Договір безстрокової ренти

Договір безстрокової ренти

Договір безстрокової ренти — це договір, за яким одна сторона (рентодавець) передає власність, використання або розпорядження майном іншій стороні (рентар) у власність або в користування на невизначений строк у зворот за постійне або періодичне виконання певних зобов’язань (найчастіше у формі виплат).

Цей документ потрібен для того, щоб забезпечити довгострокові відносини між сторонами, які базуються на постійному користуванні майном з одного боку та на постійних виплатах або інших зобов’язаннях з іншого. Він використовується в ряді ситуацій, коли сторони хочуть створити стійке довгострокове партнерство.

Умови договору безстрокової ренти можуть бути дуже різноманітними і залежать від конкретних потреб сторін. Наприклад, договір може передбачати виплату ренти у грошовій формі, у формі товарів або послуг тощо.

Основними сторонами в договорі безстрокової ренти є рентодавець (особа, яка передає майно) та рентар (особа, яка отримує майно в користування або власність).

Щодо вимог до оформлення, договір безстрокової ренти, як правило, має бути у письмовій формі. Він повинен містити предмет ренти, розмір, періодичність та форму виплат, права та обов’язки сторін, а також умови припинення договору.

Зазвичай договір безстрокової ренти складається сторонами самостійно, але через його складність і важливість може бути корисним звертатися до професійних юристів для його підготовки і оформлення.

Приклади

Шаблон Договору безстрокової ренти

Цей договір укладений [дата] в м. [місто] між [ПІБ орендодавця], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Орендодавець”), і [ПІБ орендаря], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Орендар”), про наступне:

1. Предмет договору

1.1. За цим договором Орендодавець передає Орендареві в безстрокове користування [найменування майна], що належить Орендодавцю на праві власності, а саме:

 • [перелік майна].

2. Права і обов’язки сторін

2.1. Орендодавець зобов’язаний:

 • передати Орендареві майно в безстрокове користування;
 • не перешкоджати Орендареві в користуванні майном;
 • забезпечувати Орендареві належний стан майна, що передається в користування.

2.2. Орендар зобов’язаний:

 • використовувати майно за цільовим призначенням;
 • підтримувати майно в належному стані;
 • своєчасно сплачувати Орендодавцю орендну плату.

3. Орендна плата

3.1. Орендна плата за користування майном становить [сума] гривень на місяць.

3.2. Орендна плата сплачується Орендодавцю в строк до [дата] кожного місяця.

4. Строк дії договору

4.1. Цей договір є безстроковим і діє до моменту його розірвання за взаємною згодою сторін або в односторонньому порядку на підставах, передбачених законом.

5. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Орендодавець несе відповідальність за шкоду, заподіяну Орендареві внаслідок неналежного виконання своїх зобов’язань за цим договором.

5.3. Орендар несе відповідальність за шкоду, заподіяну Орендодавцю внаслідок неналежного використання майна, що передається в користування.

6. Порядок вирішення спорів

6.1. Усі спори, що виникають з цього договору, вирішуються шляхом переговорів.

6.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів спори вирішуються в судовому порядку.

7. Заключні положення

7.1. Цей договір складений у двох примірниках, по одному для кожної сторони.

Підписи сторін

Орендодавець

[Підпис орендодавця]

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

Орендар

[Підпис орендаря]

Приклади заповнення

Майно

[Вказати детальний опис майна, що передається в користування, наприклад:

 • квартира, розташована за адресою [адреса];
 • автомобіль марки [марка] з номером [номер];
 • грошові кошти в сумі [сума] гривень;
 • інші види майна. ]

Орендна плата

[Вказати розмір орендної плати, наприклад:

 • 1000 гривень на місяць;
 • 10% від вартості майна;
 • інші умови оплати. ]

Важливо:

 • Договір безстрокової ренти повинен бути підписаний Орендодавцем і Орендарем.
 • Договір безстрокової ренти повинен містити відомості про сторони, майно, що передається в користування, орендну плату, строк дії договору.

Закони, що регулюють порядок оформлення договору безстрокової ренти:

 • Цивільний кодекс України;
 • Закон України “Про оренду державного та комунального майна”;
 • Закон України “Про захист прав споживачів”.

Додаткові положення, які можна включити в договір безстрокової ренти:

 • умови передачі майна Орендареві;
 • умови користування майном Орендареві;
 • умови забезпечення виконання зобов’язань сторін;
 • інші умови, які вважаються сторонами за доцільними.

ДОГОВІР БЕЗСТРОКОВОЇ РЕНТИ

м. ________ “_” ________ 20

Між нами, нижче підписаними:

 1. Громадянин України _________, який проживає за адресою: , паспорт: серія ___ №, випущений “” ________ 20 року ________ (ким випущено), іменований далі “Рентодавець”, з однієї сторони,

та

 1. Громадянин України _________, який проживає за адресою: , паспорт: серія ___ №, випущений “” ________ 20 року ________ (ким випущено), іменований далі “Рентар”, з іншої сторони,

уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ РЕНТИ

Рентодавець передає в користування на невизначений строк Рентарю: ___________ (докладний опис майна: характеристики, розташування, інші відомості).

2. РОЗМІР ТА ПОРЯДОК ВИПЛАТ РЕНТИ

Рентар зобов’язується сплачувати рентодавцю ренту у розмірі _____ гривень кожного ________ (наприклад, місяця).

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

Рентодавець зобов’язується передати майно в належному стані, Рентар зобов’язується користуватися майном з дотриманням умов цього договору.

4. ЗАКОНОДАВЧА БАЗА

Цей договір укладено відповідно до статей 762-780 Цивільного кодексу України та інших діючих законодавчих актів України.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами і діє до моменту припинення згідно із зазначеними у договорі умовами або законодавством.

АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН


(ПІБ, підпис Рентодавця) (ПІБ, підпис Рентаря)

Примітка: Якщо мова йде про передачу в користування нерухомого майна, рекомендується нотаріальне завірення договору.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати приклади у форматі word

Вам потрібен інший зразок? Оберіть необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: