Додаткова угода на продовження строку дії договору

Додаткова угода на продовження строку дії договору

Додаткова угода на продовження строку дії договору є важливим юридичним інструментом в Україні, який використовується для офіційного продовження терміну дії первинного договору або контракту. Ця угода є актуальною, коли сторони бажають продовжити співпрацю після закінчення первісного строку договору, але без внесення інших суттєвих змін до умов цього договору.

Така угода визначає новий строк, на який продовжується дія договору, та може включати інші необхідні уточнення, пов’язані зі строком дії. Вона важлива для забезпечення безперервності ділових або інших відносин між сторонами без потреби укладати новий договір.

Додаткові угоди можуть бути різноманітними за своєю формою. Вони можуть бути оформлені у письмовому вигляді з підписами сторін, скріплені печатками у випадку юридичних осіб, або в електронній формі з цифровими підписами, якщо така форма є прийнятною згідно з чинним законодавством.

Додаткова угода на продовження строку дії договору необхідна, коли сторони задоволені умовами діючого договору і бажають продовжити їх без переговорів про новий договір. Це також може бути корисним у випадках, коли потрібно більше часу для завершення зобов’язань, визначених у договорі.

Вимоги до Угоди

Додаткова угода повинна відповідати вимогам українського законодавства і містити чітке визначення нового терміну дії договору. Важливо, щоб угода була чітко сформульована, відображала волю обох сторін щодо продовження співпраці та містила посилання на оригінальний договір.

Додаткову угоду складають, коли обидві сторони дійшли згоди щодо продовження дії договору. Важливо, щоб всі ключові аспекти та умови первісного договору залишалися незмінними, окрім терміну дії.

Сторонами у додатковій угоді є ті ж сторони, що були в оригінальному договорі. Вони мають погодити нові умови та підписати угоду, щоб вона набула чинності.

Для оформлення додаткової угоди потрібно зазначити точні дані сторін, новий термін дії договору, дату укладання угоди, та інші важливі деталі. Угода повинна бути підписана представниками обох сторін, а у випадку юридичних осіб – також скріплена печатками.

Процес складання зазвичай включає підготовку тексту угоди юристами або юридичними відділами однієї зі сторін, його узгодження між сторонами, підписання та, при необхідності, нотаріальне посвідчення. Важливо, щоб додаткова угода була узгоджена з усіма ключовими сторонами договору, щоб уникнути будь-яких майбутніх правових непорозумінь або конфліктів.

Загалом, додаткова угода на продовження строку дії договору є необхідним документом, який дозволяє сторонам ефективно та легально продовжити свої ділові відносини без потреби укладення нового договору.

Приклади

Цей шаблон є універсальним прикладом і може вимагати адаптації залежно від конкретних обставин та вимог законодавства України. Перед використанням цього шаблону рекомендується консультація з юридичним радником.


ДОДАТКОВА УГОДА № [___]

про продовження строку дії Договору № [___]

м. [Назва міста], Україна

[Дата]

Між:

[Повна назва компанії], далі – «Сторона А», в особі [ПІБ та посада особи, що представляє компанію], що діє на підставі [Уставу/Повноваження], з однієї сторони,

та

[Повна назва компанії], далі – «Сторона Б», в особі [ПІБ та посада особи, що представляє компанію], що діє на підставі [Уставу/Повноваження], з іншої сторони,

спільно іменовані як «Сторони»,

Враховуючи:

що між Сторонами діє Договір № [___] від [Дата укладення первісного договору];

Беручи до уваги:

бажання Сторін продовжити строк дії зазначеного Договору;

На підставі:

статей Цивільного кодексу України та інших нормативно-правових актів, що регулюють умови продовження строку дії договорів,

Сторони домовились про наступне:

 1. Продовжити строк дії Договору № [___] від [Дата укладення первісного договору] до [Нова дата закінчення договору].
 2. Усі інші умови Договору залишаються незмінними та обов’язковими для виконання обома Сторонами.
 3. Ця Додаткова угода набуває чинності з моменту її підписання Сторонами та є невід’ємною частиною Договору.
 4. Додаткова угода складена у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, кожний з яких має однакову юридичну силу.

Сторона А:

[Підпис]

[ПІБ]

[Посада]

Сторона Б:

[Підпис]

[ПІБ]

[Посада]

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Цей шаблон служить основою для оформлення додаткової угоди, яка продовжує строк дії існуючого договору. Зміст і форма угоди повинні відповідати законодавчим вимогам України. Важливо, щоб угода була належно підписана обома сторонами для забезпечення її юридичної сили. Перед використанням шаблону рекомендується звернутися до юриста для перевірки та адаптації документу під конкретні обставини.

ДОДАТКОВА УГОДА

до договору № [номер договору] від [дата укладення договору]

між

[найменування першої сторони], [місцезнаходження першої сторони], [ідентифікаційний код першої сторони], в особі [найменування посади] [ПІБ], що діє на підставі [назва документа], далі за текстом – “Продавець”,

та

[найменування другої сторони], [місцезнаходження другої сторони], [ідентифікаційний код другої сторони], в особі [найменування посади] [ПІБ], що діє на підставі [назва документа], далі за текстом – “Покупець”,

уклали цю додаткову угоду (далі – “Угода”) до договору № [номер договору] від [дата укладення договору] (далі – “Договір”) про наступне:

 1. Сторони домовилися про продовження строку дії Договору на [строк продовження].

 2. Усі інші умови Договору залишаються без змін.

 3. Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання сторонами.

 4. Угода підписана у двох примірниках, один з яких зберігається у Продавця, а другий – у Покупця.

Продавець

[Підпис]

[Прізвище та ініціали]

Покупець

[Підпис]

[Прізвище та ініціали]

[Дата]

Приклади заповнення

У пункті 1 Угоди вкажіть строк, на який продовжується дія договору. Наприклад, “на один рік”.

У пункті 2 Угоди вкажіть, що всі інші умови Договору залишаються без змін. Це важливо, оскільки продовження строку дії договору не повинно призвести до змін інших умов Договору, таких як ціна, порядок виконання зобов’язань, тощо.

У пункті 3 Угоди вкажіть дату набрання чинності Угодою.

У пункті 4 Угоди вкажіть кількість примірників Угоди та місце їх зберігання.

Відповідно до ст. 651 Цивільного кодексу України зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено законом або договором.

У разі продовження строку дії договору сторони необхідно укласти додаткову угоду до договору, в якій вказати строк продовження та дату набрання чинності змінами.

Ось ще один шаблон додаткової угоди на продовження строку дії договору відповідно до законодавства України:

Додаткова угода No___ до Договору No___ від “___”________20__р. про продовження строку дії Договору

м.____________

“___”_________20__р.

____________________(назва організації), надалі “Сторона 1”, в особі ________________________(посада, ПІБ), що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та _______________________(назва організації), надалі “Сторона 2”, в особі __________________(посада, ПІБ), що діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали цю додаткову угоду до Договору No від ““________20__р. про наступне:

 1. Сторони домовились продовжити строк дії Договору No___ від “___”______20__р. до ““________20__р.
 2. Інші умови Договору залишаються без змін.
 3. Додаткова угода складена у двох примірниках по одному для кожної Сторони.
 4. Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами.
 5. Реквізити та підписи Сторін:

Сторона 1: Сторона 2:


Отже, в угоді зазначаються новий строк дії договору, посилання на основний договір, підтвердження чинності інших умов договору, кількість примірників, порядок набрання чинності та реквізити і підписи сторін.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( Поки що оцінок немає )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: