Додаткова угода про зміну сторони договору

Додаткова угода про зміну сторони договору

Додаткова угода про зміну сторони договору — це юридичний документ, який підписується сторонами первісного договору та третьою стороною, котра має стати новою стороною договору. Цей документ регулює процес передачі прав та обов’язків однієї зі сторін договору іншій особі.

В Україні, як і в багатьох інших юрисдикціях, додаткова угода є необхідною, коли одна із сторін договору хоче передати свої права та обов’язки за договором іншій особі. Це може стосуватися різноманітних договорів, таких як договори оренди, купівлі-продажу або надання послуг.

Додаткові угоди можуть мати різні форми, залежно від типу первісного договору та вимог законодавства. Наприклад, існують стандартні форми додаткових угод для зміни сторони в договорах оренди, які зазвичай містять положення про згоду всіх сторін на таку зміну.

Цей документ потрібен для того, щоб забезпечити юридичну чіткість та безперервність дії договору, попри зміну одного з учасників. Він дозволяє новій стороні вступити в права та обов’язки без необхідності укладання нового договору, що економить час і засоби всіх учасників.

Додаткова угода складається за умови згоди всіх сторін первісного договору та третьої сторони, яка входить в договір. Угода має містити дані первісного договору, інформацію про сторону, яка виходить, і сторону, яка входить, а також відомості про умови передачі прав та обов’язків.

У документі виступають сторонами первісні учасники договору та нова сторона. Вимоги до оформлення включають наявність підписів всіх учасників угоди, відомості про дату і місце підписання, а також можуть включати нотаріальне посвідчення угоди, якщо це передбачено законодавством або умовами первісного договору.

Додаткову угоду може скласти будь-яка сторона, але зазвичай цим займається особа, яка виходить з договору або вступає в нього, іноді з допомогою юридичних радників. Важливо, щоб угода була складена у письмовій формі та містила всі необхідні реквізити для того, щоб бути визнаною дійсною в разі юридичних розбирань.

Приклади

Додаток до договору №___ від ___ року

Додаткова угода про зміну сторони договору

м. Київ

___ 2023 року

Ми, нижчепідписані,

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Альфа»

в особі директора Петрова Петра Петровича,

який діє на підставі Статуту,

далі за текстом – «Продавець»,

та

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Бета»

в особі директора Іванова Івана Івановича,

який діє на підставі Статуту,

далі за текстом – «Покупець»,

уклали цю Додаткову угоду до Договору купівлі-продажу №___ від ___ року (далі за текстом – «Договір») про таке:

**1. Сторони домовилися про зміну сторони Договору.

**2. Зміна сторони Договору здійснюється шляхом заміни Продавця на Товариство з обмеженою відповідальністю «Бета».

3. Зміна сторони Договору відбувається з урахуванням таких положень:

**- усі права та обов’язки Продавця за Договором переходять до Товариства з обмеженою відповідальністю «Бета»; **- Товариство з обмеженою відповідальністю «Бета» приймає на себе усі зобов’язання Продавця за Договором; **- Товариство з обмеженою відповідальністю «Бета» стає правонаступником Продавця за Договором.

**4. Ця Додаткова угода набуває чинності з моменту її підписання Сторонами.

**5. Усі інші умови Договору залишаються незмінними.

Засвідчено:

Продавець:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Альфа»

Директор Петров Петро Петрович

Покупець:**

Товариство з обмеженою відповідальністю «Бета»

Директор Іванов Іван Іванович

Примітки:

 • Додаткова угода про зміну сторони договору є документом, який дозволяє замінити одну зі сторін договору іншою.
 • Додаткова угода про зміну сторони договору повинна відповідати таким вимогам:
  • вона повинна бути укладена в письмовій формі;
  • вона повинна містити відомості про Сторони договору, які змінюються;
  • вона повинна містити відомості про умови, на яких відбувається зміна сторони договору;
  • вона повинна бути підписана Сторонами договору.

Приклад заповнення

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

У розділі “1. Сторони домовилися про зміну сторони Договору” слід зазначити, яку саме сторону договору буде змінено.

У розділі “2. Зміна сторони Договору здійснюється шляхом заміни Продавця на Товариство з обмеженою відповідальністю «Бета»” слід зазначити, яку саме сторону договору буде змінено та на кого вона буде замінена.

У розділі “3. Зміна сторони Договору відбувається з урахуванням таких положень” слід зазначити, які саме умови договору змінюються у зв’язку зі зміною сторони договору.

У розділі “4. Ця Додаткова угода набуває чинності з моменту її підписання Сторонами” слід зазначити, з якого моменту додаткова угода набирає чинності.

У розділі “5. Усі інші умови Договору залишаються незмінними” слід зазначити, що інші умови договору залишаються незмінними.

Наприклад, додаткова угода про зміну сторони договору може бути укладена для:

 • зміни постачальника товару;
 • зміни виконавця робіт;
 • зміни замовника робіт;
 • зміни кредитора;
 • зміни боржника.

Ось шаблон додаткової угоди про зміну сторони договору українською мовою з посиланнями на закони України та прикладом заповнення:

ДОДАТКОВА УГОДА No ___
до договору No___ від “___”_________ 20__р.
м.__________ «__»___________20__р.

__________ (повне найменування юридичної особи або ПІБ фізичної особи-підприємця), надалі «НОВА СТОРОНА 1», в особі ___________ (посада, ПІБ), що діє на підставі Статуту (або іншого установчого документу), з однієї сторони, __________ (повне найменування юридичної особи або ПІБ фізичної особи-підприємця), надалі «НОВА СТОРОНА 2» , в особі _________(посада, ПІБ), що діє на підставі Статуту (або іншого установчого документу), з другої сторони, разом – «Сторони», уклали цю додаткову угоду до Договору No __ від _____ про наступне:

1. НОВА СТОРОНА 1 вступає в договірні відносини в рамках Договору No ___ від “___”________20__р. замість ________(найменування вибулої сторони)_____.

2. НОВА СТОРОНА 2 вступає в договірні відносини в рамках Договору No __ від “__” _________ 20__ р. замість _____(найменування вибулої сторони)_____.

3. Всі інші умови Договору No___ від “___”_______20__р. залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов’язання.

4. Ця Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору No___ від “___”_________20__р.

5. Додаткова угода складена українською мовою, у 2-х оригінальних примірниках, по одному для кожної Сторони.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН
НОВА СТОРОНА 1
НОВА СТОРОНА 2

ПІДПИСИ СТОРІН
НОВА СТОРОНА 1 _____________ ______________
м.п. (посада) (підпис, ПІБ)

НОВА СТОРОНА 2 ____________ ______________
м.п. (посада) (підпис, ПІБ)

Ця додаткова угода укладена відповідно до ст.ст. 628, 629 Цивільного Кодексу України.

Приклад заповнення:

ДОДАТКОВА УГОДА No 1
до Договору No 123 від 01.01.2021 р.

м. Київ 05 лютого 2023 р.

ТОВ “Соняшник”, надалі «НОВА СТОРОНА 1» , в особі директора Іваненка Івана Петровича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
ФОП Сидоренко Олена Сергіївна, надалі «НОВА СТОРОНА 2», з другої сторони, разом – «Сторони», уклали цю додаткову угоду до Договору No 123 від 01.01.2021 р. про наступне:

1. ТОВ “Соняшник” вступає в договірні відносини в рамках Договору No 123 від 01.01.2021 р. замість ТОВ “Промінь”.

2. ФОП Сидоренко О.С. вступає в договірні відносини в рамках Договору No 123 від 01.01.2021 р. замість ФОП Шевченко І.П.

Решта умов договору залишаються без змін.

Додаткова угода складена у 2-х примірниках.

ПІДПИСИ СТОРІН:

НОВА СТОРОНА 1
Директор
Іваненко І.П.
М.П.

НОВА СТОРОНА 2
ФОП Сидоренко О.С. Сидоренко О.С.

Угода про заміну сторони в зобов’язанні

(далі – Угода)

за Договором № від ..20 р.

м. Київ                                                                                                                                        «»   202 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, в особі директора, який діє на підставі Статуту, за Договором іменований Виконавець, з однієї сторони, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, в особі директора, який діє на підставі Статуту, тут і далі за Договором Новий Виконавець, з другої сторони, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, в особі директора, що діє на підставі Статуту, тут і далі за Договором Замовник, з третьої сторони, разом та окремо іменовані Сторона/Сторони, уклали цю Додаткову угоду про наступне:

 1. За цією Угодою Виконавець передає, Новий Виконавець приймає на себе всю сукупність прав та обов’язків Виконавця за Договором і стає стороною (Виконавцем) за Договором, а Замовник погоджується з такою заміною сторони Договору та визнає ТОВ Виконавцем за Договором.
 2. Сторони погоджуються з тим, що від дати підписання цієї Угоди до Нового Виконавця переходять всі права та обов’язки Виконавця за Договором, тобто як ті, що виникли з моменту укладення Договору і до дати підписання цієї Угоди так і ті, що виникнуть після її підписання.
 3. Після підписання даної угоди Замовник здійснюватиме оплату послуг, що передбачена Договором, виключно на поточний рахунок ТОВ , реквізити якої вказані у даній Угоді.
 4. Дана Угода набуває чинності з дати підписання уповноваженими представниками Сторін, є невід’ємною частиною Договору та діє протягом строку Договору.
 5. Дану Угоду складено в трьох примірниках українською мовою, по одному примірнику для кожної Сторони, при цьому всі примірники мають однакову юридичну силу.
 6. Інші умови Договору залишаються без змін.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: