Договір на проведення ремонту

Договір на проведення ремонту

Договір на проведення ремонту в Україні є юридичною угодою між замовником (клієнтом) та виконавцем (підрядником), яка визначає умови, обсяг та порядок виконання ремонтних робіт. Цей документ важливий для обох сторін, оскільки він дозволяє чітко визначити відповідальність, обов’язки та права як замовника, так і підрядника, а також є гарантією якості виконаних робіт та своєчасної оплати.

Договори на проведення ремонту можуть бути різноманітними залежно від об’єкту ремонту та специфіки робіт. Це можуть бути договори на капітальний чи поточний ремонт будівель та споруд, ремонт транспортних засобів, ремонт та обслуговування обладнання тощо. Ці договори зазвичай є письмовими, оскільки письмова форма дозволяє детально визначити умови робіт, матеріали, строки та інші ключові аспекти.

Договір на проведення ремонту потрібен для законного та ефективного врегулювання відносин між замовником та виконавцем. Він встановлює чіткі рамки відповідальності за якість ремонтних робіт, дотримання термінів, використання матеріалів та врегульовує питання оплати.

Договір на проведення ремонту повинен містити чітке визначення об’єкта ремонту, перелік робіт, що мають бути виконані, вартість робіт, терміни виконання, умови оплати, відповідальність сторін за недотримання умов договору, а також гарантії на виконані роботи.

Договір складається тоді, коли замовник бажає виконати ремонт, а виконавець має кваліфікацію та можливості для проведення необхідних робіт. Важливо, щоб виконавець мав всі необхідні дозволи та ліцензії для проведення робіт певного типу.

У договорі на проведення ремонту виступають дві основні сторони: замовник (фізична або юридична особа, яка потребує ремонту) та виконавець (фізична або юридична особа або індивідуальний підприємець, який виконує ремонтні роботи).

Договір повинен бути складений згідно з чинним законодавством України, чітко і зрозуміло, з урахуванням всіх необхідних юридичних аспектів. Він має включати всі ключові деталі, пов’язані з ремонтними роботами, а також механізми вирішення можливих спорів.

Договір на проведення ремонту, як правило, складається виконавцем, але замовник може також залучати свого юриста для перевірки та коригування умов договору. Це допомагає забезпечити захист прав та інтересів обох сторін.

Приклади

ДОГОВІР НА ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТУ

1. Сторони Договору:

 • Замовник: [ПІБ або назва юридичної особи], юридична/фактична адреса: [адреса], Ідентифікаційний номер/код ЄДРПОУ [номер].
 • Підрядник: [ПІБ або назва юридичної особи], юридична/фактична адреса: [адреса], Ідентифікаційний номер/код ЄДРПОУ [номер].

2. Предмет Договору: Підрядник зобов’язується виконати комплекс робіт з ремонту [конкретизувати об’єкт ремонту] за адресою [адреса об’єкту] згідно з технічним завданням, а Замовник зобов’язується прийняти виконані роботи та оплатити їх вартість.

3. Права та обов’язки сторін:

 • 3.1. Підрядник зобов’язується:
  • виконати ремонтні роботи якісно та в обумовлені терміни;
  • використовувати матеріали, які відповідають стандартам та вимогам Замовника.
 • 3.2. Замовник зобов’язується:
  • своєчасно забезпечити доступ до об’єкта ремонту;
  • оплатити виконані роботи відповідно до умов договору.

4. Вартість робіт та порядок розрахунків: Вартість ремонтних робіт складає [сума] грн. Оплата здійснюється у [конкретизувати порядок оплати].

5. Терміни виконання робіт: Роботи розпочинаються [дата початку] і мають бути завершені до [дата закінчення].

6. Відповідальність сторін та вирішення спорів: Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань згідно з законодавством України. Спори вирішуються шляхом переговорів або в судовому порядку.

7. Форс-мажор: Сторони звільняються від відповідальності за невиконання обов’язків у випадку настання форс-мажорних обставин.

8. Заключні положення: Цей Договір складено у двох екземплярах, кожен з яких має однакову юридичну силу.

9. Юридичні адреси та підписи сторін:

 • Замовник: [підпис, ПІБ, посада]
 • Підрядник: [підпис, ПІБ, посада]

Дата: [дата підписання]


Цей шаблон є базовим та може бути адаптований залежно від конкретних умов і специфіки ремонтних робіт. Рекомендується звертатися до юриста для детальної розробки договору, щоб врахувати всі норми чинного законодавства України та індивідуальні особливості конкретного випадку.

ДОГОВІР НА ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТУ

Цей договір укладено між:

Виконавцем:

[ПІБ], [посада], [найменування юридичної особи], [ідентифікаційний код]

Замовником:

[ПІБ], [посада], [найменування юридичної особи], [ідентифікаційний код]

1. Предмет договору

Виконавець зобов’язується провести ремонт [найменування об’єкта ремонту], а Замовник зобов’язується сплатити Виконавцю винагороду.

2. Об’єкт ремонту

Об’єктом ремонту є [найменування об’єкта ремонту], що знаходиться за адресою: [адреса об’єкта ремонту].

3. Види робіт

Виконавець зобов’язується провести такі види робіт:

 • [опис видів робіт]

4. Строк дії договору

Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до [дата] року.

5. Розмір оплати

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Розмір оплати за проведення ремонту становить [сума] гривень.

Оплата здійснюється Замовником Виконавцю в наступному порядку:

 • [опис порядку виплати оплати]

6. Відповідальність сторін

У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7. Форс-мажор

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим договором, якщо це невиконання або неналежне виконання стало наслідком форс-мажорних обставин.

8. Прикінцеві положення

Усі зміни та доповнення до цього договору дійсні лише у разі, якщо вони вчинені у письмовій формі та підписані сторонами.

Всі спори, що виникають з цього договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості їх врегулювання в досудовому порядку, такі спори підлягають вирішенню в судовому порядку за встановленою підвідомчістю.

Підписи сторін

Виконавець:

[Підпис]

[Прізвище та ініціали]

Замовник:

[Підпис]

[Прізвище та ініціали]

20 липня 2023 року

У цьому прикладі в пункті 1 договору зазначені сторони договору, а саме Виконавець та Замовник. У пункті 2 договору зазначено об’єкт ремонту, тобто майно, яке підлягає ремонту. У пункті 3 договору зазначено види робіт, які будуть проводитися. У пункті 4 договору зазначено строк дії договору. У пункті 5 договору зазначено розмір оплати за проведення ремонту. У пункті 6 договору зазначена відповідальність сторін договору. У пункті 7 договору зазначені форс-мажорні обставини, які звільняють сторони від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за договором. У пункті 8 договору зазначені інші умови договору, зокрема порядок внесення змін до договору та вирішення спорів, що виникають з договору.

У договорі на проведення ремонту можна також вказати додаткові умови, наприклад:

 • умови доступу Виконавця до об’єкта ремонту;
 • умови надання Замовником Виконавцю інформації, необхідної для проведення ремонту;
 • умови звітності Виконавця Замовнику.

Зазначені умови можуть бути погоджені сторонами договору в процесі його укладення.

Відповідно до ст. 857 Цивільного кодексу України договір підряду на капітальний ремонт є договором, за яким одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати за завданням другої сторони (замовника) певну роботу з капітального ремонту (будівлі, споруди, іншого нерухомого майна) і передати її в установлений строк у встановленому місці, а замовник зобов’язується прийняти роботу та оплатити її.

Договір підряду на капітальний ремонт повинен бути укладений у письмовій формі.

Виконавець зобов’язаний виконати роботу відповідно до умов договору та вимог нормативних документів.

Ось ще один шаблон договору на проведення ремонту відповідно до законодавства України:

ДОГОВІР No ___ на проведення ремонту м._________

“___”_________20__р.

__________________(повне найменування юридичної особи або ПІБ фізичної особи-підприємця), надалі “Замовник”, в особі ___________________(посада, ПІБ), що діє на підставі Статуту (або паспорт серія_No), з однієї сторони, та ______________________(повне найменування юридичної особи або ПІБ фізичної особи-підприємця), надалі “Виконавець”, в особі _____________________(посада, ПІБ), що діє на підставі Статуту (або паспорт серія_No), з другої сторони, надалі разом – “Сторони”, уклали цей договір про таке:

 1. Предмет договору 1.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується виконати роботи з ремонту (зазначити об’єкт) за адресою: _________________________.
 2. Обов’язки сторін 2.1. Виконавець зобов’язаний виконати роботи згідно кошторису до _________(строк). 2.2. Замовник зобов’язаний сплатити вартість робіт.
 3. Вартість робіт і порядок розрахунків 3.1. Загальна вартість робіт за кошторисом становить ___________ грн. 3.2. Оплата проводиться у безготівковій формі, аванс ___%, решта – після підписання акта виконаних робіт.
 4. Відповідальність Сторін 4.1. За невиконання або неналежне виконання умов договору сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.
 5. Строк дії Договору 5.1. Договір вступає в силу з моменту підписання та діє до повного виконання зобов’язань сторонами.
 6. Реквізити та підписи Сторін Замовник: Виконавець: ______________ ПІБ _____________ ПІБ Підпис: ___________________ Підпис: __________________

Отже, договір повинен містити предмет, обов’язки сторін, кошторис і порядок оплати, відповідальність, строк дії та реквізити сторін.

Ось ще один приклад заповнення шаблону договору на проведення ремонту:

ДОГОВІР No 1 на проведення ремонту м.Київ

“10” січня 2022 р.

ТОВ “Будівельна компанія”, надалі “Замовник”, в особі директора Петренка Петра Петровича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ФОП Сидоренко Сергій Сергійович, надалі “Виконавець”, з другої сторони, надалі разом – “Сторони”, уклали цей договір про таке:

 1. Предмет договору 1.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується виконати роботи з ремонту офісного приміщення за адресою: м.Київ, вул.Сонячна, буд.5, офіс 100.
 2. Обов’язки сторін
  2.1. Виконавець зобов’язаний виконати роботи згідно кошторису до 01 березня 2022 року. 2.2. Замовник зобов’язаний сплатити вартість робіт.
 3. Вартість робіт і порядок розрахунків 3.1. Загальна вартість робіт за кошторисом становить 50 000 грн. 3.2. Оплата проводиться у безготівковій формі, аванс 30%, решта – після підписання акта виконаних робіт.
 4. Відповідальність Сторін 4.1. За невиконання або неналежне виконання умов договору сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.
 5. Строк дії Договору
  5.1. Договір вступає в силу з моменту підписання та діє до повного виконання зобов’язань сторонами.
 6. Реквізити та підписи Сторін Замовник: Виконавець: ТОВ “Будівельна компанія” Сидоренко С.С. Директор Петренко П.П. ____________ Підпис: ___________________ Підпис: __________________

Отже, в договорі прописані конкретні реквізити сторін, об’єкт та адреса проведення ремонтних робіт, терміни виконання та вартість робіт згідно з кошторисом.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: