Договір позики

Договір позики

Договір позики — це грошова угода між двома сторонами, за умовами якої одна сторона (кредитор) передає іншій стороні (позичальнику) певну суму грошей або інше майно на певний строк з обов’язком його повернення. Позичка може бути як безвідсотковою, так і з відсотками.

Існують різні види або форми позик. Наприклад, позика може бути короткостроковою або довгостроковою залежно від строку її повернення. Також позика може бути беззабезпеченою, коли позичальник не надає жодних гарантій повернення коштів, або заставною, коли для гарантії повернення позички позичальник передає кредитору певне майно в якості застави.

Цей документ потрібен для того, щоб зафіксувати умови угоди, права та обов’язки обох сторін. Він також слугує захистом інтересів кредитора, оскільки він містить усі важливі умови позики, включаючи розмір, строк повернення, відсоткову ставку та інші деталі.

Договір позики складають, коли одна сторона має потребу в грошах або інших ресурсах, а інша сторона готова їх надати на певних умовах.

Стосовно сторін документа: кредитором виступає та сторона, яка надає позику, а позичальником — та, яка отримує позику.

Вимоги до оформлення договору позики можуть відрізнятися в залежності від законодавства країни, але, як правило, договір має містити назву документа, дату і місце укладання, повні реквізити сторін (ім’я, адреса, ідентифікаційний код тощо), суму позики, умови її повернення, відсоткову ставку (якщо вона є), а також підписи сторін.

Договір позики може бути складений як сторонами самостійно, так і з допомогою юриста або нотаріуса, який здійснює підтвердження підписів сторін та автентичності документа.

Приклади

Шаблон Договору позики

Цей договір укладений [дата] в м. [місто] між [ПІБ позичальника], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Позичальник”), і [ПІБ позикодавця], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Позикодавець”), про наступне:

1. Предмет договору

1.1. За цим договором Позикодавець передає Позичальнику грошові кошти в сумі [сума] гривень (далі – “Позика”).

2. Права і обов’язки сторін

2.1. Позикодавець зобов’язаний:

 • передати Позичальнику Позику в строк і в розмірі, встановленому цим договором;
 • не вимагати від Позичальника дострокового повернення Позики.

2.2. Позичальник зобов’язаний:

 • прийняти Позику в строк і в розмірі, встановленому цим договором;
 • повернути Позикодавцю Позику в строк, встановлений цим договором, з урахуванням встановлених процентів за користування Позикою;
 • сплатити Позикодавцю проценти за користування Позикою у розмірі [процент]% від суми Позики за кожний день користування.

3. Строк дії договору

3.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до [дата].

4. Проценти за користування Позикою

4.1. Проценти за користування Позикою сплачуються Позичальником Позикодавцю щомісяця до [дата] кожного місяця.

5. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Позичальник несе відповідальність за шкоду, заподіяну Позикодавцю внаслідок неналежного виконання своїх зобов’язань за цим договором.

5.3. Позикодавець несе відповідальність за шкоду, заподіяну Позичальнику внаслідок неналежного виконання своїх зобов’язань за цим договором.

6. Порядок вирішення спорів

6.1. Усі спори, що виникають з цього договору, вирішуються шляхом переговорів.

6.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів спори вирішуються в судовому порядку.

7. Заключні положення

7.1. Цей договір складений у двох примірниках, по одному для кожної сторони.

Підписи сторін

Позикодавець

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

[Підпис позичальника]

Позичальник

[Підпис позикодавця]

Приклади заповнення

Позика

[Вказати суму Позики, наприклад:

 • 10000 гривень;
 • 100000 гривень;
 • інші суми. ]

Проценти за користування Позикою

[Вказати розмір процентів за користування Позикою, наприклад:

 • 10%;
 • 20%;
 • інші проценти. ]

Строк дії договору

[Вказати строк дії договору, наприклад:

 • на строк 1 рік;
 • до [дата]. ]

Важливо:

 • Договір позики повинен бути підписаний Позикодавцем і Позичальником.
 • Договір позики повинен містити відомості про сторони, суму Позики, строк дії договору, проценти за користування Позикою.

Закони, що регулюють порядок оформлення договору позики:

 • Цивільний кодекс України;
 • Закон України “Про захист прав споживачів”.

Додаткові положення, які можна включити в договір позики:

 • умови передачі Позики Позичальнику;
 • умови повернення Позики Позикодавцю;
 • забезпечення виконання зобов’язань сторін;
 • інші умови, які вважаються сторонами за доцільними.

Договір позики

м. Київ “______ 20__

Ми, нижчепідписані:

 1. [ПІБ Кредитора], паспорт серія [ХХ] №[XXXXXX], виданий [орган, що видав паспорт] “______ 20__ р., зареєстрований за адресою: [адреса реєстрації], надалі – “Кредитор”,

і

 1. [ПІБ Позичальника], паспорт серія [ХХ] №[XXXXXX], виданий [орган, що видав паспорт] “______ 20__ р., зареєстрований за адресою: [адреса реєстрації], надалі – “Позичальник”,

уклали цей Договір про нижченаведене:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Кредитор передає, а Позичальник приймає в тимчасове користування суму грошей в розмірі [сума прописом] ([сума цифрами] грн.), з обов’язком її повернення на умовах, визначених цим Договором.

 1. УМОВИ ПОЗИКИ

2.1. Позика надається на строк до “______ 20__ р.

2.2. Відсоток за користування позикою становить [ХХ] % річних.

 1. ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ

3.1. Позичальник зобов’язується повернути позику до дати, вказаної у п. 2.1. цього Договору.

3.2. У випадку неповернення позики у вказаний строк, Позичальник зобов’язується сплатити пеню у розмірі [ХХ] % від суми позики за кожен день прострочення.

 1. ІНШІ УМОВИ

4.1. Всі зміни та доповнення до цього Договору дійсні лише у формі письмових додатків, підписаних обома сторонами.

4.2. У всьому іншому, що не врегульовано цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України, зокрема Цивільним кодексом України.

 1. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Кредитор: [ПІБ] [Адреса реєстрації] [Банківські реквізити]

Позичальник: [ПІБ] [Адреса реєстрації] [Банківські реквізити]

Підпис Кредитора ________________ Підпис Позичальника _______________

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати приклади у форматі word

Вам потрібен інший зразок? Оберіть необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: