Договір на здійснення кредитно-розрахункового обслуговування

Договір на здійснення кредитно-розрахункового обслуговування

Договір на здійснення кредитно-розрахункового обслуговування є ключовим документом у фінансовій сфері України, що визначає умови взаємодії між банківською установою та її клієнтом, який бажає отримати кредитні та розрахункові послуги.

Цей договір призначений для врегулювання відносин між банком і клієнтом щодо надання різних фінансових послуг. Він може охоплювати відкриття та ведення рахунків, надання кредитів, здійснення платіжних та розрахункових операцій, а також інші банківські послуги. Залежно від потреб клієнта, договір може бути універсальним, охоплюючи широкий спектр послуг, або ж бути специфічним, наприклад, договором на надання кредиту або ведення розрахункового рахунку.

При складанні такого договору необхідно дотримуватися вимог чинного законодавства України у сфері банківської діяльності та кредитування. Договір повинен містити чіткі умови щодо порядку надання послуг, розміру та умов оплати, прав та обов’язків сторін, умови використання кредитів, порядок розрахунків та процедури у випадку порушень умов договору.

Сторонами в договорі виступають банк як надавач фінансових послуг та клієнт – фізична або юридична особа, яка отримує ці послуги. Клієнт може бути підприємцем, приватною особою, компанією або іншою організацією, що потребує банківських послуг.

Договір має бути оформлений у письмовій формі та містити всі необхідні юридичні реквізити обох сторін. Текст договору повинен бути зрозумілим, точним, із чітким викладенням умов та процедур. Всі важливі умови, такі як відсоткові ставки, комісії, строки платежів, повинні бути ясно вказані.

Зазвичай договір складається юридичним відділом банку або його представниками. Важливо, щоб вони мали достатній досвід та знання у сфері банківського законодавства, а також уміння правильно оформити всі юридичні аспекти договору. Клієнт перед підписанням договору може звернутися за консультацією до незалежного юриста для перевірки умов та визначення можливих ризиків.

Такий договір є фундаментом для довгострокових та взаємовигідних відносин між банком та його клієнтами, забезпечуючи правову основу для надання та отримання банківських послуг.

Приклади

ДОГОВІР

НА ЗДІЙСНЕННЯ КРЕДИТНО-РОЗРАХУНКОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

м. Київ

[Дата]

ТОВ “Альфа”, в особі директора [ПІБ], що діє на підставі статуту, далі за текстом “Банк”, з одного боку, та [ПІБ], громадянин України, що діє на підставі паспорту громадянина України [серія та номер], виданого [дата] [назва органу, який видав паспорт], далі за текстом “Клієнт”, з іншого боку, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Банк зобов’язується надавати Клієнту кредитно-розрахункові послуги, а саме:

 • Відкривати та вести поточний рахунок Клієнта;
 • Проводити розрахунково-касові операції за поточним рахунком Клієнта;
 • Надавати Клієнту кредитні ресурси;
 • Надавати Клієнту інші послуги, передбачені цим Договором.

1.2. Клієнт зобов’язується оплачувати послуги Банку, надані відповідно до цього Договору.

2. Порядок надання послуг

2.1. Поточний рахунок Клієнта відкривається та ведеться Банком відповідно до вимог чинного законодавства України.

2.2. Розрахунково-касові операції за поточним рахунком Клієнта здійснюються Банком на підставі заяв Клієнта та відповідно до вимог чинного законодавства України.

2.3. Кредитні ресурси надаються Банком Клієнту на умовах, визначених в окремому договорі про надання кредиту.

2.4. Інші послуги, передбачені цим Договором, надаються Банком Клієнту на умовах, визначених додатковими угодами до цього Договору.

3. Оплата послуг

3.1. Клієнт оплачує послуги Банку, надані відповідно до цього Договору, у порядку та в розмірах, визначених в тарифах Банку, затверджених в установленому порядку.

3.2. Оплата послуг Банку здійснюється Клієнтом шляхом безготівкового перерахування коштів на рахунок Банку.

4. Відповідальність сторін

4.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

4.2. За порушення строків оплати послуг Банку Клієнт сплачує Банку пеню в розмірі [процент] від суми заборгованості за кожний день прострочення.

5. Заключні положення

5.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до [дата].

5.2. Цей Договір може бути змінений або розірваний за взаємною згодою Сторін.

5.3. У разі розірвання цього Договору всі заборгованості Клієнта перед Банком, у тому числі за послуги, надані Банком до моменту розірвання Договору, підлягають негайній оплаті.

5.4. Усі спори, що виникають з цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди спори вирішуються в судовому порядку.

6. Додаткові умови

[Додаткові умови, які Сторони вважають за доцільне включити до Договору]

7. Підписи сторін

Банк:

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

[Підпис]

[Печатка]

Клієнт:

[Підпис]

[Дата]

Законодавчі акти України, які регулюють договір на здійснення кредитно-розрахункового обслуговування:

 • Цивільний кодекс України (ЦКУ)
 • Закон України “Про банки і банківську діяльність”
 • Закон України “Про захист прав споживачів”

Створення шаблону договору на здійснення кредитно-розрахункового обслуговування вимагає дотримання визначених правових норм та стандартів. Нижче наведено прикладний шаблон такого договору з вказівкою відповідних законів України. Однак, варто зазначити, що цей шаблон є загальним і може потребувати адаптації під конкретні обставини і потреби сторін.


ДОГОВІР НА ЗДІЙСНЕННЯ КРЕДИТНО-РОЗРАХУНКОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Місто [Місто укладення] Дата [Дата укладення]

1. СТОРОНИ ДОГОВОРУ

1.1. Банк: [Повна назва банку], що діє на підставі Ліцензії Національного банку України № [номер ліцензії], юридична адреса: [адреса банку].

1.2. Клієнт: [Повне ім’я або назва клієнта], ідентифікаційний номер / код ЄДРПОУ: [номер], юридична / фактична адреса: [адреса клієнта].

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Згідно з умовами цього Договору, Банк зобов’язується надавати Клієнту кредитно-розрахункові послуги, а Клієнт зобов’язується сплачувати за ці послуги відповідно до тарифів Банку.

3. УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ ТА РОЗРАХУНКІВ

3.1. Умови кредитування, в тому числі процентні ставки, строки, порядок погашення кредиту та сплати відсотків, визначаються в окремій Кредитній угоді, яка є невід’ємною частиною цього Договору.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Банк зобов’язується надавати послуги відповідно до чинного законодавства України, зокрема згідно з “Законом України про банки та банківську діяльність”.

4.2. Клієнт зобов’язується дотримуватися умов цього Договору та Кредитної угоди, а також вчасно сплачувати всі передбачені платежі.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку порушення умов Договору, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання обома сторонами та діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.

6.2. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться за згодою сторін і оформляються додатковими угодами.

7. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Банк: [Підпис] [ПІБ] [Посада]

Клієнт: [Підпис] [ПІБ / Назва компанії] [Посада / Уповноважена особа]


Цей шаблон слід адаптувати з урахуванням конкретних потреб клієнта та специфіки банківської установи, а також враховуючи актуальні зміни в законодавстві. Крім того, перед підписанням договору рекомендується звернутися за консультацією до кваліфікованого юриста.

Ось ще один приклад шаблону договору на здійснення кредитно-розрахункового обслуговування відповідно до законодавства України:

ДОГОВІР No___ на здійснення кредитно-розрахункового обслуговування м. Київ “___”_______20 р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРГАЗБАНК”, що є платником податку на прибуток на загальних умовах, в особі уповноваженої особи Петрова Петра Петровича, що діє на підставі Довіреності No1 від 10.01.2023 р. (надалі – Банк), з однієї сторони, і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТОРГІВЛЯ”, в особі директора Сидоренко Олени Сергіївни, що діє на підставі Статуту (надалі – Клієнт), з іншої сторони, разом іменовані “Сторони”, а кожен окремо – “Сторона”, уклали цей договір про наступне.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 1.1. Банк здійснює розрахункове та касове обслуговування Клієнта на умовах, передбачених цим Договором та відповідно до чинного законодавства України.
 2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 2.1. Банк має право здійснювати договірне списання з рахунку Клієнта (ст. 26 Закону України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”). 2.2. Клієнт зобов’язаний своєчасно оплачувати послуги Банку згідно з тарифами.
 3. ОПЛАТА ПОСЛУГ БАНКУ 3.1. Клієнт сплачує комісійну винагороду згідно з тарифами Банку. 3.2. Плата за послуги списується Банком у день надання відповідної послуги.
 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 4.1. За невиконання зобов’язань Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
 5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 5.1. Договір набуває чинності з дня підписання та діє до “___”_______20 року.
 6. ІНШІ УМОВИ 6.1. Усі зміни та доповнення до Договору оформлюються додатками у письмовій формі та підписуються Сторонами.
 7. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН БАНК КЛІЄНТ МФО __________ ЄДРПОУ ___________ П/р ____________ МФО __________

Петров П.П. Сидоренко О.С.

Отже, договір містить істотні умови та відповідні посилання на норми законодавства щодо розрахунково-касового обслуговування клієнта банку.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації заповнений приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: