Договір оренди житлового приміщення

Договір оренди житлового приміщення

Договір оренди житлового приміщення – це цивільноправова угода, в рамках якої одна сторона (здавач) передає іншій стороні (орендар) житлове приміщення для проживання в тимчасове користування протягом певного періоду часу. У відповідь орендар зобов’язаний сплачувати здавачу плату за користування ним, яка, як правило, називається орендною платою.

Цей документ потрібен для регулювання відносин між сторонами щодо користування житловим приміщенням. З його допомогою здавач та орендар можуть захистити свої інтереси, встановити умови користування житлом, визначити розмір і порядок оплати, а також інші важливі моменти, які можуть виникнути під час користування приміщенням.

Зазвичай договір оренди житлового приміщення укладають у випадках, коли особа, яка є власником або має право користування житловим приміщенням, бажає передати його в тимчасове користування іншій особі в обмін на плату.

Здавачем у договорі може бути фізична чи юридична особа, яка має право на володіння, користування та розпорядження житловим приміщенням. Орендарем може бути також фізична або юридична особа, яка бажає взяти приміщення в тимчасове користування для проживання.

Щодо оформлення, договір оренди житлового приміщення повинен бути укладений у письмовій формі. Він має містити такі основні реквізити, як: предмет договору (опис приміщення), термін оренди, розмір та порядок сплати орендної плати, а також права та обов’язки обох сторін. У деяких випадках, в залежності від законодавства країни, договір може підлягати нотаріальному завіренню.

Зазвичай договір оформляють сторони самостійно або за допомогою своїх представників. Проте рекомендується залучення юриста при складанні договору, щоб врахувати всі нюанси та уникнути можливих юридичних проблем у майбутньому.

Приклади

Шаблон Договору оренди житлового приміщення

Цей договір укладений [дата] в м. [місто] між [ПІБ орендодавця], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Орендодавець”), і [ПІБ орендаря], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Орендар”), про наступне:

1. Предмет договору

1.1. За цим договором Орендодавець зобов’язується передати Орендареві в строкове платне користування житлове приміщення, а Орендар зобов’язується використовувати житлове приміщення відповідно до умов цього договору.

1.2. Житлове приміщення, що передається в оренду, розташоване за адресою: [адреса].

1.3. Площа житлового приміщення становить [площа] кв. м.

1.4. Наявні в житловому приміщенні меблі та інше майно перераховуються в додатку до цього договору.

2. Права і обов’язки сторін

2.1. Орендодавець зобов’язаний:

 • передати Орендареві житлове приміщення в строк і в належному стані;
 • забезпечувати Орендареві користування житловим приміщенням відповідно до його призначення;
 • виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

2.2. Орендар зобов’язаний:

 • своєчасно і в повному обсязі сплачувати Орендодавцю орендну плату;
 • використовувати житлове приміщення відповідно до його призначення;
 • виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

3. Орендна плата

3.1. Орендна плата встановлюється в розмірі [сума] гривень на місяць.

3.2. Орендна плата сплачується Орендодавцю щомісяця [число] числа поточного місяця.

4. Строк дії договору

4.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до [дата].

5. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Орендодавець несе відповідальність за якість житлового приміщення, що передається в оренду.

5.3. Орендар несе відповідальність за шкоду, заподіяну житловому приміщенню внаслідок його дій або бездіяльності.

6. Порядок вирішення спорів

6.1. Усі спори, що виникають з цього договору, вирішуються шляхом переговорів.

6.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів спори вирішуються в судовому порядку.

7. Заключні положення

7.1. Цей договір складений у двох примірниках, по одному для кожної сторони.

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

Підписи сторін

Орендодавець

[Підпис орендодавця]

Орендар

[Підпис орендаря]

Приклади заповнення

Наявні в житловому приміщенні меблі та інше майно

[Вказати наявні в житловому приміщенні меблі та інше майно, наприклад:

 • диван;
 • ліжко;
 • шафа;
 • телевізор;
 • холодильник;
 • інші меблі та майно. ]

Орендна плата

[Вказати розмір орендної плати, визначений за домовленістю сторін.]

Строк дії договору

[Вказати строк дії договору, наприклад:

 • на строк 1 рік;
 • до [дата]. ]

Важливо:

 • Договір оренди житлового приміщення повинен бути підписаний орендодавцем і орендарем.
 • Договір оренди житлового приміщення повинен містити відомості про орендодавця, орендаря, житлове приміщення, що передається в оренду, орендну плату, строк дії договору.

Закони, що регулюють порядок оформлення договору оренди житлового приміщення:

 • Цивільний кодекс України;
 • Житловий кодекс України;
 • Закон України “Про захист прав споживачів”.

ДОГОВІР ОРЕНДИ ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ

м. _________ [назва міста] “” _________ 20 р.

Ми, нижчепідписані:

 1. [Повне ім’я], надалі – “Здавач”, який діє на підставі [наприклад, паспорт: серія ХХ № ХХХХХ, виданий “_” _____ 20 р., ким: _________, Ідентифікаційний код: ХХХХХХХХ],

та

 1. [Повне ім’я], надалі – “Орендар”, який діє на підставі [наприклад, паспорт: серія ХХ № ХХХХХ, виданий “_” _____ 20 р., ким: _________, Ідентифікаційний код: ХХХХХХХХ],

уклали цей Договір про наступне:

 1. Предмет Договору

Здавач передає, а Орендар приймає в тимчасове користування житлове приміщення за адресою: _________ [адреса], загальною площею ___ м², що складається з ___ кімнат.

 1. Термін оренди

Термін оренди становить ___ [кількість] місяців, починаючи з “” _________ 20 р. до “” _________ 20 р.

 1. Орендна плата

Орендна плата складає ___ [сума] гривень за місяць і має бути сплачена до ___ числа кожного місяця.

 1. Права та обов’язки сторін

Здавач зобов’язується передати житлове приміщення в належному стані. Орендар має право користуватися приміщенням лише для проживання та відповідно до умов цього Договору.

 1. Завершення та розірвання Договору

… [інші умови, за необхідності]

 1. Заключні положення

6.1. На питання, не врегульовані цим Договором, сторони керуються діючим законодавством України, зокрема Житловим кодексом України та Цивільним кодексом України.

 1. Реквізити сторін

Здавач: Адреса: _________ Тел.: _________

Орендар: Адреса: _________ Тел.: _________


(підпис Здавача) (підпис Орендаря)

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати приклади у форматі word

Вам потрібен інший зразок? Оберіть необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: