Список призовників, військовозобов’язаних та резервістів

Список призовників, військовозобов’язаних та резервістів

В умовах сучасного світу, де безпекові виклики та загрози стають все більш актуальними, особливого значення набуває питання національної оборони. Важливим аспектом обороноздатності кожної держави є ефективна система мобілізаційної підготовки та управління ресурсами, зокрема, формування та ведення списків призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Україна, зіткнувшись з низкою безпекових викликів, зокрема з агресією на своїх кордонах, виявила необхідність у значному посиленні власних оборонних здібностей, де ключову роль відіграє добре організована та ефективно функціонуюча система мобілізаційної готовності.

Законодавча база України в цій сфері визначає правові рамки, обов’язки та права призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також встановлює механізми контролю та відповідальності за невиконання визначених законом обов’язків. Однак, враховуючи динаміку зовнішньополітичної ситуації та внутрішні потреби країни у зміцненні оборони, виникає потреба в постійному перегляді та адаптації цих правових норм і процедур.

Ведення списків призовників, військовозобов’язаних та резервістів є складним та багатогранним процесом, який вимагає чіткої організації, взаємодії між різними відомствами та використання сучасних технологій. Це дозволяє не тільки ефективно управляти ресурсами для потреб національної оборони, але й забезпечує права та інтереси громадян, включених до цих списків. У цьому контексті, розуміння особливостей та викликів, пов’язаних з формуванням та веденням списків призовників, військовозобов’язаних та резервістів, стає ключовим для зміцнення оборонних здібностей країни та забезпечення її безпеки.

Список призовників, військовозобов’язаних та резервістів

1. Призовники:

 • Особи чоловічої статі віком від 18 до 27 років, які не мають законних підстав для звільнення від призову на строкову військову службу.

2. Військовозобов’язані:

 • Чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку та не мають законних підстав для звільнення від військової служби в особливий період.

3. Резервісти:

 • Особи, які зараховані до складу оперативного резерву Збройних Сил України, сил територіальної оборони та військового резерву.

Список призовників, військовозобов’язаних та резервістів формується на основі даних військового обліку, який ведеться районними (міськими) військовими комісаріатами.

Цей список містить:

 • ПІБ
 • Дата народження
 • Місце проживання
 • Освіта
 • Сімейний стан
 • Місце роботи
 • Відомості про військову службу (призов, контракт)
 • Відомості про військово-облікову спеціальність
 • Категорія придатності до військової служби

Список призовників, військовозобов’язаних та резервістів використовується для:

 • Призову на строкову військову службу
 • Комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань у особливий період
 • Проведення мобілізаційних заходів

Доступ до списку призовників, військовозобов’язаних та резервістів мають:

 • Військові комісаріати
 • Збройні Сили України та інші військові формування
 • Органи державної влади та місцевого самоврядування

Згідно зі статтею 32 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, підприємства, установи та організації зобов’язані сприяти органам військового обліку у веденні військового обліку військовозобов’язаних та призовників, які працюють на них.

Важливо:

 • Список призовників, військовозобов’язаних та резервістів є конфіденційним документом.

Незаконне використання інформації з цього списку тягне за собою відповідальність згідно з законодавством України.

Посилання на законодавство:

 • Закон України “Про військовий обов’язок і військову службу”
 • Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів”.

Основні поняття

В контексті забезпечення національної безпеки та оборони країни, основні поняття, які лежать в основі системи мобілізаційної підготовки та управління військовими ресурсами, включають призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Ці категорії визначають статус громадян у відношенні до їх обов’язків перед державою у сфері оборони.

 • Призовники — це особи чоловічої статі, як правило, віком від 18 до 27 років, які підлягають обов’язковому призову на військову службу в мирний час або під час мобілізації у воєнний час. Визначення вікових рамок може варіюватися залежно від законодавства конкретної країни та потреб національної оборони. Для призовників проводяться регулярні медичні огляди та інші процедури визначення придатності до військової служби.
 • Військовозобов’язані — це громадяни, які перебувають у запасі після проходження військової служби або особи, які за законодавством підлягають призову в запас без проходження активної військової служби. Військовозобов’язані можуть бути мобілізовані у разі оголошення мобілізації або воєнного стану. Вони мають певні обов’язки, зокрема, регулярне відвідування військових зборів та підтримання військово-облікової спеціальності на належному рівні.
 • Резервісти — це категорія військовозобов’язаних, яка формується з числа осіб, що мають військову спеціальність або пройшли військову підготовку та можуть бути викликані для виконання конкретних завдань у складі збройних сил або інших військових формувань. Резервісти відіграють ключову роль у забезпеченні оперативного поповнення рядів збройних сил у разі потреби.

Ці категорії осіб є стовпами системи національної оборони, кожна з яких має свої особливості, права та обов’язки. Взаємодія та ефективне управління цими категоріями дозволяють державі підтримувати високий рівень готовності до відсічі потенційних загроз.

Правове регулювання

Правове регулювання у сфері формування списків призовників, військовозобов’язаних та резервістів в Україні здійснюється на основі комплексу законодавчих та нормативно-правових актів. Центральне місце в цій системі займає Закон України “Про військовий обов’язок і військову службу”, який визначає правові, економічні та соціальні основи виконання громадянами військового обов’язку, порядок проходження військової служби, а також основи формування і ведення різноманітних категорій військовозобов’язаних і резервістів.

Законодавство деталізує порядок призову на військову службу, процедури медичного огляду, умови служби, а також права та обов’язки осіб, які перебувають на військовому обліку. Крім того, важливе значення мають нормативні акти, які регулюють питання військово-облікових спеціальностей, підготовки резервістів, а також мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Важливу роль відіграють також підзаконні нормативні акти, зокрема, накази Міністерства оборони та інших відповідальних відомств, які деталізують процедури ведення обліку, порядок проведення зборів, особливості проходження служби резервістами та інші аспекти, пов’язані з виконанням військового обов’язку громадянами.

Окрім загальнодержавного рівня, важливу роль у правовому регулюванні відіграють локальні нормативні акти, зокрема, рішення місцевих військових комісаріатів та інших органів, що здійснюють управління у сфері військового обліку на місцевому рівні. Це дозволяє адаптувати загальні правила та процедури до специфіки конкретного регіону та враховувати місцеві особливості.

Таким чином, правове регулювання у сфері військового обліку в Україні є багаторівневим та мультидисциплінарним, вимагаючи від усіх учасників процесу не тільки знання законодавства, але й вміння застосовувати його на практиці з метою забезпечення готовності країни до захисту своєї території та населення.

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Процес призову

Процес призову на військову службу є важливою складовою системи мобілізаційної підготовки та управління військовими ресурсами в Україні. Цей процес регулюється законодавством та включає в себе кілька ключових етапів.

 1. Підготовчий етап:
  • Підготовка відомостей та списків призовників: Військові комісаріати збирають інформацію про осіб, які підлягають призову, включаючи їх особисті дані та стан здоров’я.
  • Медичний огляд: Потенційні призовники проходять медичний огляд для визначення придатності до військової служби. Цей етап визначає, чи можуть особи бути призвані на військову службу та в якому стані здоров’я вони перебувають.
 2. Оголошення призову:
  • Оголошення про призов: Владні органи оприлюднюють оголошення про призов на військову службу в місцевих ЗМІ та офіційних інформаційних джерелах.
  • Оголошення призову на дільницях: Військові комісаріати в місцевостях розміщення призовників розміщують оголошення про дату та місце призову на військову службу.
 3. Призов:
  • Реєстрація призовників: Призовники реєструються військовими комісаріатами визначеної місцевості та отримують військовий квиток.
  • Збори та перевірка: Призовники збираються на визначених пунктах збору, де проводиться перевірка їхніх особистих даних та стану здоров’я. Також можуть проводитися навчальні збори для підготовки до військової служби.
 4. Розподіл по військових частинах:
  • Військова комісія визначає розподіл призовників по різних військових частинах, спеціальностям та родах військ відповідно до потреб оборони країни.
 5. Військова служба:
  • Призовники, які пройшли всі попередні етапи, вступають на військову службу відповідно до призначеного їм військового підрозділу.
 6. Звільнення та демобілізація:
  • Після закінчення строку військової служби призовники звільняються та проходять демобілізаційні процедури. Це включає в себе видачу військового білету, медичний огляд та інші дії для переходу від військової служби до цивільного життя.

Процес призову на військову службу має свої правила та процедури, які регулюються законодавством України з метою забезпечення національної обороноздатності та готовності до відсічі потенційних загроз.

Обов’язки та права

В системі національної безпеки та оборони України, призовники, військовозобов’язані, та резервісти відіграють ключову роль, маючи певні обов’язки перед державою, але й користуючись відповідними правами.

Обов’язки призовників, військовозобов’язаних, та резервістів включають в себе виконання вимог законодавства України про військовий обов’язок і військову службу. Це передбачає своєчасне з’явлення до військових комісаріатів за викликом, проходження медичних оглядів, участь у навчаннях та зборах. Також вони зобов’язані зберігати військовий квиток у належному стані та повідомляти військовий комісаріат про зміну місця проживання чи інші обставини, що впливають на військовий облік.

Поряд із цим, призовники, військовозобов’язані та резервісти мають ряд прав, які захищають їхні інтереси та забезпечують гідні умови проходження служби. До таких прав належать право на отримання повної та об’єктивної інформації про їхні обов’язки та права, умови служби, медичне обслуговування, соціальний захист. Вони мають право на відстрочку від призову з певних законних причин, таких як навчання у вищих навчальних закладах, стан здоров’я, наявність у складі сім’ї осіб, що потребують догляду, та інші.

Особливо важливим є право на соціальний захист, яке передбачає отримання відповідних виплат, пільг та компенсацій за час служби, а також підтримку в період адаптації до цивільного життя після демобілізації. Держава гарантує військовозобов’язаним та резервістам право на захист від незаконного звільнення з роботи через виконання військового обов’язку, а також забезпечення можливостей для професійного розвитку та перекваліфікації.

Це дозволяє збалансувати потреби держави у підготовці та утриманні ефективних оборонних сил з правами та інтересами громадян, залучених до військового обліку, гарантуючи високий рівень готовності до захисту країни при забезпеченні соціального захисту та підтримки військовослужбовців та їх сімей.

Відповідальність за порушення

Порушення військового обов’язку та правил, пов’язаних з процесом призову на військову службу, підпадають під правову відповідальність в Україні. Відповідальність передбачена законодавством та може бути цивільною, адміністративною чи кримінальною, залежно від характеру порушення.

Основні види відповідальності за порушення військового обов’язку включають:

 1. Адміністративна відповідальність:
  • Порушення правил військового обліку, включаючи неповідомлення про зміну місця проживання або інших важливих даних.
  • Невиконання вимог призову на військову службу.
  • Інші адміністративні порушення, пов’язані з військовим обов’язком.
 2. Цивільна відповідальність:
  • Цивільна відповідальність може виникнути у випадках, коли порушення військового обов’язку завдає матеріальної чи моральної шкоди іншим особам або державі.
 3. Кримінальна відповідальність:
  • Серйозні порушення, такі як ухилення від призову, незаконне володіння вогнепальною зброєю, дезертирство, можуть призвести до кримінальної відповідальності. Карні санкції передбачаються Кримінальним кодексом України.

Для забезпечення дотримання військового обов’язку та правил призову, в Україні існують органи правопорядку та військова прокуратура, які ведуть розслідування порушень та вживають відповідних заходів щодо покарання винних осіб. Відповідні судові інстанції вирішують питання про накладання адміністративних чи кримінальних санкцій.

За порушення військового обов’язку, а також за незаконне уникання військової служби можуть бути передбачені різні види покарань, включаючи грошові штрафи, арешти або позбавлення волі відповідно до визначених законодавством норм.

Відповідальність за порушення військового обов’язку є важливим чинником для забезпечення дисципліни та виконання військових завдань, а також забезпечення національної обороноздатності держави.

Сучасні виклики та перспективи

Сучасна глобальна ситуація створює нові виклики та перспективи у сфері призову на військову службу та мобілізації. Деякі з основних викликів та перспектив включають:

 1. Кібербезпека та інформаційна війна: З підвищенням кількості кібератак та інформаційної війни важливо забезпечити захист військових облікових даних та інших конфіденційних даних, що стосуються призовників та військовозобов’язаних.
 2. Гібридні загрози: Сучасні конфлікти можуть приймати гібридний характер, включаючи військові та невійськові складові. Системи мобілізації повинні бути готові до реагування на різноманітні загрози.
 3. Ефективність та професійність: Зміни у військовому обладнанні та тактиці вимагають від військовослужбовців вищого рівня професіоналізму та навичок. Процес набору та підготовки призовників повинен бути орієнтованим на забезпечення високої якості служби.
 4. Залучення жінок: У багатьох країнах відбувається розширення можливостей для жінок військової служби. Це створює нові виклики щодо статевої рівності та специфічних потреб жінок у військовому обліку та призові.
 5. Глобальні загрози: Сучасні виклики також включають в себе глобальні проблеми, такі як зміни клімату, пандемії та інші кризи, які можуть вплинути на здатність країни до мобілізації ресурсів у разі потреби.

Перспективи включають в себе розвиток технологій для покращення систем мобілізації та військової підготовки, а також залучення широкого загалу громадян до участі у військовому обліку та захисті країни. Важливо підтримувати гнучкі та ефективні системи мобілізації, щоб забезпечити національну безпеку та обороноздатність в умовах сучасних загроз.

Висновок

У висновку можна сказати, що система призову на військову службу та мобілізації є надзвичайно важливою складовою національної безпеки та обороноздатності України. Вона дозволяє державі забезпечити необхідну кількість військовослужбовців для захисту території та національних інтересів.

Сучасні виклики, такі як кібербезпека, гібридні загрози, та залучення жінок до військової служби, вимагають постійного аналізу та модернізації системи мобілізації. Головною метою є забезпечення високого рівня готовності до відсічі потенційних загроз та забезпечення національної обороноздатності.

Також важливо враховувати права та інтереси призовників, військовозобов’язаних та резервістів, забезпечуючи їхні соціальні та правові гарантії. Відповідальність за порушення військового обов’язку має захищати закон та забезпечувати дотримання військових норм та стандартів.

Загалом, система призову на військову службу та мобілізації є невід’ємною частиною оборони країни та гарантує її національну безпеку у сучасних умовах.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: