Договір поруки

Договір поруки

Договір поруки в Україні є досить поширеним фінансово-правовим інструментом, що використовується для забезпечення виконання зобов’язань. Він є однією з форм забезпечення зобов’язань, за якою поручитель бере на себе відповідальність перед кредитором за виконання боржником своїх зобов’язань. Якщо боржник не виконує свої зобов’язання, поручитель повинен їх виконати.

Існують різні види договорів поруки, що можуть варіюватися в залежності від характеру зобов’язань, що забезпечуються. Це можуть бути, наприклад, порука за кредитним договором, за договором підряду, за орендними зобов’язаннями тощо. Договір поруки може бути як письмовим, так і усним, але з огляду на правову важливість і потребу в доказах, письмова форма є більш розповсюдженою та бажаною.

Головна функція договору поруки полягає у забезпеченні додаткової впевненості кредитору в тому, що зобов’язання будуть виконані. Це важливо у випадках, коли кредитор має сумніви щодо платоспроможності або надійності основного боржника.

Договір поруки має включати повну інформацію про сторони (поручителя, боржника, кредитора), суть зобов’язань, які забезпечуються, строк дії поруки, а також обставини, за яких поручитель зобов’язується виконати зобов’язання боржника. Важливо, щоб умови були чітко сформульовані, щоб уникнути юридичних непорозумінь у майбутньому.

Договір поруки складається, коли існує потреба у додатковому забезпеченні виконання зобов’язань. Поручитель, який вступає в договір, повинен бути повністю обізнаним про зобов’язання, які він забезпечує, та розуміти всі ризики, пов’язані з роллю поручителя.

У договорі поруки беруть участь три основні сторони:

 1. Кредитор: особа або організація, якій боржник винен виконати зобов’язання.
 2. Боржник: особа або організація, що має зобов’язання перед кредитором.
 3. Поручитель: особа або організація, що забезпечує виконання зобов’язань боржника перед кредитором у випадку невиконання останнім своїх зобов’язань.

Договір поруки має бути складений з урахуванням усіх юридичних вимог, які передбачені законодавством. Це включає чітке визначення прав та обов’язків кожної зі сторін, детальний опис забезпечуваного зобов’язання, строк дії поруки та умови її припинення. Особливу увагу слід приділити законному праву поручителя на отримання інформації про стан забезпечуваного зобов’язання.

Договір поруки може бути складений як сторонами самостійно, так і за допомогою юриста. Залучення професійного юриста може бути важливим для забезпечення правильності та повноти документу, особливо в складних або значних фінансових зобов’язаннях. Юрист може допомогти в роз’ясненні правових аспектів договору, врахуванні всіх потенційних ризиків та забезпеченні правової захищеності всіх сторін.

Приклади

Договір поруки

1. Сторони Договору:

 • Поручитель: [Повне ім’я/назва компанії], Ідентифікаційний код/Реєстраційний номер, Адреса, Банківські реквізити.
 • Кредитор: [Повне ім’я/назва компанії], Ідентифікаційний код/Реєстраційний номер, Адреса, Банківські реквізити.
 • Боржник: [Повне ім’я/назва компанії], Ідентифікаційний код/Реєстраційний номер, Адреса, Банківські реквізити.

2. Предмет Договору:

 • Поручитель зобов’язується відповідати перед Кредитором за виконання Боржником його зобов’язань за Договором [номер та дата договору між Боржником та Кредитором].

3. Обсяг зобов’язань Поручителя:

 • Зобов’язання Поручителя включають [вкажіть конкретний обсяг зобов’язань, наприклад, виплату суми боргу, пені, відсотків].

4. Термін дії поруки:

 • Договір поруки діє до [дата], або до повного виконання Боржником своїх зобов’язань перед Кредитором.

5. Відповідальність сторін:

 • У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

6. Інші умови:

 • Всі зміни та доповнення до цього Договору дійсні, якщо вони зроблені у письмовій формі та підписані всіма Сторонами.

7. Підписи Сторін:

 • Поручитель: _______________ [ім’я]
 • Кредитор: _______________ [ім’я]
 • Боржник: _______________ [ім’я]

Дата: ___________


Цей шаблон є орієнтовним і може вимагати доповнень або змін відповідно до конкретних обставин і вимог законодавства. Рекомендується звернутися до юриста для отримання професійної консультації.

ДОГОВІР ПОРУКИ

Цей договір укладено між:

Кредитором:

[ПІБ], [посада], [найменування юридичної особи], [ідентифікаційний код]

Поручиком:

[ПІБ], [посада], [найменування юридичної особи], [ідентифікаційний код]

1. Предмет договору

Поручитель поручається перед Кредитором за виконання боржником [назву зобов’язання], що виникло з [назву договору].

2. Відповідальність поручителя

Поручитель відповідає перед Кредитором за виконання боржником зобов’язання в повному обсязі, включаючи всі платежі, проценти, неустойку та інші суми, що сплачуються або підлягають сплаті за цим зобов’язанням.

3. Форс-мажор

Поручитель звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим договором, якщо це невиконання або неналежне виконання стало наслідком форс-мажорних обставин.

4. Прикінцеві положення

Цей договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до повного виконання боржником зобов’язання, за яке поручився поручитель.

Усі зміни та доповнення до цього договору дійсні лише у разі, якщо вони вчинені у письмовій формі та підписані сторонами.

Всі спори, що виникають з цього договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості їх врегулювання в досудовому порядку, такі спори підлягають вирішенню в судовому порядку за встановленою підвідомчістю.

Кредитор:

[Підпис]

[Прізвище та ініціали]

Поручитель:

[Підпис]

[Прізвище та ініціали]

Приклад заповнення

ДОГОВІР ПОРУКИ

Цей договір укладено між:

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Кредитором:

Іваном Івановичем Івановим, директором Товариства з обмеженою відповідальністю “Альфа”, що діє на підставі Статуту, [ідентифікаційний код]

Поручиком:

Петром Петровичем Петровим, менеджером з постачання Товариства з обмеженою відповідальністю “Альфа”, що діє на підставі Статуту, [ідентифікаційний код]

1. Предмет договору

Поручитель поручається перед Кредитором за виконання боржником, а саме Товариством з обмеженою відповідальністю “Альфа”, зобов’язання за кредитним договором, укладеним між Кредитором та боржником 20 липня 2023 року, в розмірі 100 000 гривень.

2. Відповідальність поручителя

Поручитель відповідає перед Кредитором за виконання боржником зобов’язання в повному обсязі, включаючи всі платежі, проценти, неустойку та інші суми, що сплачуються або підлягають сплаті за цим зобов’язанням.

3. Форс-мажор

Поручитель звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим договором, якщо це невиконання або неналежне виконання стало наслідком форс-мажорних обставин.

4. Прикінцеві положення

Цей договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до повного виконання боржником зобов’язання, за яке поручився поручитель.

Усі зміни та доповнення до цього договору дійсні лише у разі, якщо вони вчинені у письмовій формі та підписані сторонами.

Всі спори, що виникають з цього договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості їх врегулювання в досудовому порядку, такі спори підлягають вирішенню в судовому порядку за встановленою підвідомчістю.

Кредитор:

[Підпис]

[Іван Іванович Іванов]

Поручитель:

[Підпис]

[Петро Петрович Петров]

20 липня 2023 року

У цьому прикладі в пункті 1 договору зазначено зобов’язання, за яке поручився поручитель, а саме зобов’язання боржника за кредитним договором. У пункті 2 договору зазначена відповідальність поручителя, яка є солідарною, тобто поручитель відповідає перед кредитором за виконання боржником зобов’язання в повному обсязі, включаючи всі платежі, проценти, неустойку та інші суми, що сплачуються або підлягають сплаті за цим зобов’язанням. У пункті 3 договору зазначені умови звільнення поручителя від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за договором, якщо це невиконання або неналежне виконання стало наслідком форс-мажорних обставин. У пункті 4 договору зазначені умови набуття чинності договором, його строк дії, умови внесення змін до договору та вирішення спорів, що виникають з договору.

У договорі поруки можна також вказати додаткові умови, наприклад:

 • умови поручительства за виконання інших зобов’язань боржника;
 • умови забезпечення поручительства;
 • умови звільнення поручителя від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за договором у разі інших обставин, ніж форс-мажор.

Зазначені умови можуть бути погоджені сторонами договору в процесі його укладення.

Відповідно до ст. 553 Цивільного кодексу України порука – це договір, за яким поручитель поручається перед кредитором у повному обсязі або частково за виконання боржником свого обов’язку.

Порука може бути як простою, так і солідарною. У разі солідарного поручительства поручителі відповідають перед кредитором як один боржник.

Порука може бути укладена як на строк, так і безстроково. У разі укладення поруки безстроково поручитель має право відмовитися від неї за три місяці попередження кредитора.

Порука може бути забезпечена заставою, гарантією тощо.

Порука припиняється у разі:

 • виконання боржником свого обов’язку;
 • припинення зобов’язання, забезпеченого поручительством;
 • відмови кредитора від поручительства;
 • смерті поручителя (у разі, якщо поручительство було особистим);
 • ліквідації юридичної особи-поручителя.

Ось ще один шаблон договору поруки відповідно до законодавства України:

ДОГОВІР ПОРУКИ м. Київ “___”________20__р.

ТОВ “_______”, в особі директора Петренка П.П., що діє на підставі Статуту, надалі “Кредитор”, з однієї сторони, та громадянин України Іванов Іван Іванович (паспорт серії СН No123456 виданий 01.01.2015р. Печерським РУ ГМУ УМВС України в м. Києві), надалі “Поручитель”, з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Поручитель зобов’язується відповідати перед Кредитором за виконання ТОВ “Добре”, в особі директора Сидоренка С.С., надалі “Боржник”, обов’язків за Договором No ___ від ______ укладеним між Кредитором та Боржником (надалі – “Основний договір”).

1.2. Поручитель відповідає перед Кредитором у тому ж обсязі, що і Боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, штрафних санкцій.

1.3. У випадку невиконання Боржником обов’язків за Основним договором, Поручитель та Боржник відповідають як солідарні боржники.

 1. ІНШІ УМОВИ

2.1. Договір поруки набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання зобов’язань за Основним договором.

2.2. Зміни та доповнення до Договору поруки вносяться за згодою Сторін у письмовій формі.

 1. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

КРЕДИТОР ПОРУЧИТЕЛЬ

ТОВ “_________” Іванов І.І. Директор __________


М.П.

Отже, договір поруки повинен містити предмет договору, посилання на основний договір, обсяг відповідальності поручителя, інші істотні умови та реквізити сторін.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: