Договір на проведення оцінки майна

Договір на проведення оцінки майна

Договір на проведення оцінки майна в Україні є правовим документом, який визначає умови та порядок оцінки майна, здійснюваної кваліфікованим оцінювачем на замовлення клієнта. Оцінка майна може бути потрібна у різних випадках, наприклад, при купівлі-продажу нерухомості, для цілей оподаткування, для визначення страхової вартості, при розділі майна тощо.

Існують різні види договорів на оцінку майна залежно від типу майна та мети оцінки. Це може бути оцінка нерухомості, транспортних засобів, обладнання, цінних паперів, інтелектуальної власності та іншого. Форма договору зазвичай є письмовою, оскільки це дозволяє чітко фіксувати умови та результати оцінки.

Договір на проведення оцінки майна потрібен для того, щоб забезпечити об’єктивну, незалежну та кваліфіковану оцінку вартості майна. Він встановлює правові засади для проведення оцінки, визначає відповідальність сторін, строки та порядок виконання робіт.

Договір повинен містити відомості про замовника та оцінювача, детальний опис об’єкта оцінки, мету оцінки, умови та строки проведення оцінки, розмір та порядок оплати послуг оцінювача. Також важливо врахувати положення про конфіденційність і відповідальність сторін за неналежне виконання умов договору.

Договір складається за ініціативою замовника, який потребує оцінки майна, та кваліфікованого оцінювача, що має відповідну ліцензію та досвід у даній сфері. Оцінка має бути проведена згідно з чинним законодавством та стандартами оцінки.

У договорі виступають дві сторони: замовник (фізична або юридична особа, яка потребує оцінки майна) та оцінювач (фізична або юридична особа, що надає послуги з оцінки майна).

Договір має бути складений у відповідності з чинним законодавством України, чітко і зрозуміло, з урахуванням всіх необхідних юридичних аспектів. Важливо, щоб в договорі були чітко визначені умови, права та обов’язки сторін, а також передбачені можливі ризики та способи їх вирішення.

Договір на проведення оцінки майна зазвичай складається оцінювачем або його юридичним відділом, але замовник також може залучати свого юриста для консультацій та перевірки документу. Це забезпечує врахування інтересів обох сторін та юридичну коректність угоди.

Приклади

Для створення шаблону Договору на проведення оцінки майна, який враховує законодавство України, можна скористатися такою структурою:


ДОГОВІР НА ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ МАЙНА

1. Сторони Договору:

 • Замовник: [ПІБ або назва юридичної особи], юридична/фактична адреса: [адреса], Ідентифікаційний номер/код ЄДРПОУ [номер].
 • Оцінювач: [ПІБ або назва юридичної особи], юридична/фактична адреса: [адреса], Ідентифікаційний номер/код ЄДРПОУ [номер], ліцензія на проведення оціночної діяльності № [номер ліцензії].

2. Предмет Договору: Оцінювач зобов’язується провести оцінку майна (конкретизувати об’єкт оцінки) на замовлення Замовника і скласти звіт про оцінку відповідно до вимог законодавства України.

3. Права та обов’язки сторін:

 • 3.1. Оцінювач зобов’язується:
  • провести оцінку майна об’єктивно і неупереджено;
  • дотримуватися термінів проведення оцінки.
 • 3.2. Замовник зобов’язується:
  • надати всю необхідну інформацію про майно;
  • своєчасно оплатити послуги оцінювача.

4. Ціна та порядок розрахунків: Ціна послуг з оцінки майна складає [сума] грн. Оплата здійснюється шляхом [описати порядок оплати].

5. Терміни проведення оцінки: Оцінка має бути завершена до [дата].

6. Відповідальність сторін та вирішення спорів: Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно з чинним законодавством України. Спори, що виникають із цього Договору, вирішуються у порядку, передбаченому законом.

7. Заключні положення: Цей Договір складено у двох екземплярах, по одному для кожної із сторін.

8. Юридичні адреси та підписи сторін:

 • Замовник: [підпис, ПІБ, посада]
 • Оцінювач: [підпис, ПІБ, посада]

Дата: [дата підписання]


Цей шаблон є загальним і може бути адаптований в залежності від конкретних умов та специфіки майна, що підлягає оцінці. Рекомендується звертатися до кваліфікованого юриста для перевірки та адаптації договору з урахуванням усіх норм та вимог законодавства України.

ДОГОВІР НА ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ МАЙНА

Цей договір укладено між:

Оцінювачем:

[ПІБ], [посада], [найменування юридичної особи], [ідентифікаційний код]

Замовником:

[ПІБ], [посада], [найменування юридичної особи], [ідентифікаційний код]

1. Предмет договору

Оцінювач зобов’язується провести оцінку майна, а Замовник зобов’язується сплатити Оцінювачу винагороду.

2. Об’єкт оцінки

Об’єктом оцінки є [найменування майна], що належить [найменування власника майна].

3. Мета оцінки

Оцінка майна проводиться з метою [найменування мети оцінки].

4. Методика оцінки

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Оцінка майна проводиться за методом [найменування методу оцінки].

5. Строк проведення оцінки

Оцінка майна повинна бути проведена протягом [термін проведення оцінки].

6. Розмір винагороди

Розмір винагороди Оцінювача становить [сума] гривень.

Винагорода виплачується Замовником Оцінювачу в наступному порядку:

 • [опис порядку виплати винагороди]

7. Відповідальність сторін

У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

8. Форс-мажор

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим договором, якщо це невиконання або неналежне виконання стало наслідком форс-мажорних обставин.

9. Прикінцеві положення

Усі зміни та доповнення до цього договору дійсні лише у разі, якщо вони вчинені у письмовій формі та підписані сторонами.

Всі спори, що виникають з цього договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості їх врегулювання в досудовому порядку, такі спори підлягають вирішенню в судовому порядку за встановленою підвідомчістю.

Підписи сторін

Оцінювач:

[Підпис]

[Прізвище та ініціали]

Замовник:

[Підпис]

[Прізвище та ініціали]

20 липня 2023 року

У цьому прикладі в пункті 1 договору зазначені сторони договору, а саме Оцінювач та Замовник. У пункті 2 договору зазначено об’єкт оцінки, тобто майно, яке підлягає оцінці. У пункті 3 договору зазначено мету оцінки, тобто для чого проводиться оцінка майна. У пункті 4 договору зазначено методику оцінки, тобто метод, який буде використовуватися для визначення вартості майна. У пункті 5 договору зазначено строк проведення оцінки. У пункті 6 договору зазначено розмір винагороди Оцінювача. У пункті 7 договору зазначена відповідальність сторін договору. У пункті 8 договору зазначені форс-мажорні обставини, які звільняють сторони від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за договором. У пункті 9 договору зазначені інші умови договору, зокрема порядок внесення змін до договору та вирішення спорів, що виникають з договору.

У договорі на проведення оцінки майна можна також вказати додаткові умови, наприклад:

 • умови доступу Оцінювача до об’єкта оцінки;
 • умови надання Замовником Оцінювачу інформації, необхідної для проведення оцінки;
 • умови звітності Оцінювача Замовнику.

Зазначені умови можуть бути погоджені сторонами договору в процесі його укладення.

Відповідно до ст. 11 Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” договір на проведення оцінки майна є обов’язковим для укладення у письмовій формі.

Оцінка майна повинна проводитися суб’єктом оціночної діяльності, який має ліцензію на проведення оцінки майна.

Ось ще один шаблон договору на проведення оцінки майна відповідно до законодавства України:

ДОГОВІР No___ на проведення оцінки майна м.____________

“___”_________20__р.

Замовник оцінки _______________(ПІБ фізичної особи/назва юридичної особи) в особі _______________(посада та ПІБ), що діє на підставі _________(статуту, довіреності тощо), з однієї сторони, та Суб’єкт оціночної діяльності – суб’єкт господарювання _____________(назва суб’єкта), що діє на підставі _________(свідоцтва про реєстрацію), в особі _________________(посада та ПІБ), з другої сторони, разом – Сторони, уклали цей договір про таке:

 1. Предмет договору 1.1. Замовник доручає, а Суб’єкт оціночної діяльності зобов’язується надати послугу з оцінки _____________(назва об’єкта оцінки). 1.2. Мета проведення оцінки – __________________. 1.3. Оцінка проводиться станом на “”_________20__р.
 2. Обов’язки Сторін 2.1. Суб’єкт оціночної діяльності зобов’язаний провести оцінку відповідно до законодавства про оцінку майна. 2.2. Замовник зобов’язаний надати необхідну інформацію та документи щодо об’єкта оцінки.
 3. Вартість та порядок оплати послуг 3.1. Вартість послуг з оцінки становить __________ грн. 3.2. Оплата здійснюється протягом 5 банківських днів з дати підписання звіту про оцінку майна.
 4. Відповідальність Сторін 4.1. У разі невиконання або неналежного виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно із законом та цим Договором.
 5. Строк дії Договору 5.1. Договір набирає чинності з дати його підписання та діє до “___”_________20__р.
 6. Інші умови ___________________________
 7. Реквізити та підписи Сторін Замовник: Суб’єкт оціночної діяльності:

(підпис) (підпис)

Отже, договір повинен містити предмет, обов’язки сторін, ціну та порядок оплати послуг, відповідальність, строк дії та реквізити сторін.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: