Договір на сервісне обслуговування

Договір на сервісне обслуговування

Договір на сервісне обслуговування в Україні – це документ, який регулює відносини між замовником (клієнтом) та виконавцем (сервісною компанією) щодо надання послуг з технічного обслуговування, ремонту, підтримки або удосконалення певного обладнання, систем чи продуктів.

Сервісні договори можуть варіюватися в залежності від предмета обслуговування та потреб клієнта. Існують договори на обслуговування комп’ютерного обладнання, промислового устаткування, автомобілів, систем опалення та кондиціонування, а також багатьох інших видів обладнання чи систем. Форми договорів можуть включати комплексне обслуговування, періодичне технічне обслуговування, надзвичайний ремонт тощо.

Договір на сервісне обслуговування необхідний для забезпечення якісного та своєчасного обслуговування обладнання чи систем. Він дозволяє замовнику забезпечити регулярний догляд та підтримку, попереджаючи можливі поломки або несправності. Для виконавця цей договір є основою для планування роботи, розподілу ресурсів і отримання доходу.

Договір на сервісне обслуговування повинен містити чітке визначення об’єкта обслуговування, перелік послуг, що надаються, умови та строки обслуговування, відповідальність сторін, вартість послуг та порядок розрахунків. Також важливо визначити умови відповідальності за можливі пошкодження обладнання або неякісне виконання робіт.

Договір складається, коли замовник бажає отримати кваліфіковане обслуговування для свого обладнання або систем, а виконавець готовий надати такі послуги. Цей договір може бути укладений як для одноразових робіт, так і для довгострокового обслуговування.

У договорі на сервісне обслуговування виступають дві основні сторони:

 1. Замовник (клієнт): особа або організація, яка потребує обслуговування обладнання або систем.
 2. Виконавець (сервісна компанія): особа або організація, яка надає послуги з обслуговування.

Договір має бути складений відповідно до законодавства України, враховуючи всі юридичні нюанси та особливості наданих послуг. Він має бути чітким, зрозумілим для обох сторін, і містити всі необхідні додатки та специфікації.

Договір на сервісне обслуговування зазвичай складається з допомогою юристів або юридичних консультантів, які спеціалізуються на комерційному праві та договірних відносинах. Це дозволяє забезпечити, що договір відповідає всім правовим вимогам, а інтереси обох сторін належним чином захищені.

Приклади

Для створення шаблону Договору на сервісне обслуговування з врахуванням законодавства України, можна використати наступний основний каркас:


ДОГОВІР НА СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Сторони Договору:

 • Виконавець: [Назва компанії], юридична адреса: [адреса], Ідентифікаційний код ЄДРПОУ [код].
 • Замовник: [Назва компанії або ПІБ фізичної особи], юридична/фактична адреса: [адреса], Ідентифікаційний номер [номер].

2. Предмет Договору: Виконавець зобов’язується надати сервісні послуги по обслуговуванню [конкретизувати об’єкт обслуговування], а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити ці послуги.

3. Права та обов’язки сторін:

 • 3.1. Виконавець зобов’язується:
  • надавати послуги відповідно до вимог діючих стандартів та нормативів;
  • дотримуватися термінів надання послуг.
 • 3.2. Замовник зобов’язується:
  • своєчасно сплачувати за надані послуги;
  • забезпечувати доступ до об’єкта обслуговування.

4. Ціна та порядок розрахунків: Ціна договору складає [сума] грн. Оплата здійснюється шляхом [описати порядок оплати].

5. Термін дії та зміни Договору: Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами і діє до [дата]. Зміни до договору вносяться за згодою сторін.

6. Відповідальність сторін та вирішення спорів: Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором згідно із законодавством України.

7. Форс-мажор: У випадку форс-мажорних обставин сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань.

8. Заключні положення: Цей Договір складено у двох екземплярах, по одному для кожної із сторін.

9. Юридичні адреси та підписи сторін:

 • Виконавець: [підпис, ПІБ, посада]
 • Замовник: [підпис, ПІБ, посада]

Дата: [дата підписання]


Цей шаблон є базовим і може бути модифікований залежно від конкретних умов і вимог діяльності. Рекомендується проконсультуватися з юристом для врахування всіх відповідних аспектів законодавства України та специфіки сфери послуг.

ДОГОВІР НА СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Цей договір укладено між:

Виконавцем:

[ПІБ], [посада], [найменування юридичної особи], [ідентифікаційний код]

Замовником:

[ПІБ], [посада], [найменування юридичної особи], [ідентифікаційний код]

1. Предмет договору

Виконавець зобов’язується надавати Замовнику послуги з сервісного обслуговування [найменування об’єкта обслуговування], а Замовник зобов’язується оплачувати послуги Виконавця.

2. Види послуг

Виконавець зобов’язується надавати такі послуги з сервісного обслуговування:

 • [опис видів послуг]

3. Строк дії договору

Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до [дата] року.

4. Розмір оплати

Розмір оплати за послуги сервісного обслуговування становить [сума] гривень.

Оплата здійснюється Замовником у наступному порядку:

 • [опис порядку оплати]

5. Відповідальність сторін

У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

6. Форс-мажор

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим договором, якщо це невиконання або неналежне виконання стало наслідком форс-мажорних обставин.

7. Прикінцеві положення

Усі зміни та доповнення до цього договору дійсні лише у разі, якщо вони вчинені у письмовій формі та підписані сторонами.

Всі спори, що виникають з цього договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості їх врегулювання в досудовому порядку, такі спори підлягають вирішенню в судовому порядку за встановленою підвідомчістю.

Підписи сторін

Виконавець:

[Підпис]

[Прізвище та ініціали]

Замовник:

[Підпис]

[Прізвище та ініціали]

20 липня 2023 року

У цьому прикладі в пункті 1 договору зазначені сторони договору, а саме Виконавець та Замовник. У пункті 2 договору зазначені види послуг з сервісного обслуговування, які Виконавець зобов’язується надавати Замовнику. У пункті 3 договору зазначено строк дії договору. У пункті 4 договору зазначено розмір оплати за послуги сервісного обслуговування. У пункті 5 договору зазначена відповідальність сторін договору. У пункті 6 договору зазначені форс-мажорні обставини, які звільняють сторони від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за договором. У пункті 7 договору зазначені інші умови договору, зокрема порядок внесення змін до договору та вирішення спорів, що виникають з договору.

У договорі на сервісне обслуговування можна також вказати додаткові умови, наприклад:

 • умови планових та позапланових робіт з сервісного обслуговування;
 • умови надання запасних частин та матеріалів;
 • умови гарантійного обслуговування.

Зазначені умови можуть бути погоджені сторонами договору в процесі його укладення.

Відповідно до ст. 269 Господарського кодексу України договір на сервісне обслуговування – це договір, за яким одна сторона (виконавець) зобов’язується за плату надавати другій стороні (замовнику) послуги з технічного обслуговування та ремонту обладнання, а замовник зобов’язується оплачувати послуги виконавця.

Договір на сервісне обслуговування може укладатися на строк, визначений сторонами, або без такого строку.

Виконавець має право на плату за послуги сервісного обслуговування, яка визначається сторонами договору.

Виконавець несе відповідальність перед замовником за неналежне виконання або невиконання своїх зобов’язань за договором.

Замовник несе відповідальність перед виконавцем за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за договором.

Ось ще один шаблон договору на сервісне обслуговування відповідно до законодавства України:

ДОГОВІР на сервісне обслуговування

м. Київ

______ 20__р.

__________________, надалі “Замовник”, в особі директора _____________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ___________________, надалі “Виконавець”, в особі директора _______________, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов’язується надавати Замовнику послуги з сервісного обслуговування обладнання:

 • Найменування обладнання, модель
 • Найменування обладнання, модель

1.2. Сервісне обслуговування включає:

 • технічне обслуговування обладнання;
 • поточний ремонт;
 • заміну запчастин;
 • технічну підтримку в режимі 8/5 по телефону і електронній пошті.
 1. ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

2.1. Вартість сервісного обслуговування за цим Договором становить ________ грн. на місяць.

2.2. Оплата здійснюється щомісячно не пізніше 10 числа наступного місяця.

 1. ОБОВ’ЯЗКИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. Замовник зобов’язаний забезпечити доступ до обладнання представникам Виконавця.

3.2. За невиконання зобов’язань Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства.

 1. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ

4.1. Договір діє з ________ до _________ та може бути розірваним за згодою Сторін.

4.2. Усі зміни та доповнення до Договору дійсні, якщо викладені в письмовій формі та підписані Сторонами.

 1. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Виконавець: Замовник:

ПІДПИСИ


Отже, договір повинен містити предмет (перелік обладнання та послуг), вартість та порядок оплати, обов’язки сторін, термін дії та реквізити сторін.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: