Додаткова угода до контракту щодо зміни платника товару

Додаткова угода до контракту щодо зміни платника товару

Додаткова угода до контракту щодо зміни платника товару є важливим документом у правовому полі України, особливо у сфері комерційних відносин. Цей документ має кілька ключових аспектів, які роблять його необхідним та значущим для сторін угоди.

Додаткова угода є юридичним документом, який вносить зміни до вже існуючого контракту або договору. У контексті зміни платника товару, ця угода змінює умови платежу, визначаючи нового платника за товари або послуги, які були описані в оригінальному контракті.

Додаткові угоди можуть бути різних форм, залежно від їхнього змісту та мети. Вони можуть бути у письмовій формі або електронному вигляді, але головне – вони мають бути чітко сформульовані та юридично обґрунтовані. Угода може бути односторонньою, коли одна сторона змінює умови, або двосторонньою/багатосторонньою, коли зміни стосуються декількох сторін.

Основною метою такої додаткової угоди є офіційна зміна особи, яка відповідає за оплату товарів або послуг. Це може бути необхідно у випадках реорганізації компанії, зміни власника бізнесу, або у ситуаціях, коли первинно визначений платник не може виконати свої зобов’язання.

Для того, щоб додаткова угода була визнана дійсною, вона повинна відповідати певним юридичним вимогам:

 1. Відповідність законодавству: Угода не повинна суперечити чинному законодавству України.
 2. Чіткість формулювань: Усі зміни повинні бути чітко та зрозуміло сформульовані.
 3. Згода сторін: Усі сторони оригінального контракту повинні погодитись з умовами змін.

Додаткову угоду складають за умови, що існує необхідність змінити платника без зміни інших суттєвих умов контракту. Це може бути через зміну фінансових обставин, реорганізацію компаній, або інші комерційні потреби.

У додатковій угоді сторонами виступають оригінальні учасники контракту, а також, можливо, нові сторони, які беруть на себе зобов’язання за платника. Це можуть бути фізичні або юридичні особи.

Документ повинен бути оформлений належним чином, що включає правильне викладення усіх даних сторін, точний опис змін, дату та місце складання, а також обов’язково підписи усіх сторін або їх уповноважених представників.

Додаткову угоду зазвичай складає юрист або юридичний відділ однієї зі сторін, але важливо, щоб вона була погоджена та прийнята всіма сторонами контракту. Після складання документа, він повинен бути належно зареєстрований та збережений у відповідних юридичних архівах сторін.

Усі ці аспекти забезпечують законність та ефективність додаткової угоди як інструменту для зміни умов контракту, особливо у контексті зміни платника товару.

Приклади

ДОДАТКОВА УГОДА № [___]

до Контракту № [] від []

м. [Назва міста], Україна

[Дата]

Між:

[Повна назва компанії-продавця], далі – «Продавець», в особі [ПІБ та посада особи, що представляє компанію], що діє на підставі [Уставу/Повноваження], з однієї сторони,

та

[Повна назва компанії-покупця], далі – «Покупець», в особі [ПІБ та посада особи, що представляє компанію], що діє на підставі [Уставу/Повноваження], з іншої сторони,

спільно іменовані як «Сторони»,

Враховуючи:

що від [Дата укладення первісного контракту] діє Контракт № [___] (далі – «Контракт») між Продавцем та Покупцем;

Беручи до уваги:

бажання Сторін внести зміни до Контракту щодо зміни платника товару;

На підставі:

ст. [відповідна стаття] Цивільного кодексу України, ст. [відповідна стаття] Господарського кодексу України та інших відповідних нормативно-правових актів,

Сторони домовились про наступне:

 1. Змінити платника за Контрактом № [] від []. Новим платником стає [Повна назва нової компанії-платника], юридична адреса: [Адреса], Ідентифікаційний код: [Код].
 2. Усі інші умови Контракту залишаються незмінними та обов’язковими для виконання обома Сторонами.
 3. Ця Додаткова угода набуває чинності з моменту її підписання Сторонами та є невід’ємною частиною Контракту.
 4. Додаткова угода складена у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, кожний з яких має однакову юридичну силу.

Продавець:

[Підпис]

[ПІБ]

[Посада]

Покупець:

[Підпис]

[ПІБ]

[Посада]

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

ДОДАТКОВА УГОДА

до контракту № [номер контракту] від [дата укладення контракту]

між

[найменування першої сторони], [місцезнаходження першої сторони], [ідентифікаційний код першої сторони], в особі [найменування посади] [ПІБ], що діє на підставі [назва документа], далі за текстом – “Продавець”,

та

[найменування другої сторони], [місцезнаходження другої сторони], [ідентифікаційний код другої сторони], в особі [найменування посади] [ПІБ], що діє на підставі [назва документа], далі за текстом – “Покупець”,

уклали цю додаткову угоду (далі – “Угода”) до контракту № [номер контракту] від [дата укладення контракту] (далі – “Контракт”) про наступне:

 1. У зв’язку з [причина зміни платника] сторони домовилися про зміну платника товару за Контрактом.

 2. З дати підписання цієї Угоди платником товару за Контрактом є [найменування третьої сторони].

 3. Усі інші умови Контракту залишаються без змін.

 4. Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання сторонами.

 5. Угода підписана у двох примірниках, один з яких зберігається у Продавця, а другий – у Покупця.

Продавець

[Підпис]

[Прізвище та ініціали]

Покупець

[Підпис]

[Прізвище та ініціали]

[Дата]

Приклади заповнення

У пункті 1 Угоди вкажіть причину зміни платника. Наприклад, “у зв’язку з придбанням третьою стороною права власності на товар”.

У пункті 2 Угоди вкажіть найменування третьої сторони, яка стає новим платником.

У пункті 3 Угоди вкажіть, що всі інші умови Контракту залишаються без змін. Це важливо, оскільки зміна платника не повинна призвести до змін інших умов Контракту, таких як ціна, строк поставки, кількість товару тощо.

У пункті 4 Угоди вкажіть дату набрання чинності Угодою.

У пункті 5 Угоди вкажіть кількість примірників Угоди та місце їх зберігання.

Відповідно до ст. 651 Цивільного кодексу України зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено законом або договором.

У разі зміни платника товару за договором купівлі-продажу сторонам необхідно укласти додаткову угоду до договору, в якій вказати нове найменування платника та дату набрання чинності змінами.

Ось ще один шаблон додаткової угоди до контракту щодо зміни платника товару відповідно до законодавства України:

ДОДАТКОВА УГОДА No___ до Контракту No___ від “_“20__р. м.

“___”________20__р.

___________________(назва організації), що іменується в подальшому “Постачальник”, в особі ________________________(посада, ПІБ), який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та _______________________(назва організації), що іменується в подальшому “Покупець”, в особі ____________________(посада, ПІБ), який діє на підставі Статуту, з другої сторони, разом іменовані “Сторони”, уклали цю додаткову угоду до Контракту No від ““_________20__р. про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ УГОДИ 1.1. Сторони домовились змінити Покупця за Контрактом No___ від “__”_______20__р. З ““_________20__р. Покупцем за Контрактом є ________________(назва організації).
 2. ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ 2.1. Інші умови Контракту No___ від “___”_________20__р. залишаються без змін і Сторони підтверджують по ним свої зобов’язання.
 3. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Постачальник: Покупець:


Отже, додаткова угода повинна містити посилання на основний договір, його предмет щодо зміни платника товару, підтвердження чинності інших умов договору та реквізити і підписи сторін.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: