Додаткова угода про припинення дії договору

Додаткова угода про припинення дії договору

Додаткова угода про припинення дії договору є правовим інструментом, який використовується для досудового вирішення питання про припинення дії договірних зобов’язань сторін. Такий документ зазвичай складається, коли обидві сторони дійшли згоди про необхідність дострокового припинення договору, що був раніше укладений між ними.

Види та форми додаткової угоди можуть варіюватися в залежності від типу первісного договору та специфічних умов, на яких сторони домовляються про припинення договору. Вони можуть включати угоди, які передбачають взаємні зобов’язання сторін щодо врегулювання розрахунків, повернення майна чи інші зобов’язання, які випливають із припинення договору.

Цей документ є необхідним, оскільки він дозволяє обом сторонам чітко та правомірно оформити намір припинити договірні відносини, забезпечуючи правову захищеність і передбачуваність наслідків такого припинення. Він також є доказом у разі будь-яких майбутніх спорів щодо факту припинення договору.

Вимоги до додаткової угоди включають необхідність вказівки причин припинення договору, умов, на яких воно відбувається, та будь-яких зобов’язань, які сторони беруть на себе в рамках припинення договору. Угода повинна бути складена у письмовій формі та підписана всіма сторонами первісного договору.

Сторонами в додатковій угоді виступають ті самі суб’єкти, що й у первісному договорі, який припиняється. Якщо у договорі були визначені додаткові умови щодо припинення, такі як необхідність отримання згоди третіх осіб або виконання певних умов, ці вимоги також повинні бути враховані в угоді.

Додаткова угода про припинення договору зазвичай складається у двох примірниках, по одному для кожної сторони. Вона може бути складена за ініціативою однієї зі сторін або спільно, і часто в процесі її підготовки сторони користуються юридичною допомогою для забезпечення відповідності документа вимогам законодавства та первісного договору.

Приклади

Додаток до договору №___ від ___ року

Додаткова угода про припинення дії договору

м. Київ

___ 2023 року

Ми, нижчепідписані,

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Альфа»

в особі директора Петрова Петра Петровича,

який діє на підставі Статуту,

далі за текстом – «Продавець»,

та

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Бета»

в особі директора Іванова Івана Івановича,

який діє на підставі Статуту,

далі за текстом – «Покупець»,

уклали цю Додаткову угоду до Договору купівлі-продажу №___ від ___ року (далі за текстом – «Договір») про таке:

**1. Сторони домовилися про припинення дії Договору.

**2. Договір припиняє свою дію з ___ 2023 року.

**3. Усі зобов’язання за Договором, які не були виконані до моменту його припинення, повинні бути виконані Сторонами до ___ 2023 року.

**4. Ця Додаткова угода набуває чинності з моменту її підписання Сторонами.

Засвідчено:

Продавець:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Альфа»

Директор Петров Петро Петрович

Покупець:**

Товариство з обмеженою відповідальністю «Бета»

Директор Іванов Іван Іванович

Примітки:

 • Додаткова угода про припинення дії договору є документом, який дозволяє припинити дію договору.
 • Додаткова угода про припинення дії договору повинна відповідати таким вимогам:
  • вона повинна бути укладена в письмовій формі;
  • вона повинна містити відомості про Сторони договору, які припиняють дію договору;
  • вона повинна містити дату припинення дії договору;
  • вона повинна містити відомості про порядок виконання зобов’язань за договором до його припинення;
  • вона повинна бути підписана Сторонами договору.

Приклад заповнення

У розділі “1. Сторони домовилися про припинення дії Договору” слід зазначити, що Сторони договору домовилися про припинення його дії.

У розділі “2. Договір припиняє свою дію з ___ 2023 року” слід зазначити дату припинення дії договору.

У розділі “3. Усі зобов’язання за Договором, які не були виконані до моменту його припинення, повинні бути виконані Сторонами до ___ 2023 року” слід зазначити дату, до якої повинні бути виконані зобов’язання за договором, які не були виконані до моменту його припинення.

У розділі “4. Ця Додаткова угода набуває чинності з моменту її підписання Сторонами” слід зазначити, з якого моменту додаткова угода набирає чинності.

Наприклад, додаткова угода про припинення дії договору може бути укладена для:

 • розірвання договору за взаємною згодою сторін;
 • розірвання договору за ініціативою однієї зі сторін;
 • припинення договору у зв’язку з виконанням його умов;
 • припинення договору у зв’язку з неможливістю його подальшого виконання.

Додаткова угода про припинення дії договору

Місто ___________ Дата _____________

Ми, нижчепідписані:

 1. ___________, далі – “Перша Сторона”, в особі ___________, діючий на підставі ___________, з одного боку, та
 2. ___________, далі – “Друга Сторона”, в особі ___________, діючий на підставі ___________, з іншого боку,

далі разом іменовані “Сторони”,

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

враховуючи умови Договору ___________ № ___________ від “________ року, далі – “Договір”,

керуючись ст. 651, ст. 653 Цивільного кодексу України,

дійшли згоди про наступне:

 1. Договір, укладений між Сторонами “________ року, припиняє свою дію з “________ року.
 2. Сторони підтверджують, що взаємних претензій один до одного не мають, а всі зобов’язання за Договором виконані в повному обсязі.
 3. Сторони зобов’язуються провести всі необхідні розрахунки та передачу майна (у разі необхідності) не пізніше “________ року.
 4. Усі інші умови Договору, що не суперечать цій Угоді, залишаються без змін.
 5. Ця Угода складена у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, обидва примірники мають однакову юридичну силу.
 6. Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами.

Підписи Сторін:

Перша Сторона: ___________ (ПІБ) Підпис: ___________ Печатка: ___________

Друга Сторона: ___________ (ПІБ) Підпис: ___________ Печатка: ___________

Цей шаблон є загальним і потребує адаптації під конкретні умови та обставини первісного договору та домовленостей сторін. Важливо проконсультуватися з юристом для включення всіх необхідних положень та забезпечення відповідності документа чинному законодавству України.

Ось ще один шаблон додаткової угоди про припинення дії договору українською мовою з посиланнями на закони України та прикладом заповнення:

ДОДАТКОВА УГОДА
про припинення дії Договору No___ від “___” ______20___ р.
м._________ “____” ___________ 20____ р.

__________(найменування Сторони 1)______, в особі ___________(посада, прізвище, ім’я, по батькові)_______, що діє на підставі Статуту (або іншого установчого документа), з однієї сторони, та _________(найменування Сторони 2)________, в особі ______(посада, прізвище, ім’я, по батькові)______, що діє на підставі Статуту (або іншого установчого документа), з іншої сторони, надалі разом іменовані “Сторони”, а кожна окремо “Сторона”, уклали цю Додаткову угоду до Договору No___ від “___”_________ 20___ р. про наступне:

1. Сторони підписали Договір No ___ від “___”_______20___ р.

2. Сторони домовились припинити дію Договору No___ від “___” _______ 20___ р. з _________ 20__ р. (дата припинення дії Договору).

3. Сторони не мають одна до одної жодних матеріальних чи інших претензій щодо виконання умов Договору No___ від „___” ______20____р.

4. Ця Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору No___ від “___” ________20____р.

5. Додаткова угода складена українською мовою у 2 примірниках, по одному для кожної сторони.

Юридичні адреси та реквізити Сторін:

ПІДПИСИ СТОРІН:

Сторона 1 ________ _____________
посада підпис ПІБ
м.п.

Сторона 2 ________ _____________
посада підпис ПІБ
м.п.

Ця додаткова угода укладена відповідно до ст.ст. 628, 651 Цивільного Кодексу України.

Приклад заповнення:

ДОДАТКОВА УГОДА

про припинення дії Договору No 123 від 01.01.2021 р.

м. Київ “14” лютого 2023 р.

ТОВ “Соняшник”, в особі директора Іваненка І.П., з однієї сторони, та ФОП Сидоренко О.С., з іншої сторони, домовилися припинити дію Договору No 123 від 01.01.2021 р. з 14 лютого 2023 р. Сторони не мають одна до одної матеріальних чи інших претензій.

Додаткова угода складена у 2-х примірниках.

ПІДПИСИ СТОРІН:

ТОВ “Соняшник”
Директор Іваненко І.П.

ФОП Сидоренко О.С. Сидоренко О.С.

УГОДА ПРО РОЗІРВАННЯ

до Договору №

на надання послуг спостереження за тривожною сигналізацією від  20__ року

м. Київ                                                                                                    «»   2023 року

        “Виконавець”: Товариство з обмеженою відповідальністю , в особі  директора, який діє на підставі Статуту та Ліцензії         року, і має статус платника податку на прибуток на загальних підставах, з однієї сторони, і

        “Замовник”: Товариство з обмеженою відповідальністю  , в особі директора, що діє на підставі Статуту, і має статус платника податку на прибуток на загальних підставах,  з другої сторони, разом надалі – Сторони, уклали цю Угоду про розірвання до Договору № 12 на надання послуг спостереження за тривожною сигналізацією від 01 березня 2022 року  (надалі за текстом – «Угода про розірвання») про наступне:

 1. На підставі п. Договору № на надання послуг           від     20 року (надалі за текстом – «Договір»)  та ч. 1 ст. 651 Цивільного кодексу України Сторони вирішили достроково припинити дію Договору шляхом його розірвання, за взаємною згодою Сторін.
 2. Сторони домовились, що Договір вважається розірваним з ..20. До моменту розірвання Договору Сторони зобов’язуються провести взаєморозрахунок.
 3. Всі поняття та терміни, що використовуються в цьому Додатку, слід розуміти в значенні, наведеному в Договорі.
 4. Ця Угода про розірвання є невід’ємною частиною Договору, укладена в двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін та вступає в силу з моменту її підписання Сторонами.

Ось ще один шаблон угоди про розірвання договору відповідно до законодавства України:

УГОДА No___ про розірвання Договору м.____________

“___”_________20__р.

____________________(назва юридичної особи), в особі ____________________(посада, ПІБ), що діє на підставі Статуту, надалі “Сторона 1”, з однієї сторони, та ____________________(назва юридичної особи), в особі ____________________(посада, ПІБ), що діє на підставі Статуту, надалі “Сторона 2”, з другої сторони, разом – “Сторони”, уклали цю угоду про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ УГОДИ 1.1. Сторони домовились розірвати Договір No___ від “___”_____20__р. (надалі – “Договір”) з ““________20__р. за згодою сторін, у зв’язку з ____________________(зазначити причину).
 2. ПОРЯДОК ТА УМОВИ РОЗІРВАННЯ 2.1. Зобов’язання Сторін за Договором, які виникли під час його дії та не були належно виконані на дату підписання цієї Угоди, продовжують діяти до моменту їх повного виконання.

2.2. Сторони не мають одна до одної жодних претензій щодо виконання умов Договору.

 1. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН Сторона 1: Сторона 2:

Отже, угода про розірвання повинна містити предмет, підстави та дату розірвання договору, умови зобов’язань сторін та відсутність претензій, а також реквізити та підписи сторін.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: