Договір доручення

Договір доручення

Договір доручення — це правова угода, за якою одна сторона (доручитель) доручає іншій стороні (дорученому) виконати певні дії від свого імені, але за рахунок доручителя. Цей документ дає змогу одній особі передати свої повноваження іншій особі для виконання певних завдань або функцій.

Договори доручення можуть мати різні форми, в залежності від природи завдань, які потрібно виконати. Наприклад, може існувати договір доручення для продажу майна, для представництва в суді, для управління активами та ін.

Цей документ стає необхідним, коли особа хоче делегувати свої повноваження іншій особі, не передаючи при цьому своїх прав. Це може бути актуально в ситуаціях, коли доручитель не може особисто займатися певними питаннями через відсутність, недостатній досвід або з інших причин.

У договорі доручення основними сторонами є доручитель (той, хто передає повноваження) та доручений (той, хто приймає повноваження і виконує дії від імені доручителя).

Щодо вимог до оформлення, договір доручення, як правило, має бути у письмовій формі, особливо коли йдеться про значущі суми грошей або великі активи. Він повинен містити предмет доручення, права та обов’язки обох сторін, терміни виконання, відомості про винагороду (якщо передбачена) та інші важливі умови.

Зазвичай договір доручення складається сторонами самостійно, але в певних випадках, особливо коли діється про складні правові питання, рекомендується звертатися за допомогою до професійних юристів або нотаріуса.

Приклади

Шаблон Договору доручення

Цей договір укладений [дата] в м. [місто] між [ПІБ довірителя], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Довіритель”), і [ПІБ повіреного], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Повірений”), про наступне:

1. Предмет договору

1.1. За цим договором Довіритель доручає Повіреному вчинити від його імені та за його рахунок такі юридичні дії:

 • [перелік юридичних дій].

2. Права і обов’язки сторін

2.1. Довіритель зобов’язаний:

 • надати Повіреному всі необхідні відомості та документи, необхідні для вчинення юридичних дій;
 • оплатити послуги Повіреного;
 • виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

2.2. Повірений зобов’язаний:

 • вчинити від імені та за рахунок Довірителя юридичні дії, передбачені договором;
 • відзвітувати Довірителю про виконання доручення;
 • виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

3. Оплата послуг

3.1. Вартість послуг Повіреного становить [сума] гривень.

3.2. Оплата послуг Повіреного здійснюється Довірителем шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Повіреного.

4. Строк дії договору

4.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до [дата].

5. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Повірений несе відповідальність за шкоду, заподіяну Довірителю внаслідок його дій або бездіяльності.

5.3. Довіритель несе відповідальність за шкоду, заподіяну Повіреному внаслідок його дій або бездіяльності.

6. Порядок вирішення спорів

6.1. Усі спори, що виникають з цього договору, вирішуються шляхом переговорів.

6.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів спори вирішуються в судовому порядку.

7. Заключні положення

7.1. Цей договір складений у двох примірниках, по одному для кожної сторони.

Підписи сторін

Довіритель

[Підпис довірителя]

Повірений

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

[Підпис повіреного]

Приклади заповнення

Юридичні дії

[Вказати конкретні юридичні дії, які доручається вчинити Повіреному, наприклад:

 • підписати договір;
 • отримати товар;
 • оплатити послуги;
 • інші юридичні дії. ]

Оплата послуг

[Вказати розмір оплати послуг, визначений за домовленістю сторін, наприклад:

 • за один раз;
 • за місяць;
 • за рік;
 • інші умови оплати. ]

Строк дії договору

[Вказати строк дії договору, наприклад:

 • на строк 1 рік;
 • до [дата]. ]

Важливо:

 • Договір доручення повинен бути підписаний Довірителем і Повіреним.
 • Договір доручення повинен містити відомості про сторони, юридичні дії, що доручаються вчинити Повіреному, оплату послуг, строк дії договору.

Закони, що регулюють порядок оформлення договору доручення:

 • Цивільний кодекс України;
 • Закон України “Про захист прав споживачів”;
 • Закон України “Про оподаткування”;
 • Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

Додаткові положення, які можна включити в договір доручення:

 • умови передачі документів Повіреному;
 • умови виконання юридичних дій Повіреним;
 • умови звітності Повіреного Довірителю;
 • умови забезпечення виконання зобов’язань сторін;
 • інші умови, які вважаються сторонами за доцільними.

ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ

м. ________ “_” ________ 20

Ми, нижче підписані:

 1. Громадянин України _________, який проживає за адресою: , паспорт: серія ___ №, випущений “” ________ 20 року ________ (ким випущено), іменований далі “Доручитель”, з однієї сторони,

та

 1. Громадянин України _________, який проживає за адресою: , паспорт: серія ___ №, випущений “” ________ 20 року ________ (ким випущено), іменований далі “Доручений”, з іншої сторони,

уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОРУЧЕННЯ

Доручитель доручає, а Доручений приймає на себе зобов’язання виконати наступні дії: _______________________________________ (конкретний опис дій, які потрібно виконати).

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

Доручений має право діяти від імені та в інтересах Доручителя в межах, визначених цим договором. Доручитель зобов’язаний надати Дорученому всі необхідні документи та інформацію для виконання доручення.

3. ВИНАГОРОДА ДОРУЧЕНОГО

За виконання доручення Доручений отримує винагороду у розмірі _____ гривень (прописом).

4. ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ

Доручення має бути виконано протягом _______ днів з дати підписання цього договору.

5. ЗАКОНОДАВЧА БАЗА

Цей договір укладено відповідно до статей 506-643 Цивільного кодексу України та інших діючих законодавчих актів України.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами і діє до виконання сторонами своїх зобов’язань.

АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН


(ПІБ, підпис Доручителя) (ПІБ, підпис Дорученого)

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати приклади у форматі word

Вам потрібен інший зразок? Оберіть необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: