Підготовка проекту наказу

Підготовка проекту наказу

Підготовка проекту наказу в Україні є ключовим процесом в адміністративній діяльності будь-якої організації або установи. Наказ є офіційним документом, який видається керівником або уповноваженою особою і має за мету регулювання внутрішніх процесів, призначення на посади, внесення змін у робочі процедури, розподіл обов’язків, вирішення кадрових питань та інше.

Накази можуть бути різноманітними за своєю природою та цілями:

 • Кадрові накази: Стосуються питань прийому на роботу, звільнення, переміщення працівників, надання відпусток тощо.
 • Організаційні накази: Регулюють внутрішні процедури та політики в організації, встановлюють правила поведінки, запроваджують нові робочі процеси.
 • Фінансові накази: Пов’язані з бюджетом, фінансовими операціями, розподілом коштів.
 • Накази з питань безпеки: Встановлюють правила з охорони праці, вимоги до забезпечення безпеки на робочому місці.

Підготовка проекту наказу включає декілька важливих аспектів:

 • Чітке Визначення Мети: Перед складанням проекту наказу необхідно чітко визначити його мету та зміст, щоб забезпечити його релевантність та ефективність.
 • Збір Інформації та Даних: Важливо зібрати всю необхідну інформацію, що стосується предмету наказу. Це може включати законодавчу базу, внутрішні положення та правила, інформацію про працівників або процеси, які будуть регулюватися наказом.
 • Складання Тексту Наказу: Текст наказу повинен бути лаконічним, чітким та зрозумілим. Необхідно врахувати всі юридичні аспекти, щоб уникнути двозначностей та помилок. Текст має відповідати встановленій структурі: заголовок, вступна частина, основний текст та заключна частина з датою та підписами.
 • Узгодження та Погодження: Проект наказу може бути представлений для узгодження іншим відповідним особам або відділам в організації. Це дозволяє отримати додаткові погляди та уточнення.
 • Оформлення та Підписання: Після фіналізації тексту, проект наказу оформляється на фірмовому бланку організації (за наявності) та підписується уповноваженою особою – зазвичай це керівник організації.
 • Реєстрація та Розповсюдження: Остаточний наказ реєструється в спеціальному журналі реєстрації наказів і розповсюджується серед працівників або відділів, на які він впливає.

Складання наказу вимагає відповідального підходу та уваги до деталей, оскільки це документ, який має юридичну силу та впливає на організаційні процеси та відносини.

Вивчення суті питання, з якого готується наказ

Вивчення суті питання, з якого готується наказ, є фундаментальним етапом в процесі складання цього документа. Цей етап передбачає глибокий аналіз теми наказу, оцінку всіх відповідних факторів та збір необхідної інформації для розуміння всіх аспектів питання. Наприклад, якщо мова йде про наказ щодо кадрових змін, необхідно оцінити поточну ситуацію в організації, потреби в персоналі, кваліфікацію та досвід потенційних кандидатів, а також законодавчі та внутрішні нормативні вимоги, які стосуються прийому на роботу та звільнення.

При підготовці наказу про внесення змін до внутрішніх процесів, необхідно аналізувати поточні процедури, виявляти можливі недоліки або області для поліпшення, а також враховувати можливий вплив запропонованих змін на роботу організації. Це включає вивчення досвіду інших організацій, відгуків співробітників, технічних можливостей, економічної ефективності та правових аспектів змін.

Якщо наказ стосується фінансових питань, то аналіз має охоплювати бюджетні розподіли, фінансові звіти, поточну економічну ситуацію в організації та ринкові умови. Також важливо враховувати податкове законодавство та фінансові нормативи.

Вивчення суті питання вимагає комплексного підходу, що включає консультації з експертами або ключовими співробітниками, аналіз документації, проведення зустрічей або нарад для обговорення питання. Такий підхід дозволяє забезпечити, що наказ буде обґрунтованим, ефективним та відповідатиме всім необхідним вимогам та цілям організації.

Оформлення наказу

Оформлення наказу в Україні включає кілька ключових аспектів, щоб забезпечити його правильність, відповідність законодавчим та внутрішнім вимогам, а також ефективність виконання.

Наказ має стандартну структуру, що забезпечує його чіткість та офіційність:

 1. Заголовок: Зазначається тип документа (“Наказ”) та назва організації.
 2. Номер та Дата: У верхньому правому куті вказується номер наказу та дата його видачі.
 3. Тема або Предмет Наказу: Коротко описується суть наказу.
 4. Основний Текст: Викладається зміст наказу, детально описуються дії, що повинні бути виконані, вказуються відповідальні особи та терміни.
 5. Підписи: В кінці документа розміщуються підписи відповідальних осіб, зазвичай керівника організації.
 6. Місце для Печатки: Якщо вимагається, в кінці документа ставиться печатка організації.

Під час оформлення наказу необхідно дотримуватися наступних вимог:

 • Коректний та Офіційний Шрифт: Використовувати стандартні шрифти, такі як Times New Roman або Arial, розміром 12-14 пунктів.
 • Чітке Формулювання: Текст повинен бути лаконічним, зрозумілим та однозначним.
 • Дотримання Законодавства: Усі положення наказу мають бути у відповідності з чинним законодавством.
 • Форматування Документа: Використання стандартного формату листа (А4), належних відступів, інтервалів між рядками та абзацами.
 • Підписи та Печатка: Наказ має бути підписаний уповноваженою особою та, за потреби, скріплений печаткою.

Процес Оформлення

 1. Складання Тексту: На основі аналізу та зібраної інформації складається текст наказу.
 2. Перевірка та Узгодження: Текст наказу перевіряється юридичним відділом (за наявності) та узгоджується з відповідальними підрозділами.
 3. Підписання: Після узгодження та затвердження керівником наказ підписується та, за потреби, скріплюється печаткою.
 4. Реєстрація та Оголошення: Наказ реєструється у відповідному журналі або системі реєстрації документів та доводиться до відома відповідальних осіб або підрозділів.

Такий підхід забезпечує, що наказ буде оформлено правильно, з урахуванням всіх відповідних вимог, та забезпечить ефективне та належне виконання прийнятих рішень.

Текст наказу

Текст наказу в українській юридичній практиці має відповідати певним стандартам та критеріям, щоб забезпечити його юридичну силу та ефективність. Перш за все, текст наказу починається з його назви, яка чітко вказує на зміст та мету документу. Наприклад, “Наказ про призначення на посаду” або “Наказ про введення нових правил внутрішнього трудового розпорядку”. Далі ідентифікується організація або установа, що видає наказ, з зазначенням її повної офіційної назви.

Важливим елементом є вказівка на номер та дату видачі наказу, розташовані зазвичай у верхньому правому куті документа. Це забезпечує його ідентифікацію та дозволяє відстежити його в системі документообігу.

Основна частина тексту наказу містить детальний опис дій, які необхідно виконати відповідно до наказу, а також вказує на осіб або підрозділи, відповідальні за їх виконання. Наприклад, у наказі про призначення на посаду буде вказано ім’я та прізвище працівника, його нову посаду, обов’язки, умови праці та дату початку виконання обов’язків.

Також у тексті наказу можуть бути вказівки на причини або обставини, які призвели до його видачі, особливо якщо це стосується змін в організації або важливих управлінських рішень.

Заключна частина наказу зазвичай містить інформацію про те, хто має бути ознайомлений з наказом, вказівки щодо контролю за його виконанням, а також підпис керівника та інших уповноважених осіб, які беруть участь у його видачі.

В цілому, текст наказу має бути складений таким чином, щоб він був чітким, лаконічним, зрозумілим, відповідати юридичним нормам і ефективно регулювати питання, які в ньому порушуються.

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Погодження наказу

Погодження наказу – це важливий етап в процесі його підготовки та прийняття в організації. Під час цього етапу визначається, чи відповідає наказ всім внутрішнім та законодавчим вимогам, і чи є він прийнятним для всіх зацікавлених сторін. Ось ключові аспекти погодження наказу:

 1. Підготовка Наказу: Співробітники, які відповідають за підготовку наказу, складають його текст, враховуючи всі необхідні вимоги та відомості.
 2. Узгодження внутрішніх Підрозділів: Наказ погоджується з різними відділами та підрозділами в організації, які можуть бути безпосередньо зацікавлені в його виконанні або які мають важливий внесок у процес прийняття рішення. Це може включати юридичний відділ, відділ кадрів, фінансовий відділ та інші.
 3. Експертна Оцінка: Зазвичай, наказ піддається експертній оцінці з точки зору відповідності законодавству та нормативним актам. Це може бути проведено юридичним відділом або залученим зовнішнім юристом.
 4. Погодження з Керівництвом: Після погодження всіх внутрішніх аспектів, наказ піддається розгляду та схваленню керівництва організації. Керівник підпише наказ, якщо він вважає його прийнятним та відповідним.
 5. Забезпечення Відомості Співробітників: Після прийняття наказу він доводиться до відома всіх співробітників, які будуть виконувати його вимоги.
 6. Реєстрація та Зберігання: Наказ реєструється у відповідному журналі або системі реєстрації документів і зберігається відповідно до внутрішніх правил та законодавства.

Погодження наказу допомагає впевнитися, що він є законним, правильним та ефективним. Також цей процес забезпечує участь всіх необхідних зацікавлених сторін і сприяє вирішенню можливих конфліктів чи недорозумінь щодо змісту наказу.

Підписання наказу

Підписання наказу є останнім кроком у процесі його прийняття та набрання чинності в організації. Цей етап є важливим, оскільки підпис керівника організації надає наказу офіційності та юридичної сили. Ось докладніше про підписання наказу:

 1. Підготовка до Підписання: Після того як наказ пройшов всі необхідні етапи погодження, рецензування та схвалення, він готується до підписання. Перевіряється правильність його оформлення та відповідність всім вимогам.
 2. Підписання Керівником: Наказ підписується керівником або особою, яка має повноваження підписувати такі документи. Підпис зазвичай ставиться вручну інструментом для підпису або електронним підписом (якщо він є законним в організації).
 3. Дата Підписання: У документі вказується дата підписання, яка є датою набрання чинності наказом.
 4. Зберігання Оригіналу: Оригінал підписаного наказу зберігається в організації відповідно до внутрішніх правил та законодавства щодо зберігання документів.
 5. Копії для Виконавців: Зазвичай копії підписаного наказу розсилаються виконавцям або особам, відповідальним за його виконання. Це дозволяє всім зацікавленим сторонам мати доступ до тексту наказу та відомостей про його виконання.
 6. Оголошення Відомостей: Після підписання та розсилки наказу може бути оголошено відомості про його зміст і чинність серед співробітників організації.
 7. Контроль за Виконанням: Після підписання наказу керівництво відповідає за контроль за його виконанням та вчасним інформуванням про стан виконання.

Підписання наказу є формальним підтвердженням прийняття рішення та його важливим етапом у процесі управління організацією.

Доведення наказів до виконавців

Доведення наказів до виконавців – це важливий аспект внутрішнього управління організацією. Цей процес передбачає доставку та розповсюдження наказу тим особам, які відповідають за його виконання. Ось як він може відбуватися:

 1. Підготовка для Доведення: Після підписання наказу та визначення виконавців, які мають його виконати, наказ готується для доведення до виконавців. Це може включати в себе підготовку копій документу, які будуть розсилатися.
 2. Спосіб Доставки: Найпоширенішим способом доведення наказів є їх доставка по електронній пошті або паперовою поштою. Однак в деяких випадках, де особлива конфіденційність або важливість документу, може використовуватися інші способи, наприклад, особиста зустріч чи доставка кур’єром.
 3. Підтвердження отримання: Важливо вимагати від виконавців підтвердження отримання наказу. Це може бути здійснено через підпис на відповідному документі або повідомленням про отримання.
 4. Терміни Виконання: В наказі можуть бути вказані терміни виконання завдань. Виконавці мають забезпечити виконання наказу у встановлені строки.
 5. Моніторинг та Контроль: Керівництво організації відповідає за моніторинг виконання наказу та вчасне інформування про стан виконання. В разі потреби можуть бути вжиті заходи для вирішення можливих проблем.
 6. Зворотний Зв’язок: Важливо створити механізм для зворотнього зв’язку, щоб виконавці могли повідомити про виконання завдань, надати звіти або, у разі необхідності, звернутися за додатковою інформацією чи підтримкою.
 7. Оголошення внутрішньої інформації: В неконфіденційних наказах може бути передбачено оголошення внутрішньої інформації серед співробітників для їх відома та орієнтування.

Доведення наказів до виконавців є важливою ланкою у процесі внутрішнього управління організацією, оскільки від нього залежить ефективне виконання важливих завдань та рішень.

Загальні вимоги до складання та оформлення наказів з особового складу

Загальні вимоги до складання та оформлення наказів з особового складу полягають у забезпеченні чіткості, юридичної вірності та зрозумілості документу. Ось ключові аспекти цих вимог:

 1. Формат і Заголовок: Наказ повинен мати офіційний формат та коректний заголовок, який вказує на його призначення та джерело видання.
 2. Деталі Особового Складу: У наказі повинна бути точна інформація про особовий склад, до якого він стосується, включаючи імена, посади, підрозділи тощо.
 3. Текст Наказу: Текст наказу повинен бути лаконічним та зрозумілим. Він має містити чіткі вказівки, що вимагається від особового складу.
 4. Підпис і Дата: Наказ повинен бути підписаний керівником організації або особою, яка має відповідні повноваження. Дата підписання також повинна бути вказана.
 5. Посилання на Правові Документи: Якщо наказ базується на конкретних нормативних актах або правилах, ці посилання повинні бути вказані у тексті.
 6. Інформація про Дійсність та Скасування: Наказ може містити інформацію про дійсність та скасування попередніх наказів, які можуть стосуватися того ж особового складу.
 7. Розповсюдження і Доведення: Наказ повинен містити інформацію про те, як він буде розповсюджений та доведений до відома особового складу.
 8. Контроль і Виконання: У наказі може бути передбачено механізм контролю за його виконанням та відповідальність за невиконання вказівок.

Загальні вимоги до складання та оформлення наказів з особового складу спрямовані на забезпечення їхньої правильності, чіткості та ефективності у внутрішньому управлінні організацією.

Індивідуальні накази з особового складу

Індивідуальні накази з особового складу – це документи, які видавати окремим співробітникам організації і які містять конкретні інструкції або вимоги, спрямовані на регулювання їхньої роботи чи поведінки. Ось деякі особливості індивідуальних наказів:

 1. Особиста Адресація: Індивідуальний наказ має бути адресований конкретному співробітнику. Він повинен бути ідентифікованим за ім’ям та прізвищем.
 2. Інструкції або Вимоги: Наказ містить інструкції або вимоги, які представляють собою конкретні дії, які співробітник має виконати. Ці дії можуть стосуватися робочих завдань, дотримання правил поведінки, виконання певних процедур тощо.
 3. Підстава та Обгрунтування: Наказ повинен містити підставу та обгрунтування для видання. Це може включати в себе посилання на внутрішні правила організації, нормативні акти або ситуації, що вимагають реагування.
 4. Терміни та Умови: Індивідуальний наказ може містити терміни виконання, які встановлюють строк, протягом якого співробітник повинен виконати вимоги наказу.
 5. Підпис та Дата: Наказ повинен бути підписаний керівником організації або особою, яка має відповідні повноваження. Дата підписання також повинна бути вказана.
 6. Контроль і Зворотній Зв’язок: У деяких випадках, наказ може містити вказівки щодо контролю за виконанням та зворотного зв’язку, який дозволяє співробітнику повідомляти про виконання завдань чи надавати звіти.
 7. Індивідуальний Характер: Індивідуальні накази завжди мають індивідуальний характер і не можуть бути передані іншим співробітникам без змін.

Індивідуальні накази з особового складу допомагають управлінцям регулювати роботу окремих співробітників та забезпечувати дотримання правил і стандартів організації. Вони також можуть бути важливим інструментом для забезпечення ефективного управління персоналом.

Зведені накази з особового складу

Зведені накази з особового складу – це документи, які містять загальні вимоги, інструкції або рішення, що стосуються всього або значної частини персоналу організації. Ось деталі про зведені накази:

 1. Загальна Діяльність: Зведені накази зазвичай містять вказівки або вимоги щодо загальних аспектів роботи особового складу. Це може включати в себе політику організації, процедури безпеки, вимоги до дотримання стандартів якості та інше.
 2. Застосування до Багатьох: Вони застосовуються до багатьох співробітників організації і можуть включати всіх чи певну категорію персоналу.
 3. Зміст та Сутність: Зведені накази мають містити чіткі та конкретні вказівки, які стосуються великої кількості співробітників. Вони можуть стосуватися різних аспектів роботи, від змін у графіку роботи до внутрішніх процедур.
 4. Правила Дотримання: Зведені накази можуть містити правила та стандарти, які співробітники повинні дотримуватися у своїй роботі.
 5. Чіткість та Зрозумілість: Важливо, щоб зведені накази були чіткими та зрозумілими для всіх співробітників, які підпадають під їхню дію.
 6. Підпис та Дата: Зведені накази повинні бути підписані керівником організації або відповідною особою, і дата підпису повинна бути вказана.

Зведені накази з особового складу є важливим інструментом для регулювання роботи великої кількості співробітників та забезпечення єдності в діяльності організації. Вони допомагають встановлювати загальні правила і стандарти, які дозволяють організації працювати ефективно та дотримуватися внутрішніх політик і процедур.

Уніфіковані форми наказів з особового складу

Уніфіковані форми наказів з особового складу – це спеціальні стандартизовані документи, які використовуються в сфері управління персоналом і кадрового обліку в Україні. Вони призначені для оформлення різних рішень та розпоряджень, які стосуються працівників підприємств, установ, організацій тощо. Уніфіковані форми наказів мають свої вимоги та обов’язковий порядок заповнення і подачі до відповідних органів і інстанцій.

Існують різні види та форми Уніфікованих форм наказів з особового складу, і їх обрання залежить від конкретної ситуації та завдань, які стоять перед кадровим відділом або керівництвом підприємства. Деякі з основних видів цих форм включають такі:

 1. Наказ про прийняття на роботу. Ця форма використовується для оформлення прийому нового працівника на роботу. Вона включає інформацію про особові дані працівника, дату прийому, посаду, зарплату, термін працевлаштування та інші важливі відомості.
 2. Наказ про звільнення з роботи. Ця форма використовується для оформлення рішення про звільнення працівника з роботи. Вона містить інформацію про причину звільнення, термін розірвання трудового договору та інші необхідні дані.
 3. Наказ про переведення на іншу посаду. Ця форма використовується для оформлення рішення про переведення працівника на іншу посаду в межах організації. Вона містить інформацію про нову посаду, умови переведення та інші відомості.
 4. Наказ про нарахування і виплату заробітної плати. Ця форма використовується для оформлення рішення про нарахування та виплату заробітної плати працівнику. Вона містить інформацію про суму виплати, строк виплати, склад заробітної плати та інші деталі.
 5. Наказ про відпустку. Ця форма використовується для оформлення рішення про надання працівнику відпустки. Вона містить інформацію про тривалість відпустки, дату початку і закінчення, умови відпустки та інші відомості.

Обов’язкові вимоги до оформлення Уніфікованих форм наказів з особового складу включають в себе визначення номера наказу, дату видання, підпис керівника, печатку організації та інші обов’язкові елементи.

Дотримання правил оформлення Уніфікованих форм наказів з особового складу допомагає забезпечити юридичну вірність та легальність дій стосовно персоналу, а також сприяє вирішенню різних кадрових питань у відповідності до законодавства України.

Приклади

Приклади розробки різних видів наказів в Україні можуть бути наступними:

 1. Наказ про Призначення на Посаду: Директор підприємства видає наказ про призначення нового менеджера проекту. У наказі вказуються ім’я та прізвище працівника, його нова посада, дата початку виконання обов’язків та будь-які специфічні умови або обов’язки, пов’язані з посадою.
 2. Наказ про Внесення Змін до Внутрішніх Правил: Керівник організації може видати наказ, що змінює внутрішні правила організації, наприклад, уведення нових правил з охорони праці. У такому наказі описуються зміни, їхні причини та вказуються вимоги до їх виконання.
 3. Наказ про Організацію Навчання Працівників: Видається для організації професійного навчання або тренінгу. У наказі вказуються цілі та завдання навчання, графік, перелік учасників, відповідальні особи за проведення.
 4. Наказ про Проведення Інвентаризації: Може бути виданий керівником для проведення інвентаризації активів або ресурсів організації. У наказі прописуються мета, перелік об’єктів для інвентаризації, терміни проведення та відповідальні особи.
 5. Наказ про Проведення Корпоративного Заходу: Це може бути наказ про організацію корпоративного заходу, такого як конференція або корпоративне свято. Вказується місце, час проведення заходу, відповідальні особи та інструкції щодо організації.

Кожен з цих наказів підготовляється відповідно до внутрішніх правил та процедур організації, з урахуванням чинного законодавства України. Важливо, щоб вони були чітко сформульовані, відповідно оформлені та належним чином підписані відповідальними особами.

Рейтинг
( Поки що оцінок немає )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: