Договір на SEO оптимізацію та просування сайту

Договір на SEO оптимізацію та просування сайту

Договір на SEO оптимізацію та просування сайту — це юридичний документ, що регулює відносини між клієнтом (замовником) та виконавцем (SEO-спеціалістом або агентством). Цей договір визначає умови, за яких буде проведена оптимізація та просування сайту в інтернеті з метою підвищення його видимості та рейтингу у пошукових системах.

Основною метою договору є створення чітких і зрозумілих правил співпраці між сторонами, визначення відповідальності, строків виконання робіт, а також умов оплати. Цей документ важливий для забезпечення правової безпеки обох сторін, а також для уникнення можливих непорозумінь та конфліктів під час співпраці.

Структура та форма договору можуть варіюватися залежно від специфіки проекту та вимог замовника. Типово договір може бути у формі письмового договору, електронного договору або публічної оферти, яку акцептує клієнт.

У договорі зазвичай вказуються такі основні пункти:

 1. Предмет договору: тут детально описуються послуги, які будуть надані. Це може включати всебічний аналіз сайту, внутрішню та зовнішню оптимізацію, розробку контенту, роботу з ключовими словами, забезпечення зворотних посилань та інше.
 2. Права та обов’язки сторін: чітко формулюються відповідальності обох сторін. Для виконавця це, зокрема, забезпечення якісного виконання робіт у встановлені строки, для замовника — надання необхідної інформації та своєчасна оплата послуг.
 3. Строки та етапи виконання робіт: визначаються терміни, протягом яких повинні бути надані послуги, а також можливе делегування окремих етапів роботи.
 4. Умови оплати: вказуються сума, порядок та строки оплати послуг.
 5. Конфіденційність: зобов’язання сторін щодо збереження конфіденційної інформації.
 6. Відповідальність сторін: умови, за яких сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків.
 7. Форс-мажорні обставини: умови, при яких сторони звільняються від відповідальності у випадку непередбачуваних обставин.
 8. Розірвання та зміни договору: умови, за яких договір може бути змінений або розірваний.

Сторонами в договорі виступають замовник (клієнт, який хоче підвищити видимість свого сайту) та виконавець (SEO-спеціаліст або агентство, яке надає послуги з оптимізації та просування сайту).

Щодо оформлення, договір повинен бути складений у письмовій формі, з викладенням всіх важливих умов, в обов’язковому порядку підписаний обома сторонами та мати всі необхідні реквізити (назви сторін, їх юридичні адреси, ідентифікаційні дані тощо).

Договір на SEO оптимізацію та просування сайту може складатися самим виконавцем або з допомогою юриста, залежно від складності та специфіки послуг. Важливо, щоб у договорі були чітко визначені всі ключові аспекти співпраці, щоб запобігти будь-яким можливим непорозумінням у майбутньому.

Приклади

ДОГОВІР НА SEO ОПТИМІЗАЦІЮ ТА ПРОСУВАННЯ САЙТУ

м. [Місто] “[Дата]” року

Замовник: [Повна назва або ПІБ замовника], далі – “Замовник”, в особі [ПІБ представника], що діє на підставі [статуту, довіреності], з одного боку, та

Виконавець: [Повна назва або ПІБ виконавця], далі – “Виконавець”, в особі [ПІБ представника], що діє на підставі [статуту, довіреності], з іншого боку, разом – “Сторони”, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Виконавець зобов’язується надати послуги з SEO оптимізації та просування сайту Замовника [вкажіть адресу сайту], а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити ці послуги.

1.2. Перелік послуг, строки їх виконання та інші технічні деталі визначаються у Додатку №1, який є невід’ємною частиною цього Договору.

2. Права та обов’язки Сторін

2.1. Виконавець зобов’язується:

 • Виконати роботи згідно з Додатком №1.
 • Дотримуватися конфіденційності отриманої від Замовника інформації.

2.2. Замовник зобов’язується:

 • Надати необхідну інформацію та матеріали для виконання робіт.
 • Оплатити послуги Виконавця відповідно до умов цього Договору.

3. Вартість послуг та порядок розрахунків

3.1. Вартість послуг згідно з цим Договором становить [вкажіть суму] грн.

3.2. Оплата проводиться Замовником на розрахунковий рахунок Виконавця відповідно до рахунку-фактури, який виставляється після підписання цього Договору.

4. Відповідальність Сторін та форс-мажор

4.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

4.2. У випадку форс-мажорних обставин, Сторони звільняються від відповідальності за невиконання своїх зобов’язань.

5. Термін дії та зміна Договору

5.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання обома Сторонами та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

5.2. Всі зміни та доповнення до Договору дійсні, якщо вони зроблені у письмовій формі та підписані обома Сторонами.

6. Інші умови

6.1. Спори та розбіжності, що виникають із цього Договору або у зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. У всьому іншому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

7. Реквізити та підписи Сторін

Замовник: [Повні реквізити Замовника] Підпис: ______________

Виконавець: [Повні реквізити Виконавця] Підпис: ______________

ДОГОВІР

на SEO оптимізацію та просування сайту

м. Київ

[дата]

[Найменування SEO-провайдера], в особі [прізвище, ім’я, по батькові], що діє на підставі [документ, що підтверджує повноваження], з одного боку, та [Найменування замовника], в особі [прізвище, ім’я, по батькові], що діє на підставі [документ, що підтверджує повноваження], з іншого боку, уклали цей договір (далі – Договір) про наступне:

1. Предмет договору

1.1. SEO-провайдер зобов’язується надати послуги з SEO оптимізації та просування сайту замовника, а замовник зобов’язується оплатити ці послуги.

2. Об’єкт договору

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

2.1. Об’єктом договору є сайт замовника, розташований за адресою [адреса сайту].

3. Права та обов’язки сторін

3.1. SEO-провайдер зобов’язується:

 • провести аналіз сайту замовника та визначити його сильні та слабкі сторони з точки зору SEO;
 • розробити план SEO оптимізації та просування сайту;
 • виконати план SEO оптимізації та просування сайту;
 • надавати замовнику звіти про виконані роботи.

3.2. Замовник зобов’язується:

 • надати SEO-провайдеру доступ до сайту та всієї необхідної інформації;
 • своєчасно оплатити послуги SEO-провайдера.

4. Вартість послуг та порядок оплати

4.1. Вартість послуг SEO-провайдера становить [сума] гривень.

**4.2. Оплата послуг здійснюється замовником у два етапи:

 • перший етап – [сума] гривень – в день підписання договору;
 • другий етап – [сума] гривень – після виконання SEO-провайдером всіх робіт за договором.**

5. Термін виконання робіт

5.1. SEO-провайдер зобов’язується виконати роботи за договором протягом [термін] місяців з дня підписання договору.

6. Відповідальність сторін

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7. Форс-мажорні обставини

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим договором, якщо це невиконання або неналежне виконання сталося внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

8. Інші умови

8.1. Цей договір набирає чинності з дня його підписання сторонами і діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань за цим договором.

8.2. Усі зміни та доповнення до цього договору оформляються додатковою угодою, яка є невід’ємною частиною цього договору.

8.3. Цей договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін.

8.4. У разі розірвання цього договору достроково сторони зобов’язані повернути один одному все отримане за цим договором.

8.5. Усі спори, що виникають з цього договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості врегулювання спору шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою законодавством України процедурою.

9. Адреси та реквізити сторін

SEO-провайдер:

[Найменування SEO-провайдера]

[Адреса SEO-провайдера]

[Контактний номер телефону SEO-провайдера]

[Електронна адреса SEO-провайдера]

Замовник:

[Найменування замовника]

[Адреса замовника]

[Контактний номер телефону замовника]

[Електронна адреса замовника]

Підписи сторін

SEO-провайдер

[Підпис]

[Прізвище, ім’я, по батькові]

Замовник

Ось ще приклад договору на SEO-просування сайту відповідно до законодавства України:

ДОГОВІР No на надання послуг з SEO-просування сайту м. Київ “10” січня 2023 р.

Фізична особа-підприємець Іваненко Іван Іванович, надалі – “Виконавець”, з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю “Промінь”, в особі директора Петренка Петра Петровича, що діє на підставі Статуту, надалі – “Замовник”, з іншої сторони, разом іменовані “Сторони”, уклали цей договір про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 1.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується надати послуги з SEO-просування сайту Замовника www.site.com (надалі – Сайт).
 2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 2.1. Виконавець зобов’язаний:
 • провести аудит та аналіз Сайту Замовника;
 • проводити роботи з внутрішньої та зовнішньої SEO-оптимізації Сайту;
 • нарощувати та підтримувати стабільну динаміку позицій Сайту в пошукових системах за цільовими запитами. 2.2. Замовник зобов’язаний:
 • надати Виконавцю доступ до Сайту, статистики та інших даних, необхідних для виконання робіт;
 • оперативно вносити зміни на Сайт за рекомендаціями Виконавця.
 1. ВАРТІСТЬ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ 3.1. Вартість послуг за цим Договором становить 5000 грн (п’ять тисяч гривень) за 1 місяць. 3.2. Оплата здійснюється щомісячно протягом 3 банківських днів з дати підписання акту наданих послуг.
 2. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 4.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
 3. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ 5.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє протягом 6 місяців. 5.2. Договір може бути розірваний достроково за ініціативою будь-якої зі Сторін з попередженням за 30 календарних днів. 5.3. Договір складено українською мовою, у двох примірниках, по одному для кожної зі Сторін.
 4. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН Виконавець: Замовник: ФОП Іваненко І.І. ТОВ “Промінь” Паспорт: серія КВ No 1234567 ЄДРПОУ 34567809 Адреса: м. Київ, вул. Шевченка, 1 Адреса: м. Київ, вул. Перемоги, 10 Р/р No123455654321 в АБ “Південний” Р/р No567887654321 в АТ “Банк Січ”
  МФО 12345 МФО 56789 ІПН 1234567890 ІПН 3456789012

Підписи Сторін: Виконавець: Замовник: ___________________ Іваненко І.І. ___________________ Петренко П.П.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: