Договір поворотної фінансової допомоги

Договір поворотної фінансової допомоги

Договір поворотної фінансової допомоги в Україні – це юридичний акт, в якому одна сторона (донор) передає іншій стороні (одержувачу) певну суму грошей або інші активи, які пізніше повинні бути повернуті. Цей договір відрізняється від кредиту тим, що він не передбачає нарахування відсотків і зазвичай застосовується між пов’язаними особами, наприклад, між компаніями в одній корпоративній групі або між компанією та її засновниками.

Договір поворотної фінансової допомоги може бути укладений у різних формах, включно з письмовою та усною. Однак, ураховуючи необхідність чіткого документування угоди та уникнення податкових і юридичних ризиків, письмова форма є більш переважною. Цей договір може бути складений у вільній формі, але важливо, щоб він відповідав всім юридичним вимогам.

Основною метою договору поворотної фінансової допомоги є регулювання відносин між донором і одержувачем, забезпечення права донора на повернення переданих коштів або активів. Він також дозволяє одержувачу отримати фінансові ресурси для своїх потреб без нарахування відсотків, що може бути вигідно для обох сторін.

Для дійсності договору він повинен включати деталізацію суми фінансової допомоги, терміни та порядок повернення коштів, права та обов’язки сторін. Це включає конкретизацію умов, за яких донор може вимагати повернення коштів, і можливі наслідки для одержувача у разі невиконання умов договору.

До основних вимог до договору поворотної фінансової допомоги належать:

 • Визначення сторін договору (донор та одержувач).
 • Сума фінансової допомоги.
 • Порядок та умови надання та повернення коштів.
 • Термін дії договору та строки повернення фінансової допомоги.
 • Відповідальність сторін за невиконання умов договору.

Договір складається, коли одна сторона має намір надати фінансову допомогу іншій стороні з умовою її повернення. Важливо, що обидві сторони мають правову спроможність укладати такі договори та повністю усвідомлюють їх умови.

У договорі зазвичай виступають дві сторони:

 1. Донор: особа або компанія, що надає фінансову допомогу.
 2. Одержувач: особа або компанія, що отримує фінансову допомогу і зобов’язується її повернути.

Договір повинен бути чітко сформульований, містити всі необхідні реквізити сторін, суму, умови повернення, а також підписи уповноважених представників обох сторін. Це забезпечує законність та виконавчу силу документу.

Хоча сторони можуть скласти договір самостійно, залучення юриста часто є розумним рішенням, особливо для забезпечення відповідності договору усім правовим вимогам і уникнення можливих податкових наслідків. Юрист може допомогти визначити ключові пункти договору, забезпечити його юридичну чистоту та забалансувати інтереси обох сторін.

Приклади

Договір поворотної фінансової допомоги

1. Сторони Договору:

 • Надавач: [Повне ім’я/назва компанії], Ідентифікаційний код/Реєстраційний номер, Адреса, Банківські реквізити.
 • Отримувач: [Повне ім’я/назва компанії], Ідентифікаційний код/Реєстраційний номер, Адреса, Банківські реквізити.

2. Предмет Договору:

 • Надавач зобов’язується передати Отримувачу фінансову допомогу у розмірі [сума] грн, а Отримувач зобов’язується повернути ці кошти на умовах, вказаних у цьому Договорі.

3. Умови надання та повернення:

 • Кошти передаються на рахунок Отримувача до [дата]. Повернення коштів здійснюється до [дата].
 • Всі платежі виконуються у безготівковій формі.

4. Відсотки:

 • [Вкажіть, чи нараховуються відсотки за користування коштами, їх розмір та порядок нарахування].

5. Відповідальність сторін:

 • У випадку невиконання або неналежного виконання зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6. Форс-мажор:

 • Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором у випадку настання форс-мажорних обставин.

7. Інші умови:

 • Всі зміни та доповнення до цього Договору дійсні, якщо вони зроблені у письмовій формі та підписані обома Сторонами.

8. Підписи Сторін:

 • Надавач: _______________ [ім’я]
 • Отримувач: _______________ [ім’я]

Дата: ___________


Цей шаблон є прикладним та може вимагати доповнень або змін залежно від конкретних обставин та вимог законодавства. Рекомендується звернутися до юриста для отримання професійної консультації.

ДОГОВІР ПОВОРТНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ

Цей договір укладено між:

Позикодавцем:

[ПІБ], [посада], [найменування юридичної особи], [ідентифікаційний код]

Позичальником:

[ПІБ], [посада], [найменування юридичної особи], [ідентифікаційний код]

1. Предмет договору

Позикодавець зобов’язується надати Позичальнику поворотну фінансову допомогу (далі – “Позика”) у розмірі [сума] гривень ([сума] гривень) на строк [строк] місяців (років) з метою [ціль].

2. Порядок надання Позики

Позика надається Позичальникові у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Позичальника.

3. Порядок погашення Позики

Позика повертається Позичальником Позичодавцю у наступному порядку:

 • [перший платіж] гривень до [дата]
 • [другий платіж] гривень до [дата]
 • [третій платіж] гривень до [дата]

4. Відповідальність сторін

У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5. Форс-мажор

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим договором, якщо це невиконання або неналежне виконання стало наслідком форс-мажорних обставин.

6. Прикінцеві положення

Цей договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань за ним.

Усі зміни та доповнення до цього договору дійсні лише у разі, якщо вони вчинені у письмовій формі та підписані сторонами.

Всі спори, що виникають з цього договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості їх врегулювання в досудовому порядку, такі спори підлягають вирішенню в судовому порядку за встановленою підвідомчістю.

Позикодавець:

[Підпис]

[Прізвище та ініціали]

Позичальник:

[Підпис]

[Прізвище та ініціали]

Приклад заповнення

ДОГОВІР ПОВОРТНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ

Цей договір укладено між:

Позикодавцем:

Іваном Івановичем Івановим, директором Товариства з обмеженою відповідальністю “Альфа”, що діє на підставі Статуту, [ідентифікаційний код]

Позичальником:

Петром Петровичем Петровим, менеджером з постачання Товариства з обмеженою відповідальністю “Альфа”, що діє на підставі Статуту, [ідентифікаційний код]

1. Предмет договору

Позикодавець зобов’язується надати Позичальнику поворотну фінансову допомогу (далі – “Позика”) у розмірі 100 000 гривень (100 000 грн) на строк 12 місяців з метою придбання комп’ютерного обладнання.

2. Порядок надання Позики

Позика надається Позичальникові у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Позичальника.

3. Порядок погашення Позики

Позика повертається Позичальником Позичодавцю у наступному порядку:

 • 50 000 гривень до 10 січня 2024 року
 • 50 000 гривень до 10 січня 2025 року

4. Відповідальність сторін

У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5. Форс-мажор

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань

за цим договором, якщо це невиконання або неналежне виконання стало наслідком форс-мажорних обставин.

6. Прикінцеві положення

Цей договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань за ним.

Усі зміни та доповнення до цього договору дійсні лише у разі, якщо вони вчинені у письмовій формі та підписані сторонами.

Всі спори, що виникають з цього договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості їх врегулювання в досудовому порядку, такі спори підлягають вирішенню в судовому порядку за встановленою підвідомчістю.

Позикодавець:

[Підпис]

[Іван Іванович Іванов]

Позичальник:

[Підпис]

[Петро Петрович Петров]

20 липня 2023 року

У цьому прикладі в пункті 1 договору зазначена сума Позики, строк її надання та мета, на яку вона надається. У пункті 2 договору зазначено, що Позика надається у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Позичальника. У пункті 3 договору зазначено порядок погашення Позики, у тому числі строки та розміри платежів. У пункті 4 договору зазначена відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за договором. У пункті 5 договору зазначені умови звільнення сторін від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за договором у разі виникнення форс-мажорних обставин. У пункті 6 договору зазначені умови набуття чинності договором, його строк дії, умови внесення змін до договору та вирішення спорів, що виникають з договору.

У договорі поворотної фінансової допомоги можна також вказати додаткові умови, наприклад:

 • умови забезпечення Позики;
 • умови нарахування процентів на Позику;
 • умови штрафних санкцій за несвоєчасне погашення Позики.

Зазначені умови можуть бути погоджені сторонами договору в процесі його укладення.

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Відповідно до ст. 1046 Цивільного кодексу України поворотна фінансова допомога – це грошові кошти, що надаються однією особою (позикодавцем) іншій особі (позичальникові) у безвідсотковий або процентний спосіб на визначений строк для використання в підприємницькій діяльності або інших цілях, не пов’язаних з підприємницькою діяльністю.

Поворотна фінансова допомога надається на підставі договору, який укладається у письмовій формі. У договорі поворотної фінансової допомоги повинні бути визначені такі умови:

 • сума Позики;
 • строк надання Позики;
 • строк погашення Позики;
 • порядок надання Позики;
 • порядок погашення Позики;
 • відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за договором.

У разі якщо поворотна фінансова допомога надається у безвідсотковий спосіб, у договорі необхідно зазначити це. У разі якщо поворотна фінансова допомога надається у процентний спосіб, у договорі необхідно зазначити розмір процентів, порядок нарахування та сплати процентів.

Повернення Позики здійснюється позичальником у строки та в порядку, встановлені договором.

Ось ще один шаблон договору поворотної фінансової допомоги відповідно до законодавства України:

ДОГОВІР поворотної фінансової допомоги

м.____________

“_” ________ 20 р.

ТОВ “”, в особі директора Іванова І.І., що діє на підставі Статуту, надалі “Позичкодавець”, з однієї сторони, та ТОВ “”, в особі директора Петрова П.П., що діє на підставі Статуту, надалі “Позичальник”, з другої сторони, разом – “Сторони”, уклали цей договір про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 1.1. Позичкодавець зобов’язується надати Позичальнику поворотну фінансову допомогу грошовими коштами (надалі – Позика) у розмірі _____ грн., а Позичальник зобов’язується повернути Позику та сплатити проценти за користування Позикою. 1.2. Строк надання Позики – до ________ р. 1.3. Термін повернення Позики – до _______ р. 1.4. Процентна ставка за користування Позикою становить __% річних.
 2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ 2.1. Позика надається Позичкодавцем одноразово шляхом безготівкового перерахування суми Позики на поточний рахунок Позичальника протягом 5 робочих днів з дати підписання цього Договору. 2.2. Позичальник зобов’язується повернути Позику та нараховані проценти до закінчення терміну, вказаного в п.1.3. Договору, шляхом безготівкового перерахування на поточний рахунок Позичкодавця.
 3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 3.1. За невиконання або неналежне виконання умов договору сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.
 4. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ 4.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до повного виконання ними своїх зобов’язань за цим Договором.
 5. ІНШІ УМОВИ 5.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться лише за взаємною згодою Сторін шляхом укладення додаткових угод до Договору.
 6. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН ПОЗИЧКОДАВЕЦЬ ПОЗИЧАЛЬНИК ТОВ «» ТОВ «» Директор _____________ Директор _____________

М.П. М.П.

Отже, в договорі вказуються предмет (сума позики), строки надання та повернення, процентна ставка, порядок розрахунків, відповідальність сторін, термін дії та реквізити сторін.

Договір поворотної фінансової допомоги

Місце укладення: [місце укладання]
Дата: [дата укладання]

1. СТОРОНИ ДОГОВОРУ

1.1. [Повне найменування або ПІБ донора], ідентифікаційний код/реєстраційний номер: [номер], місцезнаходження/адреса: [адреса], що діє на підставі [документ, що засвідчує повноваження], далі за текстом «Донор», з одного боку, та

1.2. [Повне найменування або ПІБ одержувача], ідентифікаційний код/реєстраційний номер: [номер], місцезнаходження/адреса: [адреса], що діє на підставі [документ, що засвідчує повноваження], далі за текстом «Одержувач», з іншого боку,

Донор і Одержувач у подальшому разом іменуються «Сторони», та кожен окремо – «Сторона»,

уклали цей Договір про наступне:

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Донор зобов’язується надати Одержувачу поворотну фінансову допомогу у розмірі [сума] грн. (словами: [сума словами]), а Одержувач зобов’язується повернути отримані кошти на умовах, визначених цим Договором.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ ДОПОМОГИ

3.1. Допомога надається Одержувачу одноразово безготівковим переказом на рахунок [банківські реквізити Одержувача] не пізніше [конкретна дата].

3.2. Одержувач зобов’язується повернути допомогу до [конкретна дата] шляхом переказу на рахунок Донора [банківські реквізити Донора].

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Усі зміни та доповнення до цього Договору дійсні лише у випадку, якщо вони оформлені у письмовій формі та підписані обома Сторонами.

5.2. Договір складено у двох примірниках, по одному для кожної зі Сторін, які мають однакову юридичну силу.

6. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Донор:
[Юридична адреса, контакти]
[Підпис] [ПІБ]

Одержувач:
[Юридична адреса, контакти]
[Підпис] [ПІБ]

Відповідні закони України:
Цей Договір складено з урахуванням вимог Цивільного кодексу України, який регулює відносини, пов’язані з наданням та поверненням фінансової допомоги.

Приклад заповнення:

Місце укладення: м. Київ
Дата: 01 лютого 2024 року

Донор: ТОВ “ІнвестГруп”, код ЄДРПОУ 12345678, м. Київ, вул. Головна, 10.

Одержувач: Іван Іванович Іваненко, ідентифікаційний номер 2222222222, м. Львів, вул. Садова, 2.

Цей шаблон є загальним і потребує адаптації до конкретних обставин та вимог законодавства.

Договір про надання поворотної фінансової допомоги

Цей Договір про надання поворотної фінансової допомоги (далі – Договір) укладений між:

[ПІБ/Назва Позикодавця], який діє на підставі [документ, що підтверджує повноваження], надалі іменований “Позикодавець”, з одного боку,

[ПІБ/Назва Позичальника], який діє на підставі [документ, що підтверджує повноваження], надалі іменований “Позичальник”, з іншого боку.

Сторони, далі за текстом іменовані “Сторони”, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Позикодавець надає Позичальникові поворотну фінансову допомогу в розмірі [сума] [валюта] (далі – “Допомога”).

2. Умови надання Допомоги

2.1. Допомога надається на [строк] з дня підписання цього Договору.

2.2. Процентна ставка за користування Допомогою становить [процент]% річних.

2.3. Позичальник зобов’язаний повернути Допомогу Позикодавцю не пізніше [дата].

3. Права та обов’язки Сторін

3.1. Позикодавець має право:

 • Контролювати цільове використання Допомоги.
 • Достроково вимагати повернення Допомоги у разі порушення Позичальником умов цього Договору.

3.2. Позичальник має право:

 • Використовувати Допомогу на будь-які законні цілі.

3.3. Позичальник зобов’язаний:

 • Цільово використовувати Допомогу.
 • Повернути Допомогу Позикодавцю у строки, встановлені цим Договором.
 • Сплачувати проценти за користування Допомогою.

4. Відповідальність Сторін

4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором згідно з чинним законодавством України.

5. Прикінцеві положення

5.1. Цей Договір укладено у двох примірниках, по одному для кожної Сторони.

5.2. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.

5.3. Усі спори, що виникають з цього Договору, або у зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості вирішити спір шляхом переговорів, він підлягає розгляду в суді відповідно до чинного законодавства України.

Підписи Сторін:

Позикодавець:


Позичальник:


Приклади заповнення:

1. Предмет Договору:

 • Сума Допомоги: 10 000 грн.

2. Умови надання Допомоги:

 • Строк: 3 місяці.
 • Процентна ставка: 10% річних.

3. Права та обов’язки Сторін:

 • Перелік документів, що підтверджують цільове використання Допомоги: Квитанції, чеки, акти приймання-передачі.

4. Відповідальність Сторін:

 • Штраф за прострочення повернення Допомоги: 0,5% від суми прострочення за кожен день.

5. Прикінцеві положення:

 • Місце підписання: м. Київ, Україна.
 • Дата підписання: 16.02.2024 року.

Ось ще шаблон Договору поворотної фінансової допомоги відповідно до законодавства України:

ДОГОВІР поворотної фінансової допомоги

м. ____________

______ 20__ р.

__________________________ (повне найменування позикодавця), надалі – “Позикодавець”, в особі _______________________(посада, ПІБ), що діє на підставі _______________(статуту, довіреності тощо), з однієї сторони, та __________________________ (повне найменування позичальника), надалі – “Позичальник”, в особі _______________________(посада, ПІБ), що діє на підставі _______________(статуту, довіреності тощо), з іншої сторони, разом – “Сторони”, уклали цей договір про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  1.1. Позикодавець зобов’язується надати Позичальнику в тимчасове користування грошові кошти (поворотну фінансову допомогу) в сумі ________ грн, а Позичальник зобов’язується повернути таку ж суму грошових коштів.
 2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ 2.1. Позика надається Позикодавцем Позичальнику протягом ___ банківських днів з дати підписання цього Договору шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Позичальника. 2.2. Позичальник зобов’язується повернути Позикодавцю суму позики не пізніше “______ 20__ р. 2.3. Повернення позики здійснюється одноразовим платежем на поточний рахунок Позикодавця.
 3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 3.1. Позикодавець має право вимагати від Позичальника повернення позики та нарахованих процентів у повному обсязі. 3.2. Позичальник зобов’язаний цільовим чином використати отриману позику за її цільовим призначенням та своєчасно повернути її.
 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 4.1. За невиконання або неналежне виконання умов договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
 5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 5.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до повного виконання ними зобов’язань за Договором.
 6. ІНШІ УМОВИ 6.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться в письмовій формі за згодою Сторін. 6.2. Спори за Договором вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди — в судовому порядку. 6.3. Цей Договір складений українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.
 7. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ПОЗИКОДАВЕЦЬ: ПОЗИЧАЛЬНИК:

Підписи Сторін:

Позикодавець: ______________

Позичальник: ______________

Отже, цей шаблон містить основні умови договору поворотної фінансової допомоги. При укладанні конкретного договору слід зазначити суму позики, строки її надання та повернення, реквізити та підписи сторін. Це дозволить належним чином оформити правовідносини сторін.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: