридичної особи], юридична/фактична адреса: [адреса], Ідентифікаційний номер/код ЄДРПОУ [номер].
 • Виконавець: [ПІБ або назва юридичної особи], юридична/фактична адреса: [адреса], Ідентифікаційний номер/код ЄДРПОУ [номер].

2. Предмет Договору: Виконавець зобов’язується надати послуги з відповідального зберігання вантажу (конкретизувати вантаж) Замовника в умовах, визначених цим Договором.

3. Права та обов’язки сторін:

 • 3.1. Виконавець зобов’язується:
  • забезпечити зберігання вантажу в належних умовах;
  • забезпечити збереження та недоторканність вантажу протягом усього терміну зберігання.
 • 3.2. Замовник зобов’язується:
  • своєчасно сплатити вартість послуг зберігання;
  • надати всю необхідну інформацію про вантаж.

4. Вартість послуг та порядок розрахунків: Вартість послуг з відповідального зберігання складає [сума] грн. Оплата здійснюється у [конкретизувати порядок оплати].

5. Терміни зберігання: Термін зберігання вантажу становить з [дата початку] по [дата закінчення].

6. Відповідальність сторін та вирішення спорів: Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань згідно з законодавством України. Спори вирішуються шляхом переговорів або в судовому порядку.

7. Форс-мажор: У випадку форс-мажорних обставин сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань.

8. Заключні положення: Цей Договір складено у двох екземплярах, кожен з яких має однакову юридичну силу.

9. Юридичні адреси та підписи сторін:

 • Замовник: [підпис, ПІБ, посада]
 • Виконавець: [підпис, ПІБ, посада]

Дата: [дата підписання]


Цей шаблон є базовим і може бути адаптований залежно від конкретних умов та вимог Замовника. Важливо врахувати, що в залежності від характеристик вантажу, можуть знадобитися додаткові умови щодо умов зберігання, страхування та інших аспектів. Рекомендується звертатися до юриста для детальної розробки договору, з урахуванням всіх норм та вимог законодавства України.

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗБЕРІГАННЯ

Цей договір укладено між:

Зберігачем:

[ПІБ], [посада], [найменування юридичної особи], [ідентифікаційний код]

Поклажодавцем:

[ПІБ], [посада], [найменування юридичної особи], [ідентифікаційний код]

1. Предмет договору

Зберігач зобов’язується за плату зберігати майно Поклажодавця, передане йому на відповідальне зберігання, а Поклажодавець зобов’язується сплатити Зберігачу за це винагороду.

2. Об’єкт договору

Об’єктом договору є майно Поклажодавця, передане на відповідальне зберігання, а саме:

 • [опис майна]

3. Строк дії договору

Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до [дата] року.

4. Винагорода

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Розмір винагороди за зберігання майна становить [сума] гривень.

Винагорода сплачується Поклажодавцем Зберігачу в наступному порядку:

 • [опис порядку виплати винагороди]

5. Відповідальність сторін

У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6. Форс-мажор

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим договором, якщо це невиконання або неналежне виконання стало наслідком форс-мажорних обставин.

7. Прикінцеві положення

Усі зміни та доповнення до цього договору дійсні лише у разі, якщо вони вчинені у письмовій формі та підписані сторонами.

Всі спори, що виникають з цього договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості їх врегулювання в досудовому порядку, такі спори підлягають вирішенню в судовому порядку за встановленою підвідомчістю.

Підписи сторін

Зберігач:

[Підпис]

[Прізвище та ініціали]

Поклажодавець:

[Підпис]

[Прізвище та ініціали]

20 липня 2023 року

Приклади заповнення

У пункті 2 договору вкажіть перелік майна, яке буде передано на відповідальне зберігання.

У пункті 3 договору вкажіть строк, протягом якого Зберігач зобов’язаний зберігати майно.

У пункті 4 договору вкажіть розмір винагороди за зберігання майна. Винагорода може визначатися, наприклад, у відсотках від вартості майна, за одиницю часу або за весь період зберігання.

У пункті 5 договору вкажіть випадки, у яких сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за договором.

У пункті 6 договору вкажіть порядок внесення змін до договору та вирішення спорів, що виникають з договору.

Відповідно до ст. 934 Цивільного кодексу України договір зберігання є договором, за яким одна сторона (сховище) зобов’язується зберігати річ, передану їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у стані, в якому вона була передана, або в іншому, обумовленому в договорі, стані.

Договір зберігання повинен бути укладений у письмовій формі, якщо його предметом є майно, вартість якого перевищує [суму] гривень.

Зберігач зобов’язаний зберігати майно поклажодавця відповідно до умов договору та вимог нормативних документів.

Ось ще один шаблон договору про надання послуг з відповідального зберігання відповідно до законодавства України:

ДОГОВІР No___ про надання послуг з відповідального зберігання

м.________

“___”________20__р.

____________________(назва організації), надалі “Замовник”, в особі _______________________(посада, ПІБ), що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та _______________________(назва організації), надалі “Зберігач”, в особі _______________________(посада, ПІБ), що діє на підставі Статуту, з другої сторони, разом – “Сторони”, уклали цей Договір про наступне:

 1. Предмет Договору 1.1. Зберігач зобов’язується за плату зберігати _____________(найменування майна), передане йому Замовником, та повернути його у схоронності.
 2. Права та обов’язки Сторін 2.1. Зберігач відповідає за втрату, нестачу або пошкодження майна. 2.2. Замовник зобов’язаний оплатити послуги зберігання у розмірі та порядку, встановлених Договором.
 3. Вартість послуг та порядок розрахунків 3.1. Вартість послуг становить _________ грн. за весь строк зберігання. 3.2. Оплата проводиться в безготівковій формі впродовж 5 днів з моменту підписання Договору.
 4. Відповідальність Сторін 4.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
 5. Строк дії Договору 5.1. Договір набирає чинності з дати його підписання і діє до повного виконання зобов’язань Сторонами.
 6. Реквізити та підписи Сторін Замовник: Зберігач:

Отже, договір повинен містити предмет, права та обов’язки сторін, ціну й порядок оплати, відповідальність, строк дії та реквізити сторін.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: