Договір на розробку паспорта та отримання дозволу на викиди

Договір на розробку паспорту та отримання дозволу на викиди

Договір на розробку паспорта та отримання дозволу на викиди в Україні є специфічним документом, що регламентує відносини між замовником (підприємством, що здійснює викиди у навколишнє середовище) та виконавцем (спеціалізованою компанією або фахівцем), який забезпечує розробку необхідної документації для отримання дозволу на викиди згідно з екологічними стандартами та законодавством.

Такі договори зазвичай є унікальними та специфічними для кожного підприємства, оскільки вони враховують конкретний тип діяльності, обсяг викидів, технологічні особливості виробництва та інші параметри. Основною формою цих договорів є письмова, що включає детальний опис послуг, що надаються, та умови їх виконання.

Договір на розробку паспорту та отримання дозволу на викиди необхідний для забезпечення відповідності діяльності підприємства екологічним нормам та законодавству. Він дозволяє підприємству отримати всі необхідні документи для легального здійснення викидів, знижуючи ризик штрафів та інших санкцій з боку державних органів.

Договір має містити чітке визначення об’єкту розробки (паспорт викидів), перелік робіт, які будуть виконані, строки виконання, вартість послуг, відповідальність сторін за якість та своєчасність виконання робіт. Також важливо включити положення про конфіденційність і вимоги до дотримання екологічних стандартів.

Договір складається, коли підприємство, яке планує здійснювати викиди, потребує розробки відповідної документації для отримання дозволу. Важливо, щоб виконавець мав відповідний досвід та кваліфікацію для розробки такої документації.

У договорі виступають замовник (підприємство, що потребує дозвіл на викиди) та виконавець (спеціалізована компанія або фахівець, який здійснює розробку необхідних документів).

Договір повинен бути оформлений відповідно до чинного законодавства України, включаючи екологічні норми та стандарти. Він має бути чітким, зрозумілим та містити всі необхідні юридичні деталі.

Договір, як правило, складається виконавцем послуг, але замовник може залучати свого юридичного радника для перевірки та коригування умов договору. Це допомагає забезпечити, що всі аспекти договору враховують інтереси замовника та відповідають законодавству.

Приклади

Ось приклад шаблону Договору на розробку паспорта та отримання дозволу на викиди, який враховує законодавство України:


ДОГОВІР НА РОЗРОБКУ ПАСПОРТА ТА ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКИДИ

1. Сторони Договору:

 • Замовник: [ПІБ або назва юридичної особи], юридична/фактична адреса: [адреса], Ідентифікаційний номер/код ЄДРПОУ [номер].
 • Виконавець: [ПІБ або назва юридичної особи], юридична/фактична адреса: [адреса], Ідентифікаційний номер/код ЄДРПОУ [номер].

2. Предмет Договору: Виконавець зобов’язується розробити паспорт та здійснити дії для отримання дозволу на викиди згідно з вимогами законодавства України для Замовника.

3. Права та обов’язки сторін:

 • 3.1. Виконавець зобов’язується:
  • розробити відповідну документацію;
  • подати необхідні документи в компетентні органи для отримання дозволу.
 • 3.2. Замовник зобов’язується:
  • надати виконавцю всю необхідну інформацію та документацію;
  • своєчасно оплатити послуги виконавця.

4. Вартість послуг та порядок розрахунків: Вартість послуг складає [сума] грн. Оплата здійснюється у [конкретизувати порядок оплати].

5. Терміни виконання зобов’язань: Послуги мають бути надані у період з [дата початку] по [дата закінчення].

6. Відповідальність сторін та вирішення спорів: Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань згідно з законодавством України. Спори вирішуються шляхом переговорів або в судовому порядку.

7. Форс-мажор: Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань у випадку настання форс-мажорних обставин.

8. Заключні положення: Цей Договір складено у двох екземплярах, кожен з яких має однакову юридичну силу.

9. Юридичні адреси та підписи сторін:

 • Замовник: [підпис, ПІБ, посада]
 • Виконавець: [підпис, ПІБ, посада]

Дата: [дата підписання]


Цей шаблон є базовим та може бути адаптований залежно від конкретних умов і вимог Замовника. Рекомендується звернутися до юриста для детальної розробки договору і забезпечення відповідності всім законодавчим вимогам, особливо тим, що стосуються екологічного законодавства України.

ДОГОВІР НА РОЗРОБКУ ПАСПОРТУ ТА ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКИДИ

Цей договір укладено між:

Виконавцем:

[ПІБ], [посада], [найменування юридичної особи], [ідентифікаційний код]

Замовником:

[ПІБ], [посада], [найменування юридичної особи], [ідентифікаційний код]

1. Предмет договору

Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги з розробки паспорта та отримання дозволу на викиди, а Замовник зобов’язується оплатити Виконавцю послуги.

2. Об’єкт договору

Об’єктом договору є послуги з розробки паспорта та отримання дозволу на викиди для [найменування об’єкта викидів].

3. Види послуг

Виконавець зобов’язується виконати такі види послуг:

 • [опис видів послуг]

4. Строк дії договору

Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до [дата] року.

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

5. Розмір оплати

Розмір оплати за послуги становить [сума] гривень.

Оплата здійснюється Замовником Виконавцю в наступному порядку:

 • [опис порядку виплати оплати]

6. Відповідальність сторін

У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7. Форс-мажор

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим договором, якщо це невиконання або неналежне виконання стало наслідком форс-мажорних обставин.

8. Прикінцеві положення

Усі зміни та доповнення до цього договору дійсні лише у разі, якщо вони вчинені у письмовій формі та підписані сторонами.

Всі спори, що виникають з цього договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості їх врегулювання в досудовому порядку, такі спори підлягають вирішенню в судовому порядку за встановленою підвідомчістю.

Підписи сторін

Виконавець:

[Підпис]

[Прізвище та ініціали]

Замовник:

[Підпис]

[Прізвище та ініціали]

20 липня 2023 року

Приклади заповнення

У пункті 2 договору вкажіть адресу об’єкта викидів.

У пункті 3 договору вкажіть перелік видів послуг, які будуть надаватися Виконавцем.

У пункті 4 договору вкажіть строк, протягом якого Виконавець зобов’язаний надати послуги.

У пункті 5 договору вкажіть розмір оплати за послуги. Оплата може здійснюватися, наприклад, за один вид послуги або за весь комплекс послуг.

У пункті 6 договору вкажіть випадки, у яких сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за договором.

У пункті 7 договору вкажіть порядок внесення змін до договору та вирішення спорів, що виникають з договору.

Відповідно до ст. 10 Закону України “Про охорону атмосферного повітря” розробка паспорта та отримання дозволу на викиди є обов’язком суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність, яка призводить до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Договір на розробку паспорта та отримання дозволу на викиди повинен бути укладений у письмовій формі.

Виконавець зобов’язаний розробити паспорт та отримати дозвіл на викиди відповідно до умов договору та вимог нормативних документів.

Ось ще один шаблон договору на розробку паспорта та отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами відповідно до законодавства України:

ДОГОВІР No ___ на розробку паспорта та отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

м.____________ “___”________20__р.

__________________(назва підприємства), надалі “Замовник”, в особі ___________________(посада, ПІБ), що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ___________________(назва підприємства), надалі “Виконавець”, в особі ____________________(посада, ПІБ), що діє на підставі Статуту, з другої сторони, разом – “Сторони”, уклали цей Договір про наступне:

 1. Предмет Договору 1.1. Виконавець зобов’язується розробити паспорт на викиди та отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для Замовника.
 2. Вартість робіт і порядок розрахунків 2.1. Вартість робіт за Договором становить _________ грн. 2.2. Оплата проводиться в безготівковій формі, аванс ___%, решта – після отримання дозволу.
 3. Права та обов’язки Сторін
  3.1. Замовник зобов’язаний надати Виконавцю всі необхідні вихідні дані. 3.2. Виконавець зобов’язаний виконати роботи в строк до _____ з дотриманням вимог законодавства.
 4. Відповідальність Сторін 4.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
 5. Строк дії Договору 5.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання зобов’язань Сторонами.
 6. Реквізити та підписи Сторін Замовник: Виконавець:

Отже, договір повинен містити предмет робіт, вартість та порядок оплати, права і обов’язки сторін, відповідальність, строк дії та реквізити сторін.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: