Договір на оренду земельної ділянки

Договір на оренду земельної ділянки

Договір на оренду земельної ділянки – це цивільноправова угода, в рамках якої одна сторона (орендодавець) передає іншій стороні (орендар) земельну ділянку в тимчасове користування і власність на певний термін, а орендар, своєю чергою, зобов’язується відшкодовувати орендодавцю вартість користування цією ділянкою, яка зазвичай визначається у вигляді орендної плати.

Договір на оренду земельної ділянки потрібен для регулювання відносин між сторонами щодо користування земельною ділянкою. Він може бути корисний у випадках, коли особа має земельну ділянку, але не бажає або не може її використовувати самостійно і тому вирішує передати її в оренду. З іншого боку, для тих, хто шукає землю для ведення діяльності чи інших потреб, але не бажає її купувати, оренда є оптимальним рішенням.

Орендодавцем може бути будь-яка фізична чи юридична особа, в тому числі державні чи муніципальні органи, які мають право володіння земельною ділянкою. Орендарем також може бути як фізична, так і юридична особа, зацікавлена у користуванні ділянкою.

Щодо оформлення, договір повинен містити такі обов’язкові реквізити, як: предмет оренди (вказівка на конкретну земельну ділянку), строк оренди, розмір та порядок сплати орендної плати, права та обов’язки сторін. Договір має бути складений у письмовій формі, а в деяких випадках може підлягати нотаріальному завіренню та/або державній реєстрації.

Скласти договір може будь-яка зі сторін або їхні представники, проте рекомендується залучати до цього процесу юриста, який спеціалізується на земельних питаннях, для уникнення можливих юридичних проблем у майбутньому.

Приклади

Шаблон Договору на оренду земельної ділянки

Цей договір укладений [дата] в м. [місто] між [ПІБ орендодавця], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Орендодавець”), і [ПІБ орендаря], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Орендар”), про наступне:

1. Предмет договору

1.1. За цим договором Орендодавець зобов’язується передати Орендареві в строкове платне користування земельну ділянку, а Орендар зобов’язується використовувати земельну ділянку відповідно до умов цього договору.

1.2. Земельна ділянка, що передається в оренду, розташована за адресою: [адреса].

1.3. Площа земельної ділянки становить [площа] га.

1.4. Кадастровий номер земельної ділянки: [кадастровий номер].

1.5. Цільове призначення земельної ділянки: [цільове призначення].

2. Права і обов’язки сторін

2.1. Орендодавець зобов’язаний:

 • передати Орендареві земельну ділянку в строк і в належному стані;
 • забезпечити Орендареві користування земельною ділянкою відповідно до її цільового призначення;
 • виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

2.2. Орендар зобов’язаний:

 • своєчасно і в повному обсязі сплачувати Орендодавцю орендну плату;
 • використовувати земельну ділянку відповідно до її цільового призначення;
 • виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

3. Орендна плата

3.1. Орендна плата встановлюється в розмірі [сума] гривень на рік.

3.2. Орендна плата сплачується Орендодавцю щомісяця [число] числа поточного місяця.

4. Строк дії договору

4.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до [дата].

5. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Орендодавець несе відповідальність за якість земельної ділянки, що передається в оренду.

5.3. Орендар несе відповідальність за шкоду, заподіяну земельній ділянці внаслідок його дій або бездіяльності.

6. Порядок вирішення спорів

6.1. Усі спори, що виникають з цього договору, вирішуються шляхом переговорів.

6.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів спори вирішуються в судовому порядку.

7. Заключні положення

7.1. Цей договір складений у двох примірниках, по одному для кожної сторони.

Підписи сторін

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

Орендодавець

[Підпис орендодавця]

Орендар

[Підпис орендаря]

Приклади заповнення

Цільове призначення земельної ділянки

[Вказати цільове призначення земельної ділянки, наприклад:

 • для будівництва житлового будинку;
 • для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
 • для інших цілей. ]

Орендна плата

[Вказати розмір орендної плати, визначений за домовленістю сторін.]

Строк дії договору

[Вказати строк дії договору, наприклад:

 • на строк 1 рік;
 • до [дата]. ]

Важливо:

 • Договір на оренду земельної ділянки повинен бути підписаний орендодавцем і орендарем.
 • Договір на оренду земельної ділянки повинен містити відомості про орендодавця, орендаря, земельну ділянку, що передається в оренду, орендну плату, строк дії договору.

Закони, що регулюють порядок оформлення договору на оренду земельної ділянки:

 • Цивільний кодекс України;
 • Земельний кодекс України;
 • Закон України “Про оренду землі”.

ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

м. _________ [назва міста] “” _________ 20 р.

Ми, нижчепідписані:

 1. [Повне ім’я чи назва організації], надалі – “Орендодавець”, який діє на підставі [наприклад, паспорт: серія ХХ № ХХХХХ, виданий “_” _____ 20 р., ким: _________, Ідентифікаційний код: ХХХХХХХХ],

та

 1. [Повне ім’я чи назва організації], надалі – “Орендар”, який діє на підставі [наприклад, паспорт: серія ХХ № ХХХХХ, виданий “_” _____ 20 р., ким: _________, Ідентифікаційний код: ХХХХХХХХ],

уклали цей Договір про наступне:

 1. Предмет Договору

Орендодавець передає, а Орендар приймає в тимчасове користування земельну ділянку площею ___ га, розташовану за адресою: _________ [адреса ділянки], кадастровий номер: _________.

 1. Термін оренди

Термін оренди становить ___ [кількість] років/місяців, починаючи з “” _________ 20 р. до “” _________ 20 р.

 1. Орендна плата

Орендна плата складає ___ [сума] гривень за місяць і має бути сплачена до ___ числа кожного місяця.

 1. Права та обов’язки сторін

4.1. Орендодавець зобов’язується передати земельну ділянку в належному стані.

4.2. Орендар має право користуватися ділянкою відповідно до її цільового призначення.

 1. Завершення та розірвання Договору

… [інші умови, за необхідності]

 1. Заключні положення

6.1. Усі зміни та доповнення до цього Договору дійсні лише у вигляді письмових додатків, підписаних обома сторонами.

6.2. На питання, не врегульовані цим Договором, сторони керуються діючим законодавством України, зокрема Земельним кодексом України та Цивільним кодексом України.

 1. Реквізити сторін

Орендодавець: Адреса: _________ Тел.: _________ Банківські реквізити: _________

Орендар: Адреса: _________ Тел.: _________ Банківські реквізити: _________


(підпис Орендодавця) (підпис Орендаря)

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати приклади у форматі word

Вам потрібен інший зразок? Оберіть необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: