Акт про невідповідність

Акт про невідповідність

Акт про невідповідність є документом, який використовується в Україні для фіксації фактів невідповідності товару, робіт або послуг встановленим стандартам чи умовам договору. Цей документ має велике значення у врегулюванні спірних питань між сторонами договірних відносин, особливо у сфері комерційної діяльності та споживчих прав.

Призначення акта полягає в тому, щоб офіційно задокументувати факти невідповідності, які можуть бути виявлені покупцем або замовником. Це може бути невідповідність якості, кількості, асортименту, характеристик товару чи невідповідність обсягу, термінів або якості виконаних робіт чи послуг.

Існує кілька видів або форм актів про невідповідність. Вони можуть бути складені у письмовій формі або в електронному вигляді та містити різні рівні деталізації залежно від специфіки ситуації. Наприклад, існують акти про невідповідність для товарів широкого вжитку, будівельних матеріалів, промислового обладнання, медичних товарів, тощо.

Цей документ потрібен для того, щоб офіційно зафіксувати проблеми з товаром або послугами та надати основу для їх вирішення, обміну, повернення товару або вимоги відшкодування збитків. Він є основою для подальших юридичних дій, включаючи судові позови.

Для складання акта про невідповідність необхідно, щоб були виявлені факти, що свідчать про невідповідність товару, робіт або послуг умовам договору або стандартам. Такий акт зазвичай складається після виявлення недоліків, але до вжиття будь-яких заходів щодо їх усунення.

Сторонами в акті виступають зазвичай продавець (виконавець) і покупець (замовник). Продавець або виконавець є стороною, що надає товар або послуги, а покупець або замовник – стороною, що виявляє недоліки.

Акт повинен містити чітку інформацію про товар, роботу або послугу, детальний опис невідповідностей, умови та терміни виявлення недоліків, а також інформацію про сторони, які беруть участь у цих відносинах. Необхідні підписи обох сторін та дата складання документа.

Процес складання акта зазвичай ініціюється покупцем або замовником, який виявив невідповідність. Після складання акта представники обох сторін повинні його підписати, що свідчить про визнання виявлених фактів невідповідності. У випадку відмови однієї зі сторін підписати акт, це також фіксується в документі.

Важливо зазначити, що акт про невідповідність є ключовим документом у випадках спорів, пов’язаних з якістю товарів та послуг, і може використовуватися як доказ у судових розглядах.

Приклади

Акт про невідповідність

Місто, дата

Ми, нижчепідписані,

[Ім’я, прізвище, посада] [найменування юридичної особи], що діє на підставі [документ, що підтверджує повноваження], з однієї сторони, та

[Ім’я, прізвище, посада] [найменування юридичної особи], що діє на підставі [документ, що підтверджує повноваження], з другої сторони,

уклавши між собою [найменування договору],

прийшли до наступного:

1. [Найменування юридичної особи], що є [покупцем/одержувачем] товару, виявив невідповідність товару вимогам договору [або закону] у наступних аспектах:

[Опис невідповідності товару вимогам договору або закону]

2. [Найменування юридичної особи], що є продавцем товару, має усунути невідповідність товару у [термін усунення невідповідності].

3. Цей Акт складено у двох примірниках, один з яких зберігається у [покупця/одержувача] товару, а другий — у [продавця] товару.

[Підписи сторін]

Приклад заповнення

Місто Київ

28 грудня 2023 року

Ми, нижчепідписані,

[Іван Іванович Іванов], директор Товариства з обмеженою відповідальністю “Альфа”, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

**[Петро Петрович Петров], директор Товариства з обмеженою відповідальністю “Бета”, що діє на підставі Статуту, з другої сторони,

уклавши між собою Договір поставки № 1 від 20 липня 2023 року,

прийшли до наступного:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю “Бета”, що є одержувачем товару, виявило невідповідність товару вимогам договору поставки у наступних аспектах:

– кількість товару не відповідає кількості, зазначеній у договорі поставки;

– товар має пошкодження упаковування.

2. Товариство з обмеженою відповідальністю “Альфа”, що є продавцем товару, має усунути невідповідність товару у строк до 10 січня 2024 року.

3. Цей Акт складено у двох примірниках, один з яких зберігається у Товаристві з обмеженою відповідальністю “Бета”, а другий — у Товаристві з обмеженою відповідальністю “Альфа”.

[Підписи сторін]

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Особливості заповнення Акту про невідповідність:

 • У пункті 1 Акту необхідно вказати, які сторони беруть участь у Акті, а також договір, на підставі якого виникли права та обов’язки сторін щодо усунення невідповідності товару.
 • У пункті 2 Акту необхідно вказати, які саме невідповідності товару були виявлені.
 • У пункті 3 Акту необхідно вказати, у який строк продавець зобов’язаний усунути невідповідності товару.
 • У пункті 4 Акту необхідно вказати, у якій кількості примірниках складений Акт. Акт повинен бути складений у двох примірниках, один з яких зберігається у покупця, а другий — у продавця.

Акт про невідповідність є доказом того, що покупець/одержувач товару виявив невідповідності товару вимогам договору або закону.

Згідно з ч. 1 ст. 678 Цивільного кодексу України покупець/одержувач товару має право відмовитися від прийняття товару і вимагати від продавця усунення невідповідності товару вимогам договору або закону.

Якщо продавець не усуне невідповідності товару у встановлений строк, покупець/одержувач товару має право вимагати від продавця відшкодування збитків, завданих йому невідповідністю товару вимогам договору або закону.

Створення шаблону “Акта про невідповідність” згідно з законодавством України вимагає врахування відповідних юридичних аспектів. Цей документ використовується для офіційного документування випадків, коли товари, роботи або послуги не відповідають встановленим стандартам або умовам договору. Ось як може виглядати такий шаблон:


АКТ ПРО НЕВІДПОВІДНІСТЬ

Дата: [дата складання]
Місце складання: [місце складання]

1. Сторони Угоди

Продавець (Виконавець):
Назва компанії: [повна назва компанії]
Юридична адреса: [адреса]
Код ЄДРПОУ: [номер]
Представник: [ПІБ, посада]

Покупець (Замовник):
Назва компанії/ПІБ: [повна назва компанії або ПІБ фізичної особи]
Юридична/Фактична адреса: [адреса]
Ідентифікаційний номер/Код ЄДРПОУ: [номер]
Представник: [ПІБ, посада]

2. Опис Невідповідності

[Детальний опис невідповідності товару/робіт/послуг, включаючи специфікації, кількість, якість та інші відхилення від умов договору чи стандартів]

3. Підстава для Складання Акта

[Опис обставин виявлення невідповідності, включаючи відомості про договір, на підставі якого було здійснено поставку товару/виконання робіт/надання послуг]

4. Правова Основа

Складання цього акта здійснюється відповідно до статей [вказати відповідні статті] Цивільного кодексу України та статті [вказати номер] Закону України “Про захист прав споживачів”.

5. Висновки та Дії

[Викладення висновків щодо невідповідності та опис планованих дій з боку продавця/виконавця або вимог покупця/замовника]

6. Підписи Сторін


[ПІБ, посада]
Продавець (Виконавець)


[ПІБ, посада]
Покупець (Замовник)


Приклад заповнення:

Дата: 28 грудня 2023 року
Місце складання: м. Київ

 1. Сторони Угоди
  Продавець (Виконавець):
  Назва компанії: ТОВ “ТехноМаркет”
  Юридична адреса: вул. Промислова, 10, Київ
  Код ЄДРПОУ: 12345678
  Представник: Іванов Іван Іванович, директор

Покупець (Замовник):
Назва компанії/ПІБ: ПП “Домашній Уют”
Юридична/Фактична адреса: вул. Затишна, 5, Київ
Ідентифікаційний номер/Код ЄДРПОУ: 87654321
Представник: Петров Петро Петрович, генеральний директор

 1. Опис Невідповідності
  [Детальний опис…]
 2. Підстава для Складання Акта
 3. Правова Основа
 4. Висновки та Дії
 5. Підписи Сторін

Цей шаблон є узагальненим і може бути адаптований в залежності від конкретної ситуації та вимог законодавства. Важливо, щоб всі суттєві деталі були відображені в акті, та що він відповідає чинному законодавству України.

Ось ще один шаблон Акта про невідповідність товару за законодавством України:

АКТ про невідповідність товару

м.__________

“___”________20__р.

Ми, що нижче підписалися, представник Покупця ___________(посада, ПІБ), що діє на підставі Довіреності No від ““_______20__р., з однієї сторони, та представник Продавця _____________(посада, ПІБ), що діє на підставі Довіреності No, з другої сторони, склали цей Акт про те, що:

 1. Відповідно до Договору поставки No___ від “__”_____20__р. Продавець ““________20__р. поставив, а Покупець прийняв наступний Товар:

Найменування товару Кількість

 1. Під час приймання Товару була проведена перевірка якості, під час якої виявлена невідповідність наступних показників (найменування і показники, по яким виявлена невідповідність).
 2. Відповідно до п. 1 ст. 670 ЦК України Покупець має право вимагати від Продавця усунення недоліків Товару.
 3. Цей Акт складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

Підписи сторін: Від Покупця ____________ (ПІБ, підпис)
Від Продавця ___________ (ПІБ, підпис)

Отже, в Акті вказуються сторони, реквізити договору, найменування і кількість товару, виявлені недоліки та невідповідності, посилання на законодавство. Акт складається у 2 примірниках.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації заповнений приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: