Агентський Договір

Агентський Договір

Агентський договір в Україні – це правовий інструмент, який використовується для регулювання відносин між агентом та принципалом (замовником). Цей договір передбачає, що агент здійснює певні дії від імені та за рахунок принципала, як правило, у сфері торгівлі або послуг. Агент може виступати посередником у здійсненні угод, вести переговори, укладати договори тощо.

Існують різні види агентських договорів, залежно від сфери діяльності та видів послуг, які надає агент. Це може бути, наприклад, договір з агентом з продажу, договір з нерухомості, туристичний агентський договір тощо. Вони можуть бути як письмовими, так і усними, хоча письмова форма є більш надійною та рекомендованою, особливо в комерційній діяльності.

Агентський договір необхідний для чіткого визначення відносин між агентом і принципалом, регулювання їхніх прав та обов’язків. Він дозволяє принципалу розширити свою діяльність, делегувавши певні функції агенту, що забезпечує ефективність і гнучкість у веденні бізнесу.

Договір повинен містити чітке визначення прав та обов’язків агента і принципала, опис послуг, які надає агент, умови оплати його праці, строк дії договору та умови його розірвання. Важливо також врахувати аспекти конфіденційності, інтелектуальної власності та відповідальності сторін.

Агентський договір складається, коли принципал має потребу у представництві своїх інтересів третіми особами у певній сфері діяльності. Агент та принципал повинні мати правову спроможність для укладення такого роду договорів.

У договорі виступають дві основні сторони:

 1. Агент: особа або компанія, яка виконує певні дії від імені та за рахунок принципала.
 2. Принципал (замовник): особа або компанія, яка делегує агенту виконання певних функцій.

Договір має бути чітко сформульованим, включати всі необхідні юридичні елементи та відповідати чинному законодавству. Він повинен бути складений таким чином, щоб запобігати юридичним розбіжностям у майбутньому.

Складання договору зазвичай відбувається за допомогою юристів або юридичних консультантів, залучених однією або обома сторонами. Це дозволяє забезпечити, що всі аспекти договору будуть правильно врегульовані, а інтереси сторін належно захищені.

Приклади

Агентський договір є важливим документом, який регулює відносини між агентом та принципалом. Ось базовий шаблон агентського договору, який відповідає загальним положенням законодавства України. Тим не менш, для точного врахування специфіки конкретної ситуації і відповідності всім юридичним нормам, рекомендується звернутися до кваліфікованого юриста.


Агентський Договір

1. Сторони Договору:

 • Агент: [Повне ім’я/назва компанії], Ідентифікаційний код/Реєстраційний номер, Адреса, Банківські реквізити.
 • Принципал: [Повне ім’я/назва компанії], Ідентифікаційний код/Реєстраційний номер, Адреса, Банківські реквізити.

2. Предмет Договору:

 • Агент зобов’язується виконувати дії в інтересах Принципала (наприклад, продаж товарів, пошук клієнтів, ведення переговорів тощо), а Принципал зобов’язується виплатити Агенту винагороду за виконані дії.

3. Права та обов’язки сторін:

 • Агент зобов’язується виконувати доручення Принципала, дотримуватися його інструкцій та інтересів.
 • Принципал зобов’язується надавати Агенту всю необхідну інформацію для виконання доручень.

4. Винагорода Агента:

 • Розмір, порядок обчислення та виплати винагороди Агенту визначаються у цьому Договорі.

5. Термін дії та розірвання Договору:

 • Договір набуває чинності з моменту підписання та діє до [дата]. Договір може бути розірваний за згодою сторін або за іншими підставами, передбаченими законом.

6. Відповідальність сторін:

 • Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором відповідно до законодавства України.

7. Інші умови:

 • Всі зміни та доповнення до цього Договору дійсні, якщо вони зроблені у письмовій формі та підписані обома Сторонами.

8. Підписи Сторін:

 • Агент: _______________ [ім’я]
 • Принципал: _______________ [ім’я]

Дата: ___________


Цей шаблон є орієнтовним і може вимагати доповнень або змін залежно від конкретних обставин і вимог законодавства. Настійно рекомендується звернутися до юриста для отримання професійної консультації.

ДОГОВІР АГЕНТСЬКОГО ПОСЛУГИ

Цей договір укладено між:

Агентом:

[ПІБ], [посада], [найменування юридичної особи], [ідентифікаційний код]

Принципалом:

[ПІБ], [посада], [найменування юридичної особи], [ідентифікаційний код]

1. Предмет договору

Агент зобов’язується за дорученням Принципала здійснювати від його імені і за його рахунок певні юридичні дії, а Принципал зобов’язується сплатити Агенту винагороду.

2. Об’єкт договору

Предметом договору є здійснення Агентом таких юридичних дій від імені і за рахунок Принципала:

 • [опис юридичних дій]

3. Строк дії договору

Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до [дата] року.

4. Розмір винагороди

Розмір винагороди Агента становить [сума] гривень.

Винагорода виплачується Принципалом Агенту в наступному порядку:

 • [опис порядку виплати винагороди]

5. Відповідальність сторін

У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6. Форс-мажор

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим договором, якщо це невиконання або неналежне виконання стало наслідком форс-мажорних обставин.

7. Прикінцеві положення

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Усі зміни та доповнення до цього договору дійсні лише у разі, якщо вони вчинені у письмовій формі та підписані сторонами.

Всі спори, що виникають з цього договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості їх врегулювання в досудовому порядку, такі спори підлягають вирішенню в судовому порядку за встановленою підвідомчістю.

Підписи сторін

Агент:

[Підпис]

[Прізвище та ініціали]

Принципал:

[Підпис]

[Прізвище та ініціали]

20 липня 2023 року

У цьому прикладі в пункті 1 договору зазначені сторони договору, а саме Агент та Принципал. У пункті 2 договору зазначений предмет договору, а саме юридичні дії, які Агент зобов’язується здійснювати від імені та за рахунок Принципала. У пункті 3 договору зазначено строк дії договору. У пункті 4 договору зазначений розмір винагороди Агента. У пункті 5 договору зазначена відповідальність сторін договору. У пункті 6 договору зазначені форс-мажорні обставини, які звільняють сторони від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за договором. У пункті 7 договору зазначені інші умови договору, зокрема порядок внесення змін до договору та вирішення спорів, що виникають з договору.

У договорі агентського обслуговування можна також вказати додаткові умови, наприклад:

 • умови територіального охоплення діяльності Агента;
 • умови укладання договорів з контрагентами;
 • умови звітності Агента Принципалу.

Зазначені умови можуть бути погоджені сторонами договору в процесі його укладення.

Відповідно до ст. 234 Господарського кодексу України агентський договір – це договір, за яким одна сторона (агент) зобов’язується за дорученням другої сторони (принципала) здійснювати юридичні дії від імені та за рахунок принципала.

Агентський договір може укладатися на строк, визначений сторонами, або без такого строку.

Агент має право на винагороду, яку виплачує йому принципал. Розмір винагороди визначається сторонами договору.

Агент несе відповідальність перед принципалом за неналежне виконання або невиконання своїх зобов’язань за договором.

Принципал несе відповідальність перед агентом за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за договором.

Ось ще один шаблон агентського договору відповідно до законодавства України:

АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР

м.____________

“___”_________20__р.

___________________(назва компанії), надалі “Принципал”, в особі _______________(посада, ПІБ), що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ___________________(ПІБ фізичної особи-підприємця), надалі “Агент”, з другої сторони, разом – “Сторони”, уклали цей договір про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Принципал доручає, а Агент зобов’язується за винагороду здійснювати від імені та за рахунок Принципала такі дії:

 • надавати інформацію, представляти та просувати продукцію _____________________(найменування продукції) виробництва Принципала потенційним покупцям;
 • проводити пошук потенційних покупців та вести з ними переговори;
 • укладати договори купівлі-продажу, видавати рахунки та акти в межах наданих повноважень.

1.2. Агент здійснює діяльність на території ________________(область, район).

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Принципал зобов’язується:

 • забезпечувати Агента необхідною документацією та інформацією;
 • приймати надані Агентом звіти та акти виконаних робіт;
 • виплачувати Агенту винагороду.

2.2. Агент зобов’язується:

 • діяти в інтересах Принципала, добросовісно та розумно;
 • не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю;
 • регулярно звітуватися перед Принципалом.
 1. ОПЛАТА ПОСЛУГ АГЕНТА

3.1. За виконання дій за цим Договором Принципал сплачує Агенту винагороду у розмірі _____% від суми кожного укладеного договору.

3.2. Розрахунки проводяться не пізніше ___ числа місяця, наступного за звітним.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір набуває чинності з ___________ і діє по ___________.

5.2. Договір може бути розірваний достроково за ініціативою будь-якої Сторони з попередженням за 30 днів.

 1. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПРИНЦИПАЛ: АГЕНТ:

____________ ПІБ

___________ ПІБ

Підпис ___________

Підпис ___________

Отже, в агентському договорі вказують предмет (перелік дій агента), територію діяльності, права та обов’язки сторін, розмір та порядок оплати, відповідальність, строк дії та реквізити сторін.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: