Договір про надання послуг пов’язаних зі збиранням, перевезенням, утилізацією або знищенням промислових відходів

Договір про надання послуг пов’язаних зі збиранням, перевезенням, утилізацією або знищенням промислових відходів

Договір про надання послуг, пов’язаних зі збиранням, перевезенням, утилізацією або знищенням промислових відходів в Україні, є формою договору між замовником (зазвичай підприємством, яке виробляє або накопичує відходи) та виконавцем (спеціалізованою компанією, яка надає послуги з обробки відходів). Цей договір регулює умови та порядок виконання робіт, пов’язаних з обробкою відходів, і важливий для забезпечення екологічно безпечної та ефективної утилізації відходів.

Договори можуть бути різними в залежності від типу відходів та необхідних послуг. Наприклад, це можуть бути договори на збирання та вивезення твердих промислових відходів, обробку токсичних речовин, переробку вторинної сировини тощо. Ці договори зазвичай є письмовими, що дозволяє фіксувати конкретні умови співпраці та відповідальність сторін.

Договір про надання послуг з обробки промислових відходів необхідний для регулювання відносин між підприємством, що виробляє відходи, та компанією, яка забезпечує їх безпечне збирання, транспортування, переробку або знищення. Він гарантує, що всі процеси відбуваються відповідно до екологічних стандартів та законодавства.

Договір повинен містити чітке визначення об’єкта послуг (типи відходів, їх кількість), зобов’язання сторін, порядок та умови збирання, транспортування та обробки відходів, ціни на послуги, строки виконання робіт, відповідальність за порушення умов договору, а також умови зміни чи розірвання договору.

Договір складається тоді, коли підприємство потребує послуг з обробки своїх промислових відходів, а компанія-виконавець має необхідні ліцензії, дозволи та технічні можливості для надання таких послуг.

У договорі виступають дві основні сторони: замовник (підприємство, яке виробляє або володіє відходами) та виконавець (спеціалізована компанія, що займається обробкою відходів).

Договір повинен бути оформлений відповідно до чинним законодавством України, чітко та зрозуміло, з урахуванням всіх необхідних юридичних аспектів. Важливо, щоб документ включав всі деталі, пов’язані з обробкою відходів, а також містив чіткі положення про екологічні стандарти та норми безпеки.

Договір про надання послуг з обробки промислових відходів, як правило, складається виконавцем, але замовник може залучати свого юриста для перевірки та коригування умов договору. Це допомагає забезпечити, що договір враховує інтереси обох сторін, відповідає законодавчим вимогам та забезпечує належний захист довкілля.

Приклади

Ось шаблон Договору про надання послуг, пов’язаних зі збиранням, перевезенням, утилізацією або знищенням промислових відходів, який враховує законодавство України:


ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ЗІ ЗБИРАННЯ, ПЕРЕВЕЗЕННЯ, УТИЛІЗАЦІЇ АБО ЗНИЩЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ

1. Сторони Договору:

 • Замовник: [ПІБ або назва юридичної особи], юридична/фактична адреса: [адреса], Ідентифікаційний номер/код ЄДРПОУ [номер].
 • Виконавець: [ПІБ або назва юридичної особи], юридична/фактична адреса: [адреса], Ідентифікаційний номер/код ЄДРПОУ [номер].

2. Предмет Договору: Виконавець зобов’язується виконати послуги зі збирання, перевезення, утилізації або знищення промислових відходів Замовника згідно з вимогами законодавства України.

3. Права та обов’язки сторін:

 • 3.1. Виконавець зобов’язується:
  • забезпечити якісне та своєчасне надання послуг;
  • дотримуватися вимог екологічного законодавства України.
 • 3.2. Замовник зобов’язується:
  • надати необхідну інформацію про відходи та умови їх утилізації;
  • оплатити послуги виконавця згідно з умовами договору.

4. Вартість послуг та порядок розрахунків: Вартість послуг складає [сума] грн. Оплата здійснюється у [конкретизувати порядок оплати].

5. Терміни надання послуг: Послуги надаються з [дата початку] по [дата закінчення].

6. Відповідальність сторін та вирішення спорів: Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань згідно з законодавством України. Спори вирішуються шляхом переговорів або в судовому порядку.

7. Форс-мажор: У випадку форс-мажорних обставин сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань.

8. Заключні положення: Цей Договір складено у двох екземплярах, кожен з яких має однакову юридичну силу.

9. Юридичні адреси та підписи сторін:

 • Замовник: [підпис, ПІБ, посада]
 • Виконавець: [підпис, ПІБ, посада]

Дата: [дата підписання]


Цей шаблон є базовим та може бути адаптований залежно від конкретних умов та вимог до утилізації промислових відходів. Важливо врахувати відповідні екологічні норми та стандарти, що діють в Україні. Рекомендується звернутися до юриста для детальної розробки договору і забезпечення відповідності всім законодавчим вимогам.

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ПОВ’ЯЗАНИХ ЗІ ЗБИРАННЯМ, ПЕРЕВЕЗЕННЯМ, УТИЛІЗАЦІЄЮ АБО ЗНИЩЕННЯМ ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ

Цей договір укладено між:

Виконавцем:

[ПІБ], [посада], [найменування юридичної особи], [ідентифікаційний код]

Замовником:

[ПІБ], [посада], [найменування юридичної особи], [ідентифікаційний код]

1. Предмет договору

Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги пов’язані зі збиранням, перевезенням, утилізацією або знищенням промислових відходів, а Замовник зобов’язується оплатити Виконавцю послуги.

2. Об’єкт договору

Об’єктом договору є послуги пов’язані зі збиранням, перевезенням, утилізацією або знищенням промислових відходів, а саме:

 • [опис видів послуг]

3. Строк дії договору

Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до [дата] року.

4. Розмір оплати

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Розмір оплати за послуги становить [сума] гривень.

Оплата здійснюється Замовником Виконавцю в наступному порядку:

 • [опис порядку виплати оплати]

5. Відповідальність сторін

У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6. Форс-мажор

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим договором, якщо це невиконання або неналежне виконання стало наслідком форс-мажорних обставин.

7. Прикінцеві положення

Усі зміни та доповнення до цього договору дійсні лише у разі, якщо вони вчинені у письмовій формі та підписані сторонами.

Всі спори, що виникають з цього договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості їх врегулювання в досудовому порядку, такі спори підлягають вирішенню в судовому порядку за встановленою підвідомчістю.

Підписи сторін

Виконавець:

[Підпис]

[Прізвище та ініціали]

Замовник:

[Підпис]

[Прізвище та ініціали]

20 липня 2023 року

Приклади заповнення

У пункті 2 договору вкажіть перелік промислових відходів, які будуть підлягати збиранню, перевезенню, утилізації або знищенню.

У пункті 3 договору вкажіть строк, протягом якого Виконавець зобов’язаний надати послуги.

У пункті 4 договору вкажіть розмір оплати за послуги. Оплата може здійснюватися, наприклад, за тонну відходів або за одну операцію.

У пункті 5 договору вкажіть порядок виплати оплати. Оплата може здійснюватися, наприклад, шляхом 100% передоплати або шляхом періодичних платежів.

У пункті 6 договору вкажіть випадки, у яких сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за договором.

У пункті 7 договору вкажіть порядок внесення змін до договору та вирішення спорів, що виникають з договору.

Відповідно до ст. 16 Закону України “Про відходи” діяльність з поводження з відходами у сфері промисловості здійснюється суб’єктами господарювання, які отримали дозвіл на здійснення такої діяльності.

Договір про надання послуг пов’язаних зі збиранням, перевезенням, утилізацією або знищенням промислових відходів повинен бути укладений у письмовій формі.

Договір повинен містити інформацію про:

 • сторони договору;
 • предмет договору;
 • строк дії договору;
 • розмір оплати;
 • порядок виплати оплати;
 • відповідальність сторін;
 • форс-мажорні обставини

Ось ще один шаблон договору про надання послуг пов’язаних зі збиранням, перевезенням, утилізацією або знищенням промислових відходів відповідно до законодавства України:

ДОГОВІР No ___ про надання послуг пов’язаних зі збиранням, перевезенням, утилізацією або знищенням промислових відходів

м.___________

“___”_______20 р.

__________________(назва підприємства), надалі “Замовник”, в особі ___________________(посада, ПІБ), що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та _____________________(назва підприємства), надалі “Виконавець”, в особі _____________________(посада, ПІБ), що діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали цей Договір про таке:

 1. Предмет Договору
  1.1. Виконавець зобов’язується надавати Замовнику послуги зі збирання, перевезення, утилізації або знищення промислових відходів Замовника I-IV класу небезпеки.
 2. Обов’язки Сторін 2.1. Виконавець зобов’язаний надавати послуги з дотриманням вимог екологічної безпеки та законодавства про відходи. 2.2. Замовник зобов’язаний своєчасно оплачувати послуги Виконавця.
 3. Вартість послуг та порядок розрахунків 3.1. Вартість послуг за цим Договором становить ________ грн за 1 тонну відходів. 3.2. Оплата проводиться щомісячно за фактично надані послуги протягом 5 банківських днів з моменту підписання акту наданих послуг.
 4. Відповідальність Сторін 4.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.
 5. Строк дії Договору 5.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до “___”_______20__р.
 6. Реквізити та підписи Сторін Замовник: Виконавець:

Отже, договір повинен містити предмет послуг, обов’язки сторін, вартість та порядок оплати послуг, відповідальність, строк дії та реквізити сторін.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: