Акт про виявлені дефекти

Акт про виявлені дефекти

Акт про виявлені дефекти — це офіційний документ, який використовується для фіксації та документування будь-яких несправностей, дефектів або відхилень від прийнятих стандартів, норм чи технічних умов у товарах, роботах чи послугах. Цей документ є важливим інструментом у взаємовідносинах між замовником та виконавцем, оскільки дозволяє офіційно зафіксувати проблеми, які вимагають усунення, і може слугувати основою для вимоги виконання гарантійних зобов’язань, переробки, заміни чи відшкодування збитків.

В залежності від сектору діяльності та характеру виявлених дефектів, акти можуть мати різні форми і види. Наприклад, в будівництві такий акт може бути складений для документування дефектів у зведених конструкціях, в промисловості — для фіксації дефектів у виробництві, а у сфері послуг — для виявлення невідповідності наданих послуг заявленим стандартам.

Акт про виявлені дефекти складається в ситуаціях, коли під час приймання товарів, робіт чи послуг, або протягом періоду їх гарантійного або постгарантійного обслуговування, було виявлено недоліки, які не були очікувані та не відповідають умовам договору.

У ролі сторін у такому акті виступають замовник та виконавець (або продавець і покупець). Замовник або покупець, який виявив дефекти, ініціює складання акта, а виконавець або продавець має право на ознайомлення з виявленими недоліками і внесення своїх коментарів щодо них.

Щодо вимог до оформлення, акт має бути складений у письмовій формі і містити інформацію, що дозволяє однозначно ідентифікувати об’єкт (товар, роботу, послугу), в якому було виявлено дефекти, з описом конкретних дефектів, їх розташування, можливих причин виникнення та рекомендованих заходів щодо їх усунення. В акті мають бути чітко вказані дата і місце його складання, повні назви та реквізити сторін, їх підписи, а також можливо — підписи свідків або експертів, якщо такі були залучені для виявлення або оцінки дефектів.

Складання акта здійснюється особою, яка виявила дефекти, або спеціально створеною для цього комісією, яка може включати представників обох сторін договору, а також, за необхідності, незалежних експертів. Складений акт є основою для подальших дій, спрямованих на вирішення проблеми: від ремонту чи заміни дефектних частин до розірвання договору чи судового позову.

Приклади

Акт про виявлені дефекти

[Найменування підприємства, яке виявило дефекти]

[Місцезнаходження підприємства, яке виявило дефекти]

[Дата]

[Найменування підприємства, в якому виявлені дефекти]

[Місцезнаходження підприємства, в якому виявлені дефекти]

Акт

Відносно виявлених дефектів

Ми, що нижче підписалися, представники [найменування підприємства, яке виявило дефекти] та [найменування підприємства, в якому виявлені дефекти], склали цей акт про те, що під час огляду [найменуванням підприємства, в якому виявлені дефекти] були виявлені дефекти.

Дефекти полягають в наступному:

 • [опис дефектів]

У зв’язку з цим, [найменування підприємства, яке виявило дефекти] вимагає від [найменування підприємства, в якому виявлені дефекти] [заходи, які необхідно вжити для усунення дефектів].

Представник підприємства, яке виявило дефекти: [Прізвище, ім’я, по батькові] [Посада] [Підпис]

Представник підприємства, в якому виявлені дефекти: [Прізвище, ім’я, по батькові] [Посада] [Підпис]

Приклади заповнення

Приклад 1

Підприємство замовило в іншого підприємства виготовлення обладнання. Під час огляду обладнання були виявлені дефекти, зокрема, несправність одного з вузлів.

У цьому випадку акт про виявлені дефекти може бути викладена наступним чином:

Акт

Відносно виявлених дефектів

Ми, що нижче підписалися, представники ТОВ «Альфа» та ТОВ «Бета», склали цей акт про те, що під час огляду обладнання, виготовленого ТОВ «Бета» для ТОВ «Альфа», були виявлені дефекти.

Дефекти полягають в наступному:

 • Несправність вузла [найменування вузла].

У зв’язку з цим, ТОВ «Альфа» вимагає від ТОВ «Бета» усунути дефект шляхом заміни несправного вузла.

Представник ТОВ «Альфа»:

[Прізвище, ім’я, по батькові] [Посада] [Підпис]

Представник ТОВ «Бета»:

[Прізвище, ім’я, по батькові] [Посада] [Підпис]

Примітки:

 • Акт про виявлені дефекти повинен бути складений у двох примірниках, один з яких залишається у підприємства, яке виявило дефекти, а другий – у підприємства, в якому виявлені дефекти.
 • У акті про виявлені дефекти необхідно вказати:
  • найменування підприємства, яке виявило дефекти;
  • місцезнаходження підприємства, яке виявило дефекти;
  • дату акта;
  • найменування підприємства, в якому виявлені дефекти;
  • місцезнаходження підприємства, в якому виявлені дефекти;
  • опис дефектів;
  • вимоги підприємства, яке виявило дефекти до підприємства, в якому виявлені дефекти.

Нормативно-правові акти, що регулюють порядок виявлення та усунення дефектів:

 • Цивільний кодекс України
 • Закон України «Про захист прав споживачів»
 • Закон України «Про будівельні роботи»
 • Закон України «Про охорону праці»

Інші нормативно-правові акти, які можуть застосовуватися залежно від характеру виявлених дефектів.

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

Ось шаблон Акта про виявлені дефекти з посиланням на відповідні закони України та прикладом заповнення:

АКТ про виявлені дефекти

м.___________

______ 20__ р.

Комісія у складі:

ПІБ – посада ПІБ – посада

склала цей акт про те, що при огляді ___________________ (найменування об’єкта) за участі представників Замовника та Підрядника були виявлені наступні дефекти:

 1. ________________________________________________ (детальний опис дефекту)
 2. ________________________________________________ (детальний опис дефекту)

Відповідно до умов договору No___ від “___”___20 р. та норм Цивільного кодексу України Підрядник зобов’язаний усунути зазначені дефекти в термін до ““_______20 р.

У разі неусунення дефектів у вказаний термін, Замовник має право вимагати безоплатного усунення недоліків або відшкодування витрат на їх усунення.

Підписи: Від Замовника _____________

Від Підрядника _____________

Приклад заповнення:

АКТ про виявлені дефекти

м. Київ

15 лютого 2023 р.

Комісія у складі:

Сидоренко О.П. – представник замовника Петренко І.І. – представник підрядника

склала цей акт про те, що при огляді виконаних будівельних робіт на об’єкті по вул. Шевченка, 5 за участі представників Замовника та Підрядника були виявлені наступні дефекти:

 1. Тріщини на фасаді будівлі завширшки до 5 мм.
 2. Просідання підлоги в приміщенні No3 площею 10 м2.

Відповідно до умов договору No123 від 01.02.2023 р. та норм Цивільного кодексу України Підрядник зобов’язаний усунути зазначені дефекти в термін до 01.03.2023 р.

У разі неусунення дефектів у вказаний термін, Замовник має право вимагати безоплатного усунення недоліків або відшкодування витрат на їх усунення.

Підписи: Від Замовника Сидоренко О.П.

Від Підрядника Петренко І.І.

Шаблон акта про виявлені дефекти можна скласти, виходячи з загальних положень господарського, цивільного та споживчого законодавства України. Шаблон повинен відображати фактичні обставини виявлення дефектів і містити достатньо інформації для вжиття подальших заходів сторонами. Ось приклад такого шаблону:


АКТ № __
про виявлені дефекти

Місто: ___________
Дата: ___________

1. Загальні відомості
Замовник (Покупець): ___________ (Повна назва юридичної особи або ПІБ фізичної особи, юридична адреса, Ідентифікаційний код)
Уповноважена особа: ___________ (ПІБ, посада)
Діє на підставі: ___________ (документ, що надає повноваження)

Виконавець (Продавець): ___________ (Повна назва юридичної особи або ПІБ фізичної особи, юридична адреса, Ідентифікаційний код)
Уповноважена особа: ___________ (ПІБ, посада)
Діє на підставі: ___________ (документ, що надає повноваження)

2. Опис виявлених дефектів
Під час приймання (назва об’єкта перевірки) за договором № __ від “___”_______20 р., було виявлено наступні дефекти:

 • Дефект №1: (детальний опис дефекту, його локація, час виявлення, можливі причини виникнення)
 • Дефект №2: (детальний опис дефекту, його локація, час виявлення, можливі причини виникнення)
 • (та інші виявлені дефекти)

3. Посилання на законодавство
Відповідно до статті __ Цивільного кодексу України, статті __ Закону України “Про захист прав споживачів”, статті __ Господарського кодексу України, виявлені дефекти вважаються недоліками товару (роботи, послуги), які підлягають усуненню виконавцем (продавцем) за його рахунок.

4. Висновки та пропозиції
На підставі виявлених дефектів, замовник (покупець) вимагає: (опис вимог до виконавця (продавця) щодо усунення дефектів, заміни товару, відшкодування вартості та інших можливих заходів).
Пропозиції щодо термінів усунення дефектів: ___________.

5. Підписи сторін
Акт складено в двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

Від Замовника (Покупця): ___________ (Підпис, ПІБ, дата)
Від Виконавця (Продавця): ___________ (Підпис, ПІБ, дата)


Цей шаблон потрібно адаптувати з урахуванням конкретного випадку, включаючи деталі дефектів і відповідні вимоги до їх усунення. Залежно від ситуації, може знадобитися додати фотографії, звіти експертів чи інші додатки, які підтверджують наявність та характер дефектів.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: